SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RAB

64.

Na temelju članka 67. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 130/11 i 56/13), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst), a po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda Klasa: 363-01/13-01/ 262, Ur.broj: 2169-01-02-03/1-13-2, Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o odvodnji otpadnih voda na području Grada Raba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju:

.Način odvodnje otpadnih voda na području Grada Raba (uključivo iz naseljenih mjesta i izvan njih),

.Način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,

.Zemljopisni podatci o mjestu ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijela površinskih voda,

.Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje,

.Podaci o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje,

.Uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,

.Upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,

.Način i uvjeti davanja koncesije za pražnjenje sabirnih i septičkih jama,

.Nadzor nad provođenjem ove Odluke, te

.Prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeća značenja:

.Mali uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda su uređaji za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta do 50 ES,

.Mješoviti sustav odvodnje je sustav kojim se istim kanalima odvode sanitarne, tehnološke i oborinske vode,

.Razdjelni sustav odvodnje je sustav kod kojeg se oborinske vode odvode sustavom oborinske odvodnje odvojeno od sustava javne odvodnje kojim se odvode sanitarne i tehnološke otpadne vode,

.Kanalizacijski priključak je dio sustava javne odvodnje od kolektora do priključnog okna,

.Priključno okno je mjesto u kojem je moguće vršiti kontrolu funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjeriti protok i uzimati uzorke za kontrolu kvalitete otpadnih voda,

.Revizijsko ili kontrolno okno je mjesto u kojem se vrši kontrola i održavanje cjevovoda sustava javne odvodnje, odnosno interne odvodnje,

.Septička jama ili taložnica je građevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i biorazgradivih tehnoloških otpadnih voda do kapaciteta navedenih u čl. 28. ove Odluke s vodonepropusnim stjenkama i dnom koja se sastoji od najmanje tri komore u funkciji taložnice i preljeva nakon čega se tako pročišćene otpadne vode ispuštaju u prijemnik,

.Sabirna jama je jednokomorna ili dvokomorna vodonepropusna građevina bez preljeva i ispusta za prikupljanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda.

Članak 3.

Područje Grada Raba obuhvaća aglomeraciju Rab, aglomeraciju Draga te sva ostala naseljena mjesta izvan navedene aglomeracije.

Područje aglomeracije Rab čine naselja Palit, Rab, Banjol i Barbat dok područje aglomeracije Draga čine naselja Mundanije, Gornja i Donja Supetarska Draga te Kampor.

Granice aglomeracija na području Grada Raba ucrtane su na preglednoj karti koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Otpadne vode aglomeracije Rab ispuštaju se u sustav javne odvodnje Rab te se odvode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Draga Vašibaka i ispuštaju podmorskim ispustom u priobalne vode (more) Velebitskog kanala. Otpadne vode aglomeracije Draga odvode se do UPOV-a Potočina i ispuštaju podmorskim ispustom u more Kvarnerića.

Objekti unutar aglomeracija koji nisu priključeni na sustave javne odvodnje i objekti u naseljima bez sustava javne odvodnje, svoje otpadne vode zbrinjavaju putem sustava interne odvodnje.

Članak 5.

Djelatnost javne odvodnje na području Grada Raba obavlja javni isporučitelj vodne usluge VRELO d.o.o. sa sjedištem na otoku Rabu (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj vodne usluge).

Djelatnost javne odvodnje u dijelu koji se odnosi na pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama mogu obavljati, osim javnog isporučitelja vodne usluge, i pravne ili fizičke osobe na temelju dobivene koncesije sukladno odredbama poglavlja IX. ove Odluke.

Članak 6.

Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je plaćati cijenu za vodne usluge javne odvodnje nakon priključenja na sustav javne odvodnje.

Visinu cijene za vodne usluge javne odvodnje odlukom određuje isporučitelj vodnih usluga sukladno Zakonu o vodama i s njim povezanim propisima.

II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE

1. Općenito

Članak 7.

Odvodnja otpadnih voda obavlja se putem sustava odvodnje otpadnih voda koji se dijele na:

. Sustav javne odvodnje;

. Sustav interne odvodnje;

. Sustav oborinske odvodnje.

2. Sustav javne odvodnje

Članak 8.

Sustav javne odvodnje čine komunalne vodne građevine za javnu odvodnju kojima se prikupljaju i odvode komunalne otpadne vode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno do mjesta ispuštanja u prijemnik, zajedno s pripadajućim uređajima, objektima i opremom, koji čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a služe za zaštitu voda i tla od onečišćenja.

Sustav javne odvodnje prema načinu odvodnje može biti mješoviti i razdjelni.

3. Sustav interne odvodnje

Članak 9.

Sustav interne odvodnje koji je spojen na sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka čine kanalizacijski vodovi s ili bez građevina za pročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, do kanalizacijskog priključka na sustav javne odvodnje.

Članak 10.

Ukoliko sustav interne odvodnje nije spojen na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje čine kanalizacijski vodovi, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, septičke ili sabirne jame, odnosno odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s ispusnom i upojnom građevinom.

Članak 11.

Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka.

Na kanalizacijskom priključku se, u pravilu, nalazi priključno okno na mjestu spoja sustava interne odvodnje s priključkom na sustav javne odvodnje.

Ukoliko na kanalizacijskom priključku nema priključnog okna, priključnim oknom smatra se revizijsko okno na sustavu javne odvodnje na koji se priključuje sustav interne odvodnje.

Ukoliko ne postoji priključno okno na kanalizacijskom priključku niti revizijsko okno na sustavu javne odvodnje, priključnim oknom smatra se zadnje revizijsko okno na sustavu interne odvodnje prije priključka na sustav javne odvodnje.

Članak 12.

Javnom isporučitelju vodne usluge mora biti osiguran nesmetan pristup do priključnog okna radi kontrole funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjerenja protoka i uzimanja uzoraka za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

Članak 13.

Sustav interne odvodnje gradi i održava o svom trošku vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojoj nastaju otpadne vode.

Članak 14.

Spoj internog sustava odvodnje na priključno okno izvodi javni isporučitelj vodne usluge ili njegov ugovaratelj na zahtjev i o trošku vlasnika građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

Na traženje vlasnika građevine ili zakonitog posjednika nekretnine isporučitelj vodnih usluga može dopustiti da isti sam izvede radove (ili dio radova) koji su potrebni za

priključenje građevine na sustav javne odvodnje, uz uvjet da se radovi koje on izvodi

odnosno organizira, obave zakonito, prema tehničko- tehnološkim uvjetima isporučitelja vodnih usluga i pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, isporučitelj vodnih usluga može uvjetovati da montažu i polaganje cijevi izvodi isključivo isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, zbog složenosti zahvata, tehničkih ili drugih opravdanih razloga.

Članak 15.

Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje može se, dok se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu ili septičku jamu, odnosno prijemnik nakon pročišćavanja otpadnih voda na uređaju odgovarajućeg kapaciteta i stupnja pročišćavanja.

4. Sustav oborinske odvodnje

Članak 16.

Sustav oborinske odvodnje čine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i druge građevine kojima se oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i odvode u sustav javne odvodnje ili izravno u prijemnik.

Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i održavaju njihovi vlasnici kao internu odvodnju na način da oborinske vode prikupljaju i ispuštaju unutar građevinskih čestica zgrada putem retencija i upojnih građevina. Nije dozvoljeno priključivanje interne odvodnje oborinskih voda na javni sustav odvodnje.

Iznimno u nepovoljnim uvjetima izgradnje zgrada u odnosu na uvjete odvodnje (zgrade u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini bez vrtova odnosno nedostatne površine za izgradnju upojnih građevina, depresije zgrade u odnosu na javno prometnu površinu uz zemljište nedovoljne upojne moći) moguće je uz dokaze o istom i uz suglasnost isporučitelja vodne usluge, prema uvjetima vlasnika javne građevine za odvodnju oborinskih voda priključiti i oborinske vode zgrade.

III. NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 17.

Odvodnja onečišćenih oborinskih voda obavlja se sukladno:

.Odredbama zakona kojim se uređuju vode,

.Odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće, te

.Odredbama ove Odluke.

Članak 18.

U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne i tehnološke otpadne vode.

Članak 19.

Onečišćene oborinske vode moraju se prije ispuštanja u prijemnik pročistiti putem pjeskolova, separatora i drugih sličnih uređaja za pročišćavanje.

Članak 20.

Slivnici, linijske rešetke i slične građevine koje prihvaćaju onečišćene oborinske vode u sustav oborinske odvodnje moraju imati taložnicu minimalne zapremine 0,25 m3, s dubinom, u pravilu, ne manjom od 1 m.

Članak 21.

Ulični slivnici se moraju postavljati na odgovarajućim razmacima koji omogućavaju prihvat oborinskih voda sa gravitirajućih slivnih površina.

IV. ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U TIJELA POVRŠINSKIH VODA

Članak 22.

U slučaju havarija na građevinama sustava javne odvodnje Rab i Draga otpadne vode se ispuštaju u more putem havarijskih (sigurnosnih) ispusta crpnih stanica.

Otpadne vode iz aglomeracije Rab se privremeno, do izgradnje UPOV Vašibaka, ispuštaju putem havarijskog ispusta CS 26 Petrac i do izgradnje građevine za priključenje podsustava Eufemija putem privremenog ispusta.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 29.

Septičke i sabirne jame, odnosno uređaj za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti izgrađeni sukladno uvjetima utvrđenim u propisima kojima se uređuje gradnja, uvjetima određenim u aktima kojima se odobrava gradnja te odredbama ove Odluke.

Članak 30.

U septičke jame mogu se ispuštati sanitarne otpadne vode i biorazgradive tehnološke otpadne vode do kapaciteta navedenih u Tablici 1 ove Odluke.

Uvjeti ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje primjenjuju se i na ispuštanje otpadnih voda u sabirne jame.

Članak 31.

Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u septičke i sabirne jame.

Članak 32.

Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja septičkih i sabirnih jama po javnim i drugim površinama, niti u sustav javne odvodnje.

Članak 33.

Septičke i sabirne jame moraju imati otvor za čišćenje, crpljenje i odvoz otpadne vode te uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoće otpadnih voda, zatvoren poklopcem minimalnih dimenzija 60x60 cm.

Članak 34.

Septičke i sabirne jame prazni javni isporučitelj vodne usluge, odnosno pravna ili fizička osoba koja ima koncesiju (nadalje: Koncesionar) za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama.

Članak 35.

Javni isporučitelj vodne usluge vodi evidenciju čišćenja septičkih i sabirnih jama na području na kojem pruža navedenu uslugu.

VI. NADLEŽNOST ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 36.

Komunalne vodne građevine za javnu odvodnju održava javni isporučitelj vodne usluge, prema Planu održavanja, na način da su iste trajno u stanju funkcionalne sposobnosti.

VII. UVJETI ODRŽAVANJA BIOLOŠKIH UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE SANITARNIH OTPADNIH VODA TE ODRŽAVANJA I PRAŽNJENJA SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA

Članak 37.

Septičke i sabirne jame te uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda dužni su održavati vlasnici istih o svom trošku.

Septičke i sabirne jame moraju se redovito prazniti kako bi se osigurala njihova funkcionalnost.

Članak 38.

Fizičke osobe koje su vlasnici malih uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda dužne su održavati iste temeljem ugovora s proizvođačem ili isporučiteljom uređaja, odnosno putem druge pravne ili fizičke osobe osposobljene za održavanje tih uređaja.

Članak 39.

Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici malih uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda obvezne su svake druge godine kontrolirati kvalitetu otpadne vode.

Uzorkovanje i analizu kvalitete otpadne vode obavlja ovlašteni laboratorij na ulazu i izlazu iz uređaja uzimanjem trenutnog uzorka koji se analizira na sljedeće pokazatelje: KPKCr, BPK 5, ukupna suspendirana tvar i pH.

Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su čuvati analitička izvješća o kvaliteti otpadne vode najmanje 6 godina od dana uzorkovanja.

Članak 40.

Sadržaj septičkih i sabirnih jama te višak mulja iz malih bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda prazni i odvozi ovlaštena osoba (javni isporučitelj vodne usluge ili Koncesionar) na stanicu za prihvat sadržaja septičkih i sabirnih jama (fekalna stanica).

Članak 41.

Septičke i sabirne jame moraju se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja jame.

Visinska razlika od dna septičke i sabirne jame do mjesta pristupa vozila iz prethodnog stavka ne smije biti veća od 3 m.

Udaljenost od ulaznog okna u septičku i sabirnu jamu do mjesta pristupa vozila iz stavka 1. ove Odluke ne smije biti veća od 30 m.

Članak 42.

Javni isporučitelj vodne usluge u slučaju procjene da se radi o sadržaju koji sadrži opasne ili štetne tvari koje mogu poremetiti rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i funkcioniranje podmorskog ispusta ili onečistiti prijemnik odnosno more, ispitati će kvalitetu sadržaja septičkih i sabirnih jama na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje prije preuzimanja istog.

Članak 43.

Sadržaj septičkih i sabirnih jama te višak mulja iz malih bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda prazne se u sustav javne odvodnje putem stanica za prihvat sadržaja septičkih i sabirnih jama (fekalna stanica):

. UPOV Draga Vašibaka

. UPOV Potočina

Članak 44.

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici sustava interne odvodnje dužni su podvrgnuti sustav interne odvodnje kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti sukladno pravilniku kojim se uređuju tehnički zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda i rokovi obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

VIII. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 45.

Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje, vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na sustav javne odvodnje sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Članak 46.

Vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine dužan je, sa priključenjem svoje građevine ili druge nekretnine na sustav javne odvodnje, sve dosadašnje instalacije, uređaje i građevine koji se više neće koristiti staviti van funkcije.

IX. NAČIN I UVJETI DAVANJA KONCESIJE ZA PRAŽNJENJE SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA

Članak 47.

Usluge pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama obavlja isporučitelj usluge javne odvodnje ili pravna/fizička osoba temeljem ugovora o koncesiji koji je sklopljen u postupku provedenom sukladno Zakonu o vodama i Zakona o koncesijama.

Odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz sabirnih jama koje nisu prethodno pročišćene do propisanog stupnja odvozi i zbrinjava na propisani način tvrtka ovlaštena za zbrinjavanje otpada.

X. NADZOR

Članak 48.

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provodi državna vodopravna inspekcija ustrojena u ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo.

Članak 49.

U cilju osiguranja primjene ove Odluke, tijelo državne uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije može poduzimati određene mjere sukladno zakonu kojim se uređuju vode.

Članak 50.

Pravna ili fizička osoba, kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju vode, ako otpadne i druge vode ispušta protivno odredbama ove Odluke.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Sastavni dio ove Odluke je:

. Prilog 1. - Pregledna karta Grada Raba sa označenim aglomeracijama

Članak 52.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Raba.

Članak 53.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službene novine Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/13-01/9

Ur. broj: 2169-01-02-01/3-13-11

Rab, 18. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v.r.

Odluka o odvodnji otpadnih voda   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr