SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

183.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/ 13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Grada Rijeke

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje izdavanje službenog glasila Grada Rijeke, način izdavanja te sastav i obveze uredništva.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Naziv službenog glasila Grada Rijeke je »Službene novine Grada Rijeke« (u daljnjem tekstu: »Službene novine«).

Članak 3.

U »Službenim novinama« objavljuju se opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Gradskog vijeća i Gradonačelnika za koje Gradsko vijeće ili Gradonačelnik odrede da se objave te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Gradsko vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata iz članka 3. ove Odluke prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina«.

Uredništvo ima tri (3) člana, a čine ga:

- pročelnik Ureda Grada

- tajnik Gradskog vijeća

- savjetnik za pripremu sjednica Gradskog vijeća.

Članak 5.

»Službene novine« se obvezno izdaju nakon svake sjednice Gradskog vijeća.

Akti koje donosi Gradsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju »Službenih novina« koji se izdaje u roku od tri (3) radna dana od dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Ostali akti objavljuju se po potrebi, a o danu objave odluku donosi uredništvo.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Grada Rijeke, a korisnicima se dostavljaju u pisanom obliku.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u proračunu Grada Rijeke.

Članak 9.

Stručne i administrativne poslove oko objavljivanja i izdavanja »Službenih novina« obavlja Ured Grada.

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/194

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr