SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

177.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju na korištenje javnih površina i drugih
nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje
privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje davanje na korištenje i privremeno korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: nekretnine) za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta.

Sadržaj pojma javne površine određen je odlukom kojom se uređuje komunalni red.

Članak 2.

Privremeni objekti, u smislu ove Odluke, jesu:

1. kiosk,

2. montažni objekt,

3. pokretna naprava,

4. ugostiteljska terasa.

Članak 3.

Reklamni predmeti, u smislu ove Odluke, jesu:

1. transparent,

2. reklamna zastava,

3. reklamni naziv,

4. reklamni pano,

5. reklamni logo,

6. reklamna tenda,

7. reklamni ormarić,

8. reklamna vitrina,

9. reklamni uređaj,

10. reklamni stup,

11. reklamna ograda,

12. reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta,

13. reklama na zaštitnom platnu građevinske skele.

Oglasni predmeti, u smislu ove Odluke, jesu:

1. oglasni pano,

2. oglasni stup,

3. oglasni ormarić.

Članak 4.

Sadržaj pojmova privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta iz članaka 2. i 3. ove Odluke te lokacije, uvjeti i postupak za njihovo postavljanje i oblikovanje određuju se posebnim aktima.

Članak 5.

U aktu kojim se utvrđuju lokacije za postavljanje ugostiteljskih terasa obavezno se nalazi i oznaka ugostiteljskog objekta na koji se lokacija odnosi.

Članak 6.

Nekretnine za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta daju se na korištenje putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Članak 7.

Iznimno od odredbe članka 6. ove Odluke, Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) može odobriti privremeno korištenje nekretnine u sljedećim slučajevima:

1. za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih manifestacija koje se odnose na sadržaje koji nisu komercijalnog značaja te sportskih, kulturnih, političkih, humanitarnih, ekoloških i sličnih akcija,

2. za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta za promidžbene i slične akcije te u svrhu prezentacije proizvoda, snimanja reklamnih spotova, filmova i slično,

3. za postavljanje ugostiteljskih terasa,

4. za postavljanje reklamnih predmeta namijenjenih reklamiranju vlastitih proizvoda ili djelatnosti,

5. za isticanje izbornih plakata političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima, u svrhu njihove izborne promidžbe,

6. za prodaju robe iz pokretnog vozila (pokretna prodaja) sukladno propisima kojima se uređuje trgovina.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, sklopit će se ugovor o privremenom korištenju nekretnine, koji u ime Grada s korisnikom sklapa Odjel gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel) na rok do jedne godine.

Članak 8.

Privremeno korištenje nekretnina iz članka 7. stavka 1. ove Odluke neće se odobriti podnositelju zahtjeva koji:

1. ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke,

2. ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu.

II. ZASNIVANJE KORIŠTENJA

Članak 9.

Odluku o davanju na korištenje nekretnina za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta donosi Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na temelju provedenog natječaja.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Natječaj provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva (2) člana te istog broja zamjenika.

Članove Povjerenstva i njihove zamjenike imenuje Gradonačelnik na vrijeme od četiri (4) godine.

Članak 10.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u dnevnom tisku.

Tekst objave iz stavka 1. ovoga članka sadrži naročito sljedeće:

1. oznaku lokacije i površinu nekretnine,

2. oznaku predmeta ili privremenog objekta koji će se postaviti te djelatnost koja će se obavljati u/na privremenom objektu,

3. početni iznos naknade za korištenje po m2,

4. vrijeme trajanja korištenja,

5. vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda,

6. iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj,

7. rok za podnošenje ponude na natječaj,

8. rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti ugovor o davanju na korištenje,

9. obvezu korisnika da o svom trošku ishodi lokacijsku dozvolu ili akt kojim se odobrava gradnja, ako su potrebni prema propisima kojima se uređuje gradnja,

10. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:

- ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke,

- je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o davanju na korištenje ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,

- koji ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu.

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi davanja na korištenje.

Tekst natječaja utvrđuje Gradonačelnik.

Članak 11.

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

1. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično,

2. visinu ponuđene naknade za korištenje,

3. dokaz o uplati jamčevine,

4. ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan podnijeti sukladno uvjetima iz natječaja.

Članak 12.

Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Članak 13.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najviši iznos naknade za korištenje.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos naknade za korištenje, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u pisarnici Grada.

Članak 14.

Na temelju odluke Gradonačelnika, Grad i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o davanju na korištenje nekretnine u roku od 30 dana od donošenja odluke.

Ugovor o davanju na korištenje u ime Grada sklapa Odjel na rok do pet (5) godina.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka Gradonačelnik može, kada to ocjeni opravdanim, odobriti produženje ugovora o davanju na korištenje na rok dulji od pet (5) godina.

Članak 15.

Ugovor o davanju na korištenje nekretnine osobito sadrži:

1. naznaku ugovornih strana,

2. naznaku nekretnine i privremenog objekta odnosno predmeta koji se postavlja na lokaciji,

3. rok trajanja korištenja,

4. iznos naknade za korištenje, rok i način plaćanja,

5. otkazni rok,

6. odredbu o prestanku ugovora,

7. rok za postavljanje privremenog objekta odnosno predmeta,

8. odredbu da je korisnik dužan nakon isteka korištenja nekretninu dovesti u prvobitno stanje.

Članak 16.

Ukoliko se po isteku ugovora o davanju na korištenje nekretnine na kojoj je postavljen kiosk ili montažni objekt raspiše natječaj, raniji korisnik koji sudjeluje na natječaju ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o davanju na korištenje ako:

1. udovoljava svim uvjetima natječaja,

2. je uredno ispunio sve obveze iz ugovora o davanju na korištenje i nema duga prema Gradu po bilo kojem osnovu,

3. prihvati najviši iznos ponuđene naknade za korištenje.

Članak 17.

Ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora o davanju na korištenje nema pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o davanju na korištenje.

Ponuditelju koji sklopi ugovor o davanju na korištenje, jamčevina se uračunava u naknadu za korištenje.

Članak 18.

Ugovor o davanju na korištenje nekretnine prestaje:

1. istekom vremena na koje je zasnovan,

2. smrću fizičke osobe odnosno prestankom pravne osobe korisnika,

3. otkazom ugovora o davanju na korištenje,

4. sporazumom Grada i korisnika.

Članak 19.

Grad može otkazati ugovor o davanju na korištenje, bez obzira na ugovorene odredbe o trajanju korištenja, ako korisnik:

1. ne započne koristiti nekretninu iz ugovora o davanju na korištenje u ugovorenom roku ili je prestane koristiti na vrijeme duže od 60 dana,

2. ne postavi privremeni objekt odnosno predmet sukladno članku 4. ove Odluke i ugovoru o davanju na korištenje,

3. ne postavi privremeni objekt odnosno predmet u roku utvrđenom u ugovoru o davanju na korištenje,

4. ne plati naknadu za korištenje dva (2) mjeseca uzastopno ili tri (3) mjeseca u tijeku godine,

5. u svim ostalim slučajevima ako se ne pridržava odredaba ove Odluke i ugovora o davanju na korištenje.

Grad može otkazati ugovor o davanju na korištenje i u slučaju potrebe uređenja nekretnine koja je predmet korištenja odnosno radi privođenja nekretnine namjeni sukladno odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja.

Otkazni rok za otkaz ugovora o davanju na korištenje je 30 dana.

Ako Grad otkaže ugovor o davanju na korištenje iz razloga navedenih u stavku 2. ovoga članka, korisnik nema pravo tražiti od Grada naknadu štete.

Članak 20.

Odjel može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg korisnika nasljednicima korisnika i pravnom slijedniku korisnika, pod uvjetom da nastave obavljati djelatnost iz ugovora o davanju na korištenje te da podmire sva dugovanja koja je korisnik imao prema Gradu.

Članak 21.

Odjel može, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi, odobriti korisniku ustupanje ugovora o davanju na korištenje za postavljanje kioska ili montažnog objekta, osobi koja je stekla u vlasništvo privremeni objekt postavljen na nekretnini koja je predmet ugovora o davanju na korištenje koji se ustupa.

Ustupanje ugovora o davanju na korištenje iz stavka 1. ovoga članka dozvolit će se pod uvjetom da:

1. korištenje po ugovoru koji se ustupa traje najmanje jednu godinu,

2. se u privremenom objektu nastavlja obavljati djelatnost iz ugovora o davanju na korištenje,

3. je dosadašnji korisnik podmirio sva dugovanja prema Gradu,

4. da je privremeni objekt postavljen sukladno uvjetima iz ugovora o davanju na korištenje.

Ugovor o davanju na korištenje može se ustupiti samo jedanput.

Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka, Odjel može na temelju suglasnosti Gradonačelnika, odobriti ustupanje ugovora o davanju na korištenje i više puta ako korisnik iz zdravstvenih, socijalnih ili gospodarskih razloga nije u mogućnosti obavljati djelatnost iz ugovora o davanju na korištenje.

III. VISINA NAKNADE ZA KORIŠTENJE

Članak 22.

Visina naknade za korištenje nekretnine utvrđuje se prema zoni i namjeni za koju se nekretnina daje na korištenje.

Nekretnine koje se daju na korištenje razvrstane su u zone.

Zona 1 obuhvaća: Jadranski trg, Korzo, Ulicu Ante Starčevića, Jelačićev trg, Ulicu Pavla Rittera Vitezovića, Agatićevu ulicu, Ulicu Žrtava fašizma, Ulicu Frana Supila, Trg 128. brigade, te područje omeđeno tim ulicama, Gnambovu ulicu, Trg Republike Hrvatske, Poštanski prolaz, Bazarigov prolaz, Ulicu Riva, Trg 111. brigade i Trg Žabica.

Za određivanje zona 2, 3, 4 i 5 primjenjuju se granice zona utvrđene odlukom kojom se uređuje komunalna naknada za poslovni prostor i za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja ostale djelatnosti.

Popis ulica za postavljanje ugostiteljskih terasa po zonama nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke (Prilog 1).

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 27.

Visina naknade za privremeno korištenje nekretnine za slučajeve iz članka 7. stavka 1. točaka 1. i 2. ove Odluke utvrđuje se u visini početnog iznosa naknade za korištenje nekretnine iz članka 23. stavaka 3. i 4. ove Odluke.

Članak 28.

Visina naknade za privremeno korištenje nekretnine za postavljanje privremenih objekata u vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih manifestacija te sportskih, kulturnih, političkih, humanitarnih, ekoloških, promidžbenih i sličnih akcija iz članka 7. ove Odluke, određuje se u visini početnog iznosa naknade za korištenje nekretnine iz članka 23. stavka 3. ove Odluke.

Visina naknade za privremeno korištenje nekretnine za postavljanje reklamnih predmeta namijenjenih reklamiranju vlastitih proizvoda ili djelatnosti iz članka 7. ove Odluke, utvrđuje se u visini trostrukog početnog iznosa naknade za korištenje nekretnine iz članka 24. ove Odluke.

Visina naknade za korištenje nekretnine za prodaju iz pokretnog vozila (pokretna prodaja) iznosi 100,00 kuna dnevno.

Članak 29.

Za privremeno korištenje nekretnina u svrhu održavanja akcije za zaštitu okoliša, humanitarne, kulturne, sportske i odgojno obrazovne akcije, manifestacije pod pokroviteljstvom Grada ili od značaja za Grad te za postavljanje transparenta, panoa i zastava za isticanje obavijesti o humanitarnim, kulturnim ili sportskim manifestacijama, ne plaća se naknada.

Privremeno korištenje nekretnina iz stavka 1. ovoga članka odobrava Odjel po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajućeg odjela gradske uprave nadležnog sukladno postavljenom zahtjevu.

Članak 30.

Političkim strankama i nezavisnim kandidatima koji sudjeluju na izborima, Gradonačelnik može odobriti privremeno korištenje određenih nekretnina i predmeta za oglašavanje u vlasništvu Grada, za isticanje izbornih plakata u svrhu njihove izborne promidžbe.

Visina naknade za privremeno korištenje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u visini početnog iznosa naknade za korištenje iz članka 23. stavka 3. i članka 24. ove Odluke.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, sklopit će se ugovor o davanju na privremeno korištenje, koji u ime Grada s korisnikom sklapa Odjel.

Prije sklapanja ugovora, osobe utvrđene u stavku 1. ovoga članka dužne su uplatiti garantni polog u iznosu koji utvrđuje Gradonačelnik.

Članak 31.

Korisnik iz članka 30. ove Odluke dužan je brinuti se o urednom izgledu predmeta za oglašavanje i izbornih plakata, a po isteku privremenog korištenja obavezan je predmet dovesti u prvobitno stanje.

Ukoliko korisnik ne postupi na način utvrđen u stavku 1. ovoga članka u roku od pet (5) dana od dana završetka izbora, učinit će to Odjel na teret sredstava uplaćenog garantnog pologa.

Neutrošena sredstva garantnog pologa vraćaju se nakon uklanjanja plakata i dovođenja predmeta u prvobitno stanje.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ugovori o zakupu sklopljeni temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/06, 20/08 i 6/10) ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni te će uskladiti s odredbama ove Odluke najkasnije u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/06, 20/08 i 6/10).

Članak 34.

Akti doneseni na temelju članaka 4. i 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/06, 20/08 i 6/10) ostaju na snazi i primjenjuju se do donošenja akata iz članka 4. ove Odluke.

Akti iz članka 4. ove Odluke donijet će se u roku od šest (6) mjeseci od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 35.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/190

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-3

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o davanju na korištenje javnih   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr