SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
GRAD MALI LOŠINJ
31

29.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/ 02) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja
za 2005. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Malog Lošinja ( u daljnjem tekstu: Grad), upravljanje dugom te imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Poglavarstva Grada (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) i Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi i prihodi od gradske nefinancijske imovine i primljeni krediti te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za proračunsku godinu.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za 2005. godinu, razrađeni po pojedinim programima i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima, i to: tijelima gradske uprave, ustanovama kojima je Grad osnivač (u daljnjem tekstu: ustanove Grada), mjesnim odborima te ostalim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim proračunskim dodjelama.

Članak 5.

Odjel gradske uprave nadležan za financiranje obvezan je izvijestiti sva tijela gradske uprave i proračunske korisnike o odobrenim sredstvima u Proračunu.

Proračunski korisnici - ustanove Grada i mjesni odbori za koje su sredstva planirana u posebnim glavama, obvezni su dostaviti svoje financijske planove usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu i izrađene po mjesecima za cijelu godinu, u roku od 15 dana od dostave obavijesti.

Članak 6.

Predsjednik Poglavarstva odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.

Proračunske stavke za otplatu glavnice i kamate javnog duga mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Članak 7.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 120.000,00 kn i koristit će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik, koji je obvezan svaki mjesec izvijestiti Poglavarstvo o korištenju iste.

Poglavarstvo je obvezno polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Članak 8.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 9.

Prihodi koje proračunski korisnici - ustanove Grada ostvare od vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi), iz donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi iz stavka 1. ovog članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

Proračunski korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani namjenski prihodi iz stavka 1. ovog članka isključivo do iznosa naplaćenih namjenskih prihoda.

Proračunski nadležna tijela gradske uprave nadziru ostvarenje i trošenje prihoda iz stavka 1. ovog članka.

Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenju prihoda iz stavka 1. ovog članka mjesečno izvještavati Upravni odjel za proračun i financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Članak 10.

Prihodi što ih mjesni odbori ostvare obavljanjem djelatnosti, iz donacija i drugih izvora, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Mjesni odbori mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi iz stavka 1. ovog članka, isključivo do iznosa naplaćenih prihoda.

III. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 11.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini je odgovoran Gradonačelnik.

Članak 12.

Uz suglasnost Poglavarstva predsjednik Poglavarstva može otpisati dug ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

IV. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 13.

Grad se može zaduživati uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ukupna godišnja obveza Grada iz stavka 1. ovog članka može iznositi najviše do 200stvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje umanjenih za prihode i primitke od domaćih i inozemnih pomoći, sufinanciranje građana i zajmova.

U iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 14.

Grad se u 2005. godini može zadužiti isključivo za investicije (kapitalne projekte) do iznosa od 14.700.000,00 kn, utvrđenog u računu financiranja Proračuna.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i javna ustanova čiji je osnivač Grad, može se zadužiti samo uz suglasnost Grada, sukladno pozitivnim propisima i općim aktima Grada.

V. PRORAČUNSKI NADZOR

Članak 15.

U Gradu se obavlja proračunski nadzor u smislu zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava.

Inspektor unutarnjeg nadzora provodi postupak proračunskog nadzora proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika te nadzor namjenskog trošenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje dobivaju sredstva iz Proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika te nadzor namjenskog korištenja kreditnih sredstava za koje je Grad dao jamstvo.

Ako inspektor unutarnjeg nadzora pri obavljanju nadzora utvrdi da su sredstva bila korištena protivno zakonu ili Proračunu, donijet će odluku o povratu sredstava u Proračun.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01/27

Ur. broj: 2213/01-01-04-23

Mali Lošinj, 22. prosinca 2004.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=114&mjesto=10005&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr