SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

181.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Članak 1.

Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07) stupio je na snagu Generalni urbanistički plan grada Rijeke, a Odlukom o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/

13) njegove prve izmjene i dopune (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje ovih Izmjena i dopuna Plana, utvrđena je člancima 26. i 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi utvrđivanja nove lokacije za smještaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Rijeka (u daljnjem tekstu: UPOV).

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

Članak 3.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

Članak 4.

Područje namijenjeno gradnji UPOV-a definirano Planom obuhvaća površinu od 3,0 ha, od čega dvije trećine kopnenog i jednu trećinu morskog dijela. U morskom dijelu, smještenom uz ušće Rječine, potrebno je izvršiti nasipavanje i zaštitu pokosa nasipa ili izgraditi obalni zid istočno uz obalu Rječine i južno prema otvorenom moru.

Uzimajući u obzir geotehničke karakteristike lokacije i potrebu da se cjelokupan uređaj za pročišćavanje izgradi u relativno kratkom vremenskom razdoblju te prostornu atraktivnost lokacije, ovim Izmjenama i dopunama Plana predlaže se gradnja svih građevina i uređaja UPOV-a na postojećem nasipu Delte koje je već sada relativno dobro geotehnički konsolidirano područje.

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

Članak 5.

Postojeća lokacija UPOV-a utvrđena Planom, smještena na južnom, najatraktivnijem dijelu područja Delte, značajno utječe na oblikovanje i pojavnost morske vizure zbog spoja gradskih i lučkih sadržaja.

Nova lokacija predložena Tehnoekonomskom analizom UPOV-a grada Rijeke, zbog blizine kontejnerskog terminala, najmanje je interesantan dio područja južne Delte. UPOV izgrađen na toj lokaciji predstavljat će vizualnu i zvučnu barijeru između kontejnerskog terminala Brajdica i budućih atraktivnih sadržaja planiranih na Delti.

Članak 6.

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

- utvrditi uvjete gradnje građevina/površina na području južne Delte za lokaciju UPOV-a prema utvrđenim prostornim rješenjima i rezultatima dosadašnjih analiza,

- sagledati prostorna rješenja i utvrditi mogući utjecaj lokacije UPOV-a na prostor južne Delte,

- ispitati i definirati prometne i infrastrukturne potrebe lokacije,

- utvrditi eventualne prostorno - tehničke kritične točke te predložiti mjere njihovog otklanjanja.

VI. Stručne i katastarsko-topografske podloge potrebne za Izmjene i dopune Plana i način njihova pribavljanja

Članak 7.

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

- katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

- Studiji izvodljivosti s Aplikacijom - Odvodnja i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje »Grad«,

- Tehnoekonomskoj analizi UPOV-a grada Rijeke - Studija izvedivosti (Hidro consult d.o.o. Rijeka i Hidroinženiring d.o.o. Ljubljana, ožujak 2012. god.).

- drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 9. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana.

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

VIII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana

Članak 9.

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,

- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka uprava Rijeka,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo.

IX. Rokovi

Članak 10.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

- za izradu Prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 30 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 7. i 9. ove Odluke,

- za provođenje javne rasprave i javnog uvida u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana - rok od 8 do 15 dana,

- za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 30 dana od provedene javne rasprave,

- za izradu Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 20 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 9. ove Odluke iznosi najviše 10 dana od dana zaprimanja zahtjeva za dostavu zahtjeva.

X. Izvori financiranja

Članak 11.

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke.

XI. Završna odredba

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/198

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-3

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o izradi Izmjena i dopuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr