SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

212.

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 4. stavka 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04 i 82/05), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09) Župan Primorsko-goranske županije donio je dana 2. prosinca 2013. godine, donio je slijedeći

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske
županije za 2014. godinu

Članak 1.

Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.

Izvanredno upravljanje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja, te izradu prijedloga granice pomorskog dobra kao i njezinu provedbu.

Upravljanjem pomorskom dobrom stvaraju se uvjeti za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti na pomorskom dobru.

Donošenje ovog Plana pridonosi očuvanju i promicanju pomorske tradicije Primorsko-goranske županije, održavanje lučkog i izvan lučkog područja pomorskog dobra, zadovoljenje preduvjeta za poticanje gospodarskih djelatnosti utvrđivanjem granica pomorskog dobra i davanjem koncesija na pomorskom dobru, te zaštiti mora, morske obale i

Županija

okoliša, a sve u skladu s Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije i Prostornim planom Primorsko- goranske županije.

Članak 2.

Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2014. godinu (dalje u tekstu: Plan) obuhvaća:

I.Plan utvrđivanja granica pomorskoga dobra,

II.Plan davanja koncesija na pomorskom dobru,

III. Plan prihoda i rashoda za upravljanje pomorskim dobrom.

I.PLAN UTVRĐIVANJA GRANICA POMORSKOG DOBRA

Članak 3.

Plan utvrđivanja granica pomorskog dobra u Primorsko- goranskoj županiji izrađuje se temeljem članka 4. stavka 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04 i 82/05) i obuhvaća aktivnosti:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom u Primorsko-goranskoj županiji čine:

.sredstva od naknada za koncesiju,

.sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti,

.sredstva koja se osiguravaju u proračunu županije za upravljanje pomorskim dobrom,

.sredstva od naknada za utvrđivanje granica pomorskog dobra.

Članak 6.

Prihodi Proračuna Primorsko-goranske županije ostvareni od upravljanja pomorskim dobrom u 2014. godini planiraju se u ukupnom iznosu 12.070.000,00 kuna i to kako slijedi:

a) 7.000.000,00 kuna od naknada za dane koncesije na pomorskom dobru,

b) 2.950.000,00 kuna od naknada koju za upotrebu
pomorskog dobra

plaćaju vlasnici brodica i jahti,

c) 2.100.000,00 kuna od Investicijskog fonda
Županijskih lučkih uprava

d) 20.000,00 kuna od naknada za utvrđivanje
granica pomorskog dobra,

Članak 7.

Rashodi Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu namjenski za ulaganja na pomorskom dobru planiraju se u ukupnom iznosu od 13.160.000,00 kuna i to kako slijedi:

a)7.805.000,00 kuna za potrebe Investicijskog fonda Županijskih lučkih uprava,

b)1.700.000,00 kuna za održavanje pomorskog dobra,

c)896.000,00 kuna za utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra,

d)2.759.000,00 kuna za evidenciju korisnika i naplatu godišnje naknade za korištenje pomorskog dobra, davanje koncesija na pomorskom dobru, poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama, poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru, te za zaštitu mora, morske obale i okoliša.

Članak 8.

Planirana ulaganja u pomorsko dobro u Primorsko- goranskoj županiji za 2014. godinu iz članka 7. točke a) i b) ovog Plana temeljiti će se na zahtjevima županijskih lučkih uprava, te gradova i općina Primorsko-goranske županije, a prema sljedećim kriterijima:

.Rješenje lučke kapetanije o potrebi sanacije objekta na pomorskom dobru,

.Postojanje tehničke, projektne i/ili ostale dokumentacije (troškovnik, snimak postojećeg stanja, idejno rješenje, idejni projekt, lokacijska dozvola i druga potrebna cjelovita dokumentacija),

.Učešće jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih i/ili fizičkih osoba (koncesionar, investitor i drugi) u financiranju sanacije u iznosu ne manjem od 50% ukupnih sredstava potrebnih za izvođenje radova na sanaciji, uključujući iznos sredstava potreban za obavljanje stručnog nadzora,

.Status objekta u odnosu na stupanj ograničenja u smislu opće i javne upotrebe.

Članak 9.

Novčana sredstva navedena u članku 7. ovog Plana raspoređuju se sukladno Odluci o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu.

IV.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Za provedbu Plana novčana sredstva se osiguravaju u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2014. godinu.

Članak 11.

Za obavljanje stručnih, tehničkih i administrativnih poslova sa svrhom provedbe Plana zadužen je Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 12.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 022-04/13-01/46

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-13-26

Rijeka, 2. prosinca 2013.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing.

Plan upravljanja pomorskim dobrom   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=873&mjesto=00001&odluka=212
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr