SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

165.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/ 13), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2014. godinu za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste,

- javnu rasvjetu,

- groblja,

- tržnice na malo.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Gradnja javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 30.000,00

-Spoj postojeće nerazvrstane ceste na stambenu
ulicu Marčeljeva Draga - 141 m
230.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom
iznosu od 66.000,00

-Pristupna cesta u komunalnom opremanju
zemljišta za gradnju stanova na Drenovi
U1, U2, U3, U4 - 220 m
266.000,00

III. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Gradnja nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 11.420.000,00

-Cesta 233 dužine 1100 m' - dio 50.000,00

-Pristupne ceste po rješenju o komunalnom
doprinosu dužine 80 m' 1.000.000,00

-Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica
- Marinići dužine 2.765 m' - dio 1.240.000,00

-Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj
ulici dužine 780 m' 450.000,00

-Spoj ceste »A« na lokaciji Bok Drenova
dužine 480 m' 570.000,00

-Pristupna cesta na Srdočima GP2B
dužine 80 m' 270.000,00

-Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza
za zgrade branitelja - I. faza na Kozali
dužine 80 m' 800.000,00

-Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju
dužine 230 m' 1.100.000,00

-Spoj postojeće nerazvrstane ceste na stambenu
ulicu Marčeljeva Draga dužine 32 m' 290.000,00

-Rekonstrukcija kolnog pristupnog puta
- Marinići dužine 46 m' 600.000,00

-Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak,
Brca dužina 1. faze 30 m' 400.000,00

-Pješački most »Žakalj« preko Rječine
dužine 40 m' 250.000,00

-Rekonstrukcija Opatijske ceste dužine
270 m' 1.800.000,00

-Pristupna cesta u komunalnom opremanju
zemljišta za gradnju stanova na Drenovi
U1, U2, U3 i U4 dužine 325 m' 1.100.000,00

-Pristupna cesta u komunalnom opremanju
zemljišta za gradnju stanova na
Martinkovcu dužine 900 m' 1.500.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom
iznosu od 3.659.000,00

-Cesta 233 dužine 1100 m' - dio 600.000,00

-Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet
dužine 120m' - dio 110.000,00

-Pristupna cesta na Srdočima GP2B
dužine 80 m' 205.000,00

-Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju
dužine 230 m' 1.010.000,00

-Pristupna cesta u komunalnom opremanju
zemljišta za gradnju stanova na Drenovi
U1, U2, U3 i U4 dužine 325 m' 1.734.000,00

IV. GRADNJA JAVNE RASVJETE

Članak 4.

Gradnja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 200.000,00

-Rekonstrukcija Opatijske ceste
dužine 270 m' 200.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 665.000,00

-Pristupna cesta na Srdočima GP2B
dužine 140 m' 175.000,00

-Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju
dužine 230 m' 290.000,00

-Pristupna cesta u komunalnom opremanju
zemljišta za gradnju stanova na Drenovi
U1, U2, U3 i U4 dužine 301 m' 200.000,00

V. GRADNJA GROBLJA

Članak 5.

Gradnja groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 1.600.000,00

-Nastavak gradnje javne površine na
groblju, 1.875 m
21.600.000,00

VI. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO

Članak 6.

Gradnja objekata i uređaja te nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava naknade za koncesiju
u ukupnom iznosu od 1.450.000,00

-Uređenje objekata tržne djelatnosti 1.450.000,00

Članak 7.

Sastavni dio ovoga Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu koji se nalazi u prilogu (Prilog I).

Članak 8.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 19.090.000,00 kuna.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/176

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

Prilog I

PROGRAM
gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za 2014. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2014. godinu.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja.

II. GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 2.

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge u ukupnom
iznosu od 5.120.800,00

-Sanacija odlagališta komunalnog otpada
Viševac u fazama 1.472.000,00

-Selekcija otpada (izgradnja reciklažnih
dvorišta) 500.000,00

-»0« Faza gradnje odlagališta na ŽCGO
Marišćina 3.148.800,00

b)iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom
iznosu od 13.177.000,00

-Sanacija odlagališta komunalnog otpada
Viševac u fazama - financijska pomoć Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 872.000,00

-Gradnja Županijskog centra za
gospodarenje otpadom Marišćina 12.305.000,00

Članak 3.

Ukupna sredstava za ostvarivanje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu utvrđuju se u iznosu od 18.297.800,00 kuna.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr