SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
GRAD MALI LOŠINJ
31

28.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 i 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2004. godine, donijelo je sljedeći

PROGRAM
obavljanja komunalnih djelatnosti za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti, sukladno članku 22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. Prihod od komunalne naknade 3.650.000,00

2. Ostali prihodi 2.468.000,00


UKUPNO: 6.118.000,00

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju komunalnog standarda na području Grada Malog Lošinja planirana su na temelju procjene stvarnih troškova.

RASHODI

Izdaci za utrošeni materijal, energiju

i komunalne usluge 2005.


- Energija i javna rasvjeta 1.050.000,00

- Aktivnost - održ. javne rasvjete 500.000,00

- Aktivnost - dekorativna božićna rasvjeta 60.000,00

- Aktivnost održavanje zelenih površina 528.000,00

- Aktivnost - održavanje fontana i urb. opreme 50.000,00

- Aktivnost - regulacija prometa i

prometna signalizacija 120.000,00

- Modernizacija opreme za regulaciju prometa 210.000,00

- Aktivnost - inv. održ. nerazvrstanih cesta 180.000,00

- Aktivnost - čišćenje javnih površina 1.350.000,00

- Aktivnost-opskrba vodom, javni izljevi 10.000,00

- Aktivnost - usluge odvodnje oborinskih voda 120.000,00

- Aktivnost - usluge-održavanje groblja 110.000,00

- Aktivnost - kom. prioriteti u naseljima

uređenje javnih površina 730.000,00

- Aktivnost - uređenje šetnice 50.000,00

- Aktivnost - protupožarni prosjeci i održ.

šuma 90.000,00

- Aktivnost - održavanje obale 380.000,00

- Aktivnost - izgradnja azila za domaće

životinje 180.000,00

- Aktivnost - deratizacija, dezinsekcija i

dezinfekcija 60.000,00

- Aktivnost - zdravstvene i veterinarske

usluge 60.000,00

- Aktivnost - prijevoz komunalnog otpada

s malih otoka i naselja 90.000,00

- Aktivnost - usluge odvoza i intervencije

na javnoj površini 60.000,00

- Aktivnost - sufin. nabave nove čistilice

i opreme 50.000,00

- Aktivnost - promidžba i informiranje 30.000,00

- Aktivnost - zakupnine i najamnine 30.000,00

- Aktivnost - zaštitarske usluge 20.000,00


UKUPNO PROGRAM: 6.118.000,00

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Malog Lošinja za 2005. godinu, a njima raspolaže Gradsko poglavarstvo po prijedlogu Upravnog odjela za komunalni sustav.

Poglavarstvo Grada Malog Lošinja dužno je do kraja ožujka 2005. godine Gradskom vijeću podnijeti izviješće o izvršenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01/27

Ur. broj: 2213/01-01-04-22

Mali Lošinj, 22. prosinca 2004.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=114&mjesto=10005&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr