SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

162.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

- zaštite i očuvanja kulturnih dobara,

- muzejske djelatnosti,

- knjižnične djelatnosti,

- kazališne djelatnosti,

- glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,

- scenske djelatnosti,

- izložbene djelatnosti i likovnih umjetnosti,

- filmske djelatnosti,

- knjižne i nakladničke djelatnosti i

- nove medijske kulture.

Članak 2.

U 2014. godini Grad Rijeka sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

1. Programi ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Rijeka:

1.1. Gradska knjižnica Rijeka

1.2. Muzej grada Rijeke

1.3. Muzej moderne i suvremene umjetnosti

1.4. Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka

1.5. Gradsko kazalište lutaka Rijeka

1.6. Art-kino.

2. Programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika:

2.1. Zaštita i očuvanja kulturnih dobara

2.2. Izložbena djelatnost

2.3. Knjižna i nakladnička djelatnost

2.4. Scenska djelatnost

2.5. Glazbena djelatnost

2.6. Filmska djelatnost

2.7. Novi mediji

2.8. Programi nacionalnih manjina

2.9. Udruge u mjesnim odborima

2.10. Programi mjesnih odbora

2.11. Udruge prijateljstva

2.12. Programi kulturne suradnje

2.13. Manifestacije.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2014. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za kulturu, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu.

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa utvrđenih u točki 1.2. podtočki 2.1., točki 1.3. podtočki 2.1. i točki 2.1. podtočkama 1.-8.1. i 11.-13. Plana iz stavka 2. ovoga članka, osiguravaju se iz prihoda spomeničke rente sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu.

Odjel gradske uprave za kulturu sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 4.

Odjel gradske uprave za kulturu može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 3. stavka 2. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvješće Odjelu gradske uprave za kulturu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela gradske uprave za kulturu i češće.

Članak 5.

Odjel gradske uprave za kulturu prati namjensko korištenje sredstava iz članka 3. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku Grada Rijeke.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/173

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Program javnih potreba u kulturi Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr