SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

174.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini (»Narodne novine« broj 29/13 i 108/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima
i načinu financiranja rashoda osnovnih škola
Grada Rijeke u 2013. godini

I.

U Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/13) točka II. mijenja se i glasi:

»U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za sljedeće rashode osnovnih škola:

- materijalne (osim troškova prijevoza zaposlenika) i financijske rashode u iznosu od 13.132.557,00 kuna,

- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.153.634,00 kuna,

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.634.183,00 kuna.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/188

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr