SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

179.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/ 13) i članka 24. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

OPĆE UVJETE
o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju parkirališne površine (u daljnjem tekstu: javna parkirališta), organizacija te način naplate parkiranja i korištenja javnog parkirališta s naplatom na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) koju obavlja trgovačko društvo Rijeka promet d.d. (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo).

Članak 2.

Javnim parkiralištem, u smislu ovih Općih uvjeta, smatra se:

- dio javno prometne površine koja je namijenjena isključivo za parkiranje vozila,

- građevinski objekt namijenjen za parkiranje vozila (u daljnjem tekstu: javna garaža).

Članak 3.

Javno parkiralište iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. ovih Općih uvjeta može biti uređeno kao otvoreno ili zatvoreno javno parkiralište, a može biti stalno ili povremeno.

Javna garaža iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ovih Općih uvjeta može biti izgrađena kao nadzemna, podzemna ili kao nadzemno-podzemna javna garaža.

Stalno javno parkiralište je parkiralište na kojem se parkiranje naplaćuje tijekom cijele godine.

Privremeno javno parkiralište je parkiralište sezonskog tipa.

Otvoreno javno parkiralište je parkiralište bez automatske i poluautomatske kontrole ulaza i izlaza.

Zatvoreno javno parkiralište je parkiralište sa automatskom i poluautomatskom kontrolom ulaza i izlaza odnosno kontrolom ulaza i izlaza putem ovlaštene osobe Trgovačkog društva.

Parkiranje na javnom parkiralištu može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja.

Dopušteno vrijeme parkiranja na javnom parkiralištu s ograničenim vremenom trajanja parkiranja utvrđuje se u 0. zoni i to do 2 sata.

Vremensko ograničenje trajanja parkiranja iz stavka 8. ovoga članka ne odnosi se na korisnike dnevne parkirne karte, cjelodnevne parkirne karte, tjedne parkirne karte, mjesečne parkirne karte i povlaštene parkirne karte.

Na javnom parkiralištu u I. i II. zoni te na javnom parkiralištu: Ciottina garaža, javna garaža Dvoranskog plivališta Kantrida, javna garaža Centra Zamet, Preluk, Podpinjol,

Rikard Benčić, Gomila, Delta, Putnička obala i Školjić- Otok, vrijeme trajanja parkiranja nije ograničeno.

Članak 4.

Javna parkirališta s naplatom razvrstavaju se u parkirališne zone.

Parkirališne zone i vrijeme trajanja parkiranja određuje Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na prijedlog Odjela gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 5.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba Trgovačkog društva.

II. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S NAPLATOM

Članak 6.

Parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom uz korištenje parkirne karte, zaprimljene SMS poruke o plaćenoj parkirnoj karti putem mobilnog telefona, odnosno naplatom putem gradske kartice, korisnik odnosno vlasnik vozila sklapa sa Trgovačkim društvom ugovor o korištenju javnog parkirališta.

Sklapanjem ugovora iz stavka 1. ovoga članka, korisnik odnosno vlasnik vozila prihvaća odredbe ugovora o korištenju javnog parkirališta s naplatom utvrđene ovim Općim uvjetima.

Članak 7.

Ugovorom iz članka 6. ovih Općih uvjeta isključuje se odgovornost Trgovačkog društva za čuvanje, oštećenje ili krađu vozila.

Članak 8.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom, koriste se sljedeće vrste parkirnih karata:

- jednosatna ili višesatna parkirna karta (u daljnjem tekstu: satna karta),

- cjelodnevna parkirna karta (u daljnjem tekstu: cjelodnevna karta),

- tjedna parkirna karta (u daljnjem tekstu: tjedna karta),

- povlaštena parkirna karta (u daljnjem tekstu: povlaštena karta),

- mjesečna parkirna karta za pravne osobe i fizičke osobe - obrtnike,

- mjesečna parkirna karta za fizičke osobe,

- dnevna parkirna karta (u daljnjem tekstu: dnevna karta).

Cijene i uvjete korištenja parkirnih karata iz stavka 1. ovoga članka određuje Gradonačelnik na prijedlog Odjela.

Članak 9.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom s ograničenim vremenom trajanja parkiranja koristi se satna karta.

Satna karta vrijedi za parkirališnu zonu i vremensko razdoblje za koje je izdana.

Izgled, sadržaj i vrijeme važenja parkirne karte iz stavka 1. ovoga članka određuje Trgovačko društvo.

Članak 10.

Naplata satne karte na javnom parkiralištu obavlja se:

- ručnom naplatom,

- automatski,

- poluautomatski,

- putem GSM operatera,

- putem gradske kartice.

Ručna naplata podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje parkirne karte neposredno na parkiralištu od ovlaštene osobe Trgovačkog društva.

Automatska naplata podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje parkirne karte neposredno na parkiralištu putem parkirnog automata.

Poluautomatska naplata podrazumijeva preuzimanje parkirne karte u automatu, a plaćanje naknade za parkiranje obavlja ovlaštena osoba Trgovačkog društva.

Naplata putem GSM operatera podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje upućivanjem SMS poruke odgovarajućem operateru koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje naknade za parkiranje prihvaćeno.

Naplata putem gradske kartice podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje prislanjanjem gradske kartice na odgovarajući uređaj za naplatu koji korisnika obavještava da je plaćanje naknade za parkiranje prihvaćeno.

Članak 11.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište korištenjem satne karte i u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja, dužan je istaknuti valjanu satnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS poruku za plaćeno parkiranje, u roku od 10 minuta od dolaska na parkirališno mjesto.

Valjana satna karta je ona parkirna karta iz koje je vidljivo da je plaćena:

a) za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkiralište s naplatom,

b) za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom,

c) u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.

Članak 12.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište u Ulici Milutina Barača, Petra Kobeka i u Vodovodnoj ulici može kupiti cjelodnevnu kartu.

Cjelodnevna karta vrijedi za javno parkiralište za koje je kupljena i važi od trenutka izdavanja do isteka radnog vremena javnog parkirališta s naplatom na dan kada je kupljena.

Izgled i sadržaj parkirne karte iz stavka 1. ovoga članka određuje Trgovačko društvo.

Članak 13.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi otvoreno ili zatvoreno javno parkiralište više dana može kupiti tjednu kartu.

Tjedna karta vrijedi za javno parkiralište za koje je kupljena i važi sedam (7) dana od dana kada je kupljena.

Izgled, sadržaj i vrijeme važenja parkirne karte iz stavka 1. ovoga članka određuje Trgovačko društvo.

Članak 14.

Trgovačko društvo odobrava korištenje javnih parkirališta s naplatom pod povlaštenim uvjetima.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom pod povlaštenim uvjetima izdaje se povlaštena karta sukladno člancima 15., 16. i 17. ovih Općih uvjeta.

Povlaštena karta vrijedi za javno parkiralište s naplatom unutar parkirališne zone koje odredi Trgovačko društvo.

Izgled, sadržaj i vrijeme važenja parkirne karte iz stavka 2. ovoga članka određuje Trgovačko društvo.

Članak 15.

Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba (stanar) ako:

- ima prebivalište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana) i ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu,

- ima boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje odgovarajućim uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana), u radnom je odnosu i za potrebe poslodavca na području Grada obavlja poslove, što dokazuje odgovarajućom potvrdom poslodavca i ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu,

- ima boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje odgovarajućim uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana), studira u Gradu kao redoviti student, što dokazuje potvrdom visokog učilišta i ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu,

- ima prebivalište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana), koristi službeno vozilo tijekom 24 sata, što dokazuje odgovarajućom potvrdom poslodavca iz koje je razvidno da poslodavac nema u vlasništvu odnosno na korištenju poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje.

Fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga članka, može se izdati najviše jedna povlaštena karta.

Povlaštenu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

Članak 16.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima i fizička osoba - obrtnik koja:

- ima prebivalište i sjedište obrta na istoj adresi na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana) i izvatkom iz obrtnog registra (koji ne smije biti stariji od 30 dana),

- ima vozilo u vlasništvu obrta ili leasingu obrta, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu,

- ne koristi povlaštenu kartu kao fizička osoba (stanar) sukladno članku 15. ovih Općih uvjeta.

Fizičkoj osobi-obrtniku iz stavka 1. ovoga članka može se izdati najviše jedna povlaštena karta.

Povlaštenu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

Članak 17.

Osim osoba određenih u člancima 15. i 16. ovih Općih uvjeta, pravo na povlaštenu kartu imaju i:

- članovi Gradskog vijeća Grada Rijeke, na javnom parkiralištu s naplatom koje odredi Trgovačko društvo,

- članovi vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci za jedno vozilo po vijeću nacionalne manjine, na javnom parkiralištu s naplatom koje odredi Trgovačko društvo,

- predstavnici medija (tisak, radio i televizija), na javnom parkiralištu s naplatom koje odredi Trgovačko društvo,

- osobe s invaliditetom koje posjeduju važeći znak pristupačnosti za određeno vozilo na temelju rješenja nadležnog tijela, na svim javnim parkiralištima s naplatom, za parkirališna mjesta koja nisu rezervirana za vozila s invaliditetom,

- fizičke osobe - hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata kojima je status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata priznat na temelju rješenja nadležnog ministarstva, a imaju vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuju važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu, na javnom parkiralištu s naplatom koje odredi Trgovačko društvo.

Odluku o broju vozila za koja predstavnici medija imaju pravo na povlaštenu kartu donosi Gradonačelnik.

Članak 18.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta po povlaštenim uvjetima samo ako ima valjanu povlaštenu kartu.

Valjana povlaštena karta je ona parkirna karta iz koje je vidljivo da vrijedi:

a) za vozilo za koje je izdana odnosno za registarsku oznaku parkiranog vozila,

b) za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom,

c) za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom.

Povlaštena karta vrijedi dok fizička odnosno pravna osoba ispunjava uvjete iz članaka 15.,16. i 17. ovih Općih uvjeta.

Ako korisnik povlaštene karte tijekom njezina važenja promijeni vozilo za koje je izdana, Trgovačko društvo će na zahtjev korisnika povlaštene karte zamijeniti parkirnu kartu.

Troškove zamjene parkirne karte snosi korisnik povlaštene karte.

Članak 19.

Pravo na kupnju mjesečne parkirne karte ima pravna osoba koja ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu.

Pravo na kupnju mjesečne parkirne karte ima fizička osoba - obrtnik koja ima vozilo u vlasništvu obrta ili leasingu obrta, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu.

Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka imaju pravo na kupnju mjesečne parkirne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom, kako slijedi:

- za zatvorena javna parkirališta, osim javnih garaža i javnih parkirališta na Trgu riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske.

- za otvorena javna parkirališta u I. i II. zoni, osim za javna parkirališta na Tržnici i na Trgu Žabica.

Mjesečna parkirna karta može se koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana, za vremensko razdoblje na koje je izdana te za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom.

Izgled i sadržaj parkirne karte iz stavka 1. ovoga članka određuje Trgovačko društvo.

Članak 20.

Fizička osoba koja ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu, ima pravo na kupnju mjesečne parkirne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom, kako slijedi:

- za zatvorena javna parkirališta, osim javnih garaža i javnih parkirališta na Trgu riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske.

- za otvorena javna parkirališta u I. i II. zoni, osim za javna parkirališta na Tržnici i na Trgu Žabica.

Mjesečna parkirna karta može se koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana, za vremensko razdoblje na koje

je izdana te za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom.

Izgled i sadržaj parkirne karte iz stavka 1. ovoga članka određuje Trgovačko društvo.

Članak 21.

Na javnom parkiralištu s naplatom, kao i na javnom parkiralištu bez naplate može se dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto.

Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 28. stavka 1. točke 5. Odluke o uređenju prometa određuje Trgovačko društvo.

Članak 22.

S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta Trgovačko društvo sklapa ugovor o zakupu parkirališnog mjesta.

Trgovačko društvo označava rezervirano parkirališno mjesto prometnom signalizacijom i postavlja element blokade.

Za čuvanje rezerviranog parkirališnog mjesta, prometne signalizacije i elemenata blokade odgovoran je korisnik iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 23.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji ne posjeduje valjanu parkirnu kartu, korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara s Trgovačkim društvom sukladno člancima 24. do 26. ovih Općih uvjeta.

Članak 24.

Ako korisnik otvorenog javnog parkirališta nema valjanu parkirnu kartu, smatrat će se da je s Trgovačkim društvom sklopio ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte od strane ovlaštene osobe Trgovačkog društva (dnevna karta).

Dnevna karta vrijedi na svim otvorenim javnim parkiralištima neovisno o parkirališnim zonama.

Izgled i sadržaj karte iz stavka 1. ovoga članka određuje Trgovačko društvo.

Članak 25.

Ovlaštene osobe Trgovačkog društva koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanje dnevne karte i naloga, a sve sukladno općim uvjetima ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom iz članka 6. stavka 2. ovih Općih uvjeta.

Dnevnu kartu i nalog izdaje ovlaštena osoba Trgovačkog društva za nadzor nad parkiranjem vozila, koja dnevnu kartu i nalog pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila.

Dostavljanje dnevne karte i naloga na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka smatra se urednom dostavom, a svako kasnije oštećenje ili uništenje istih nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje dnevne karte.

Članak 26.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom za kojeg je utvrđena obveza plaćanja dnevne karte, dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja iste.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, korisniku javnog parkirališta s naplatom za kojeg je utvrđena obveza plaćanja dnevne karte, može se naplatiti satna karta u visini iznosa određenog za pet (5) sati parkiranja u odnosnoj zoni, pod uvjetom da se isti obrati Sektoru parkirališta Trgovačkog društva (u daljnjem tekstu: Sektor) u roku od osam (8) dana od dana izdavanja dnevne karte.

Članak 27.

Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe obvezi plaćanja parkirne karte smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09, 37/11, 6/12 i 10/12).

Članak 29.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članaka 6. i 10. u dijelu kojim se uređuje naplata korištenja javnog parkirališta s naplatom putem gradske kartice, koji stupaju na snagu danom uvođenja gradske kartice.

Klasa: 021-05/13-01/199

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v .r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr