SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

167.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke za 2014. godinu, opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Program iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

-Čišćenje javno-prometnih površina,

-Sanaciju divljih deponija,

-Čišćenje mora.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana,

-Održavanje javnih sanitarnih čvorova,

-Održavanje javnih satova,

-Održavanje pothodnika i dizala,

-Održavanje autobusnih čekaonica,

-Održavanje plaža,

-Postava i održavanje ploča s imenima ulica i trgova,

kućnih brojeva, oznaka Grada i slično,

-Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada,

-Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja),

-Održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima,

-Zaostalo opremanje.

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-Održavanje nerazvrstanih cesta,

-Čišćenje slivnika.

IV. JAVNA RASVJETA

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovoga Programa utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 97.401.000,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta i prihoda od refundacija šteta.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/178

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

Program održavanja komunalne   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr