SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
GRAD MALI LOŠINJ
31

27.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 76/03) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2004. donijelo je

PLAN
razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2005. godinu

I.

Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacije u 2005. godini s iskazanim izvorima prihoda za izvedbu programa.

u kn


Broj konta INVESTICIJA/KAPIT. POMOĆ/KAPIT. DONACIJA 2005.


RAZDJEL 01 URED GRADA

GLAVA 1 GRADSKO VIJEĆE I GRADSKO POGLAVARSTVO

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

- KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 530.000,00

6134 Porez na promet nekretninama 100.000,00

7211 Prihod od prodaje stambenih objekata 430.000,00

3821 Kapitalne donacije neprof.organizacijama 530.000,00


PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA 14.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 14.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 13.000,00

4222 Komunikacijska oprema 1.000,00


UKUPNO GLAVA 1 544.000,00


UKUPNO RAZDJEL 01 544.000,00


RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN

I FINANCIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTV. DJELAT.

GLAVA 1 STRUČNE SLUŽBE

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU 160.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 160.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 70.000,00

4222 Komunikacijska oprema 10.000,00

4511 Dodatna ulaganja građ. objekata 80.000,00


UKUPNO GLAVA 1 160.000,00


GLAVA 2 PODUZETNIŠTVO I GOSPODARSKI RAZVOJ

PROGRAM: RAZVOJ PODUZETNIČKE ZONE 100.000,00

7111 Prihod od prodaje zemljišta 100.000,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00


UKUPNO GLAVA 2 100.000,00


GLAVA 3 ODGOJ I OBRAZOVANJE

PROGRAM: REDOVNI PROGRAM

PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 53.000,00

4221 Uredska oprema 4.000,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 10.000,00

4226 Sportska oprema 9.000,00

4227 Ostala oprema 30.000,00


PROGRAM: OBRAZOVNI PROGRAM 100.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 100.000,00

3821 Kapitalne donacije 100.000,00


PROGRAM: ULAGANJE U OBJEKTE USTANOVA 1.710.000,00

U ODGOJU I ŠKOLSTVU

Kapitalni projekt: Izgradnja osnovne škole 1.600.000,00

6111 Porez i prirez na dohodak 800.000,00

9221 Višak 800.000,00

4212 Poslovni objekti 800.000,00

Kapitalni projekt: radni prostor domara u Dječjem vrtiću 110.000,00

7211 Prihodi od prodaje stambenih objekata 110.000,00

4511 Dodatna ulaganja u građ. objekte 110.000,00


UKUPNO GLAVA 3 1.863.000,00


GLAVA 4 KULTURA

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST 235.000,00

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA

7211 Prihodi od prodaje stambenih objekata 235.000,00

4241 Knjige 145.000,00

4242 Umjetnička djela 20.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 35.000,00


PROGRAM: JAVNE POTREBE UDRUGA 15.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 15.000,00

3821 Kapitalne donacije 15.000,00


PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U KULTURI 2.400.000,00

Kapitalni projekt: Palača Kvarner 600.000,00

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 200.000,00

6423 Spomenička renta 400.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 600.000,00

Kapitalni projekt: AZO 150.000,00

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 30.000,00

6423 Spomenička renta 120.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00

Kapitalni projekt: Palača Fritzi 1.000.000,00

9221 Višak 1.000.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000,00

Kapitalni projekt: Projektna dokum. Dom kulture 130.000,00

7211 Prihodi od prodaje stambenih objekata 130.000,00

4264 Ostala nematerijalna imovina 130.000,00

Kapitalni projekt: Uređenje zgrade za etnografsku zbirku Sv. Jakov 150.000,00

7211 Prihodi od prodaje stambenih objekata 150.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00

Kapitalni projekt: Tuorić Nerezine - muzej maslinarstva 220.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 80.000,00

6632 Kapitalne donacije 140.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 220.000,00

Kapitalni projekt: Uređenje zgrade kulturnog doma Veli Lošinj 150.000,00

7211 Prihodi od prodaje stambenih objekata 150.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00


UKUPNO GLAVA 4 2.650.000,00


GLAVA 5 SPORT I TEHNIČKA KULTURA

PROGRAM: UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU

GRADA 130.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 130.000,00

7211 Prihodi od prodaje stambenih objekata 130.000,00

4226 Sportska oprema 130.000,00


PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA 1.170.000,00

Kapitalni projekt: Centralno grijanje sportske dvorane 1.000.000,00

7211 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 260.000,00

8421 Primljeni zajmovi od banaka 740.000,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.000.000,00

Kapitalni projekt: Igralište na Zagazinjinama 170.000,00

7211 Prihodi od prodaje stambenih objekata 170.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građ. Objektima 170.000,00


UKUPNO GLAVA 5 1.300.000,00


GLAVA 6 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

PROGRAM: SOCIJALNA ZAŠTITA STARIJIH OSOBA 30.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 30.000,00

4231 Prijevozna sredstva 30.000,00


PROGRAM: ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA 202.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 2.000,00

4223 Oprema za grijanje 2.000,00

6134 Porez na promet nekretnina 200.000,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 200.000,00


PROGRAM: POTPORE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA 10.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 10.000,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 10.000,00


UKUPNO GLAVA 6 242.000,00


UKUPNO RAZDJEL 02 6.315.000,00


RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE 900.000,00

6134 Porez na promet nekretninama 100.000,00

6632 Kapitalne donacije 200.000,00

7111 Zemljište 570.000,00

7211 Prihod od prodaje stambenih objekata 30.000,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 900.000,00


UKUPNO RAZDJEL 03 900.000,00


RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

GLAVA 1 KOMUNALNA DJELATNOST

PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA KOM. 14.440.000,00

INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠT.

Podprogram: Gospodarenje otpadom - sanacija odlag. Kalvarija 1.500.000,00

6342 Kapitalne pomoći od subven. opće države 1.000.000,00

7111 Zemljište 500.000,00

3861 Kapitalne pomoći bankama i trgov. društ. i javnom sektoru 1.500.000,00

Podprogram: Proširenje groblja Sv. Martin 300.000,00

7111 Zemljište 70.000,00

7211 Prihodi od prodaje stambenih objekata 230.000,00

3861 Kapitalne pomoći bankama i trgov. društ. i javnom sektoru 300.000,00

Podprogram: Uređ. infrastr. Rive lošinjskih kapetana 10.110.000,00

6342 Kapitalne pomoći od subven. opće države 1.500.000,00

8421 Primljeni zajmovi od banaka i ostal. financij.institucija 1.290.000,00 9221 Višak 8.950.000,00

3861 Kapitalne pomoći bankama i trgov. društ. i javnom sektoru 11.740.000,00

Podprogram: Infrastruktura predjela Privlaka 900.000,00

7111 Zemljište 400.000,00

7211 Prihodi od prodaje stambenih objekata 200.000,00

6523 Komunalni doprinos 300.000,00

3861 Kapitalne pomoći bankama i trgov. društ. i javnom sektoru 900.000,00


PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I 19.890.000,00

UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Podprogram: nerazvrstane ceste - Jamina-Bočac 3.700.000,00

6111 Prihodi od poreza na dohodak 3.700.000,00

4213 Ceste, željeznice i slični građev. objekti 3.700.000,00

Podprogram: nerazvrstane ceste - šetnica Poljana-Runjica 500.000,00

7111 Zemljište 500.000,00

4124 Ostali građevinski objekti 500.000,00

Podprogram: nerazvrstane ceste - prist.cesta sklad. zona 300.000,00

6523 Komunalni doprinos 300.000,00

4213 Ceste, željeznice i slični građev. objekti 300.000,00

Podprogram: nerazvrstane ceste - raskrižje Kalvarija 600.000,00

6523 Komunalni doprinos 600.000,00

4213 Ceste, željeznice i slični građev. objekti 600.000,00

Podprogram: Uređenje ulica trgova - Riva lošinjskih kapetana 12.670.000,00

8421 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih. finacn. institucija 12.670.000,00

4213 Ceste, željeznice i slični građev. objekti 12.670.000,00

Podprogram: Gospodarenje otpadom - odlagalište Kalvarija 400.000,00

9221 Višak 400.000,00

4111 Zemljište 400.000,00

Podprogram: uređenje pomorskog dobra - Riva Koromačno 230.000,00

9221 Višak 85.000,00

6421 Naknada za koncesije na pomorskom dobru 145.000,00

4213 Ceste, željeznice i sl. građ. objekti 230.000,00

Podprogram: javna rasvjeta - proširenje 450.000,00

6514 Boravišna pristojba 250.000,00

6523 Komunalni doprinos 200.000,00

4214 Ostali građevinski objekti 450.000,00

Podprogram: Otkup zemljišta 230.000,00

7111 Zemljište 430.000,00

4111 Otkup zemljišta 430.000,00

Podprogram: regulacija prometa - nove rampe 210.000,00

6514 Boravišna pristojba 210.000,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema 210.000,00

Podprogram: projektna dokumentacija za infrastrukturu 400.000,00

7211 Prihodi od prodaje stambenih objekata 400.000,00

4264 Ostala nematerijalna imovina 400.000,00


PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- nabavka nove opreme 50.000,00

6514 Boravišna pristojba 50.000,00

3861 Kapitalne pomoći bankama i trgovačkim društvima 50.000,00


UKUPNO GLAVA 1 34.380.000,00


GLAVA 2 STAMBENA DJELATNOST I UPRAVLJANJE IMOVINOM

PROGRAM: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA STAMBENOG FONDA 1.500.000,00

7211 Prihod od prodaje stambenih objekata 500.000,00

9221 Višak 1.000.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građ.objekt. - stanovi 1.000.000,00

4211 Izgradnja novih stanova 500.000,00


PROGRAM: GOSPODARENJE POSLOVNIM PROSTORIMA 1.160.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 960.000,00

9221 Višak 200.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građ. objektima 1.160.000,00


UKUPNO GLAVA 2 2.660.000,00


GLAVA 3 ZAŠTITA OD POŽARA

PROGRAM: ZAŠTITA OD POŽARA 80.000,00

Kapitalni projekt: Opremanje JVP 80.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 80.000,00

4123 Računalni programi 10.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 20.000,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 50.000,00


UKUPNO GLAVA 3 80.000,00


UKUPNO RAZDJEL 04 37.120.000,00


SVEUKUPNO: 44.879.000,00


II.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01/27

Ur. broj: 2213/01-01-04-21

Mali Lošinj, 22. prosinca 2004.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=114&mjesto=10005&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr