SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

194.

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine« broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), članka 13. Statuta Gradske knjižnice Rijeka i članka 58. stavka 1. podstavka 11. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 13. prosinca 2013. godine

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova
Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

I.

U Odluci o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka (KLASA: 023-01/13-04/106 URBROJ: 2170/01-15-00-13-1 od 5. prosinca 2013. godine) točka I. mijenja se i glasi:

»Za članove Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka od strane osnivača imenuju se:

- Ljubica STOJANOVIĆ

- Sandra KRPAN.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Odlukom Gradonačelnika (KLASA: 023-01/13-04/106 URBROJ: 2170/01-15-00-13-1 od 5. prosinca 2013. godine), za članove Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka od strane osnivača imenovane su Ljiljana Cvjetović i Sandra Krpan. S obzirom da je u točki I. navedene Odluke, kao članica Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka umjesto gospođe Ljubice Stojanović omaškom navedena gospođa Ljiljana Cvjetović, istu je valjalo je izmijeniti kako je utvrđeno u točki I. ove Odluke.

Klasa: 023-01/13-04/110

Ur. broj: 2170/01-15-00-13-1

Rijeka, 13. prosinca 2013.

Gradonačelnik

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr