SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 6. Utorak, 18. ožujka 2003.
OPĆINA PUNAT
Općina Punat

2.

Na temelju odredbe članka 28. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/99, 24/00, 24/01 i 01/02) te članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 28/01) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 12. veljače 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja dijela predjela »Božac«
u Zoni 12, uz Ulicu I. G. Kovačića, u naselju Punat

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja dijela predjela »Božac« u Zoni 12, uz Ulicu I. G. Kovačića, u naselju Punat (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskom prikazu broj 1 i opisana u točki 1. obrazloženja tekstualnog dijela Plana.

Ukupna površina područja obuhvata Plana iznosi približno 3.000 m2.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana kako slijedi:

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

2.2. Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Smještaj vozila

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Opskrba vodom

3.3.2. Odvodnja otpadnih voda

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti i način gradnje

6. Mjere provedbe plana

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

8. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

III. POSEBNE ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Predmet objave su sljedeća poglavlja elaborata: ODREDBE ZA PROVOĐENJE i POSEBNE ODREDBE ZA PROVOĐENJE.

Poglavlje OBRAZLOŽENJE i grafički dijelovi Plana nisu predmet objave.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 5.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje sa kako slijedi:

1) Mješovita namjena - (M)

2) Površina infrastrukturnog sustava (IS) - Pristupna prometnica

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 6.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 3. i 4.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 7.

Veličina, oblik i približna površina građevne čestice, te izgrađenost građevne čestice i gustoća izgrađenosti određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Članak 8.

Način korištenja i uređenja površina iskazuju se brojčanim prostornim pokazateljima: koeficijentima izgrađenosti (kig), koeficijentima iskorištenosti (kis, Kis) i gustoćom izgrađenosti (Gig) tako da je:

kig - odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu)

Gig - odnos zbroja pojedinačnih kig i zbroja građevnih čestica

kis - odnos ukupne (bruto) izgrađene površine građevine i površine građevne čestice

Kis - odnos zbroja pojedinačnih kis i zbroja građevnih čestica

Najveći dozvoljeni koeficijenti izgrađenosti (kig) i najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) građevnske čestice iznosi:

- Najveći dozvoljeni koeficijenti izgrađenosti - kig - 0,25

- Najveći dozvoljeni koeficijenti iskorištenosti - kis - 0,75

Članak 9.

Površine podrumskih prostora ne uključuju se u bilansiranje koeficijenata izgrađenosti i iskorištenosti.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 10.

Veličina i površina građevine u obuhvatu plana iskazane su kroz ukupnu brutto izgrađenu površinu građevine, visinom građevine i brojem etaža.

Članak 11.

Nivelacijska kota nove građevine (dogradnje) u sjevernom - uličnom dijelu građevinske čestice, određena je kotom prizemlja koja iznosi najviše 0.3 m iznad kote konačno zaravnane obodne ili prometne površine.

Članak 12.

Pod visinom građevine na području obuhvata Plana, podrazumijeva se visina mjerena od najniže kote uređenog okolnog terena uz rub građevine do donjeg ruba krovnog vijenca građevine.

Najveća dozvoljena visina građevina je 8,5 m.

Najveća visina sljemena je 11,0 m.

Članak 13.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se gradnja građevine s brojem etaža kako slijedi:

- osnovni korpus građevine podijeliti u najmanje četiri dijela koji su međusobno udaljeni minimalno 7,0 m. Visina tih dijelova može biti najviše 3 nadzemne etaže / prizemlje, 1. i 2. kat (P+2).

- spojni dijelovi korpusa mogu imati najviše 1 nadzemnu etažu / prizemlje (P).

Članak 14.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se gradnja podzemnih etaža.

Podzemna etaža - podrum, smatra se dio građevine čija gornja ploha stropne konstrukcije ne prelazi visinu od 0,3 m iznad konačno zaravnatog terena.

Podzemna etaža može se graditi samo unutar horizontalnih gabarita prizemne etaže.

Pristup do podrumske etaže može biti samo unutrašnjim komunikacijama.

Površine podrumskih prostora ne uključuju se za bilansiranje koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti.

2.3. Namjena građevina

Članak 15.

Na području namjene: »Mješovita namjena (M) uz osnovnu stambenu namjenu na katovima, u prizemljima planiranih građevina dozvoljava se izgradnja poslovne namjene trgovačkog, uslužnog, agencijskog i ugostiteljskog tipa. Navedenom namjenom ne smiju se remetiti javni red i mir, zagađivati okruženje štetnim emisijama - otpadnih plinova, tekućina, tvari i razinom buke.

Ne dozvoljava se organizacija ugostiteljskog programa tipa »disco cluba«.

Članak 16.

Dozvoljava se korištenje podrumskih etaža u funkciji poslovne namjene prizemne etaže. Funkcionalnu vezu moguće je ostvariti samo unutrašnjom komunikacijom.

Minimalno 200ovršine podrumske etaže mora biti namijenjeno za organizaciju gospodarskih prostora stambenih jedinica.

Članak 17.

Na području namjene: »Infrastrukturni sustav (IS) - Pristupne prometnice dozvoljavaju se izgradnja prometnog i komunalnog infrastrukturnog sustava.

Pristupna kolna prometnica »poslovno-stambenom kompleksu iz pravca Ulice I. G. Kovačića, mora biti i u funkciji »Interventnog kolnog pristupa kompleksu škole«.

Članak 18.

Na građevinskoj čestici moguće je izgraditi najviše 16 stambenih jedinica.

U sklopu građevne čestice te unutar građevine dozvoljava se uređenje i gradnja infrastrukturnih, pogonskih, komunikacijskih, distribucijskih, upravnih i drugih pratećih pomoćnih prostora u funkciji građevine, pod uvjetom da se ne narušava stanje okoliša, remeti javni red i mir, sukladno uvjetima propisanim ovom Odlukom.

Članak 19.

Na području svih namjena dozvoljava se podzemna izgradnja pratećih infrastrukturnih sustava.

Članak 20.

U sklopu slobodnih površina građevinske čestice dozvoljena je postava nadstrešnica, klupa, posuda (elemenata) sa zelenilom, rasvjete i drugih elemenata urbane opreme, ali sve pod uvjetom da ne remete integritet susjednih građevinskih čestica ili javno-prometne površine.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 20.

Unutar gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se isključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

Gradivi dio građevne čestice određen je na grafičkom prikazu 4.

Članak 21.

Obvezni građevni pravac, kao udaljenost pojedinih dijelova građevine od javnih i prometnih površina, određen je kartografskim prikazom broj 4.

Udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca - javne-prometne površine - je od 9 do 9,5 m.

Članak 22.

Izvan gradivog dijela građevne čestice, a ispred obaveznog građevnog pravca, dozvoljava se postavljanje: konstrukcije za mobilne nadstrešnice (tende) i pergola (koje mogu biti udaljene najviše 1,5 m od osnovnog korpusa građevine), elemenata označavanja djelatnosti - reklame, svjetlećih i drugih elemenata urbane opreme, pod uvjetom da se ne ometa pješački ili kolni promet.

Članak 23.

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se:

- vanjskih terasa i njihovih stubišta čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,0 m,

- postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture i

- postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 24.

Oblikovanje građevine potrebno je uskladiti s planiranom urbanističkom kompozicijom i morfologijom prostora, tipologijom i namjenom građevina te sintezom autohtonog i modernog arhitektonskog izraza.

Članak 25.

Uvjetuje se dijeljenje kompleksa u najmanje četiri dijela koji su međusobno udaljeni minimalno 7,0 m. Visina tih dijelova može biti najviše 3 nadzemne etaže / prizemlje, 1. i 2. kat (P+2). Spojni dijelovi korpusa mogu imati najviše 1 nadzemnu etažu / prizemlje (P). Visina spojnih dijelova mora biti usklađena s visinom prizemlja osnovnih korpusa.

Nema ograničenja u primjeni tipova konstrukcijskih sistema.

Primijenjene vrste materijala moraju zadovoljavati kriterije primorske autohtonosti.

Članak 26.

Uvjetuje se izgradnja kosih krovova. Geometrija krovova nije određena. Nagib krovnih ploha može biti od 18 do 23 stupnjeva - ovisno o primijenjenom pokrovu.

Spojni prizemni dijelovi korpusa mogu imati ravni krov na kojem je moguće organizirati stambenu terasu i postaviti pergolu kao zaštitu od sunca te ozeleniti je.

Dozvoljava se izgradnja pojedinih dijelova krovne strukture kao ravne plohe čija pojavnost proizlazi iz logike arhitektonskog oblikovanja - maksimalnog obuhvata do 20 % površine tlocrtne projekcije građevine.

Članak 27.

Pokrov krova mora se, u pravilu, izvesti iz opečnog ili betonskog crijepa mediteranskog tipa.

Ne dozvoljava se uporaba drvenog pokrova ili pokrova od bitumeniziranih materijala.

Članak 28.

Na pročelju građevina ne dozvoljava se konzolno postavljanje uređaja za termotehničke i druge instalacijske sustave (klimatizaciju, ventilaciju i sl.).

Za tovrsnu opremu potrebno je u fazi projektiranja predvidjeti pozicije u sklopu korpusa građevine.

Članak 29.

Na krovu građevine dozvoljava se postava / montaža sunčanih kolektora, pod uvjetom da su postavljeni u ravnini kosih krovnih ploha ili kompozicijski usklađeni s osnovnim ob

likovanjem korpusa građevine te ne narušavaju sigurnosne i prostorne standarde okolnih građevina.

Članak 30.

Na krovu građevine dozvoljava se postava / montaža antena i elemenata za označavanje djelatnosti (reklama) pod uvjetom da su kompozicijski usklađeni s osnovnim oblikovanjem korpusa građevine te ne narušavaju sigurnosne i prostorne standarde okolnih građevina.

Članak 31.

Na krovu građevine dozvoljava se postava / montaža uređaja za ventilaciju i klimatizaciju pod uvjetom da se za njih predvide sustavi vizualnih barijera koji su kompozicijski usklađeni s osnovnim oblikovanjem korpusa građevine te ne narušavaju sigurnosne i prostorne standarde okolnih građevina.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 32.

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao pješačku, kolnu ili ozelenjenu površinu.

Postojeće kvalitetno visoko zelenilo potrebno je sačuvati i dopuniti autohtonim raslinjem, a sve prema hortikulturnom uređenju građevnih čestica.

Članak 33.

Najmanja 400ovršina građevne čestice mora biti ozelenjeno.

Putevi i staze unutar građevne čestice do širine 1,5 m tretiraju se kao integralni dio zelene površine.

Članak 34.

Uvjetovana je sadnja drvoreda uz nogostup i parkiralište duž Ulice I. G. Kovačića te uz nogostup i parkiralište duž nove pristupne prometnice.

Članak 35.

Zemljište na kojem zbog gradnje dođe do izmjene topografije, potrebno je adekvatno preoblikovati te hortikulturno urediti.

Teren oko građevine, ograde, potporni zidovi, terase, stubišta i slično, trebaju se izvesti tako da ne narušavaju izgled osnovnih cjelina i ambijentalnost okoliša.

Osnovni materijali za gradnju ograda i zidova su: kamen, strukturirani i žbukani beton, žbukani zidovi od prefabriciranih građevinskih blokova i metalni profili.

Ograde mogu biti od oblikovanog nasada.

Članak 36.

Visina kompaktne strukture ograda može biti najviše 1,0 m.

Članak 37.

Zabranjena je gradnja potpornih zidova viših od 1,5 m.

Terenske denivelacije veće od 1,5 m rješavati terasasto ili kao građevinski oblikovane strukture.

Uvjetuje se ozelenjivanje kaskada potpornih zidova.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

U obuhvatu Plana nema evidentiranih ulica i cesta nadmjesnog značaja te gradskih stambenih ulica.

Na području obuhvata Plana nisu planirane posebne javne pješačke i druge javne površine osim nogostupa uz kolnu prometnicu ili pješačkih komunikacija unutar građevne čestice u ozelenjenim površinama.

Članak 38.

Građevna čestica ima priključak na javnu prometnu površinu.

Članak 39.

Primarni kolni pristup obuhvatu Plana je iz mjesne stambene ulice - Ulice I. G. Kovačića. Navedena prometnica nalaze se izvan zahvata Plana.

Na području obuhvata planirana je izgradnja interne pristupne prometnice.

3.1.1. Smještaj vozila

Članak 40.

Smještaj vozila uvjetovan je unutar građevne čestice.

Smještaj vozila za potrebe korisnika poslovnih prostora uvjetovan je unutar građevne čestice oznake 1, duž Ulice I. G. Kovačića. Dozvoljava se pristup do parkirališta (parkirnog prostora) preko nogostupa Ulice I. G. Kovačića uz uvjet rekonstrukcije nogostupne površine.

Smještaj vozila za potrebe korisnika stambenih prostora uvjetovan je unutar građevne čestice oznake 1, duž nove pristupne prometnice. Dozvoljava se pristup do parkirališta (parkirnog prostora) preko nogostupa nove pristupne prometnice.

Članak 41.

Broj parkirališnih mjesta određuje se kako slijedi:

. za stambeni prostor

- 1,5 parkirališno mjesto za svaku stambenu jedinicu;

. za poslovni prostor

- 1 parkirališno mjesto za korisnike na svakih 20 m2 poslovnog prostora namijenjenog korisnicima

- 1 parkirališno mjesto na četiri zaposlenika

. za ugostiteljski prostor

- 1 parkirališno mjesto na osam sjedala

- 1 parkirališno mjesto na četiri zaposlenika

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 42.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.6. i posebnim uvjetima nadležnog trgovačkog društva s javnim ovlastima (HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. TK centra Rijeka).

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 43.

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je grafičkim prikazom broj 2: vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno, a sve prema posebnim uvjetima nadležnih komunalnih društava i trgovačkih društava s javnim ovlastima.

Članak 44.

Mjesta priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture te na javno-prometnu površinu prikazana su na kartografskom prikazu broj 4.

3.3.1. Opskrba vodom

Članak 45.

Opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2. i posebnim uvjetima nadležnog komunalnog društva s javnim ovlastima (»Ponikve« d.o.o. Krk).

Dozvoljava se izgradnja vodoopskrbnog rezervoara / cisterne.

Za izgradnju vodoopskrbnog rezervoara / cisterne, ukoliko je nadzemnog tipa, primjenjuju se postavljeni uvjeti za izgradnju na građevnim česticama.

Projektiranje i izgradnju vodoopskrbnog rezervoara / cisterne mora se vršiti sukladno svim standardima i zakonskim propisima za tu vrstu građevina.

3.3.2. Odvodnja otpadnih voda

Članak 46.

Odvodnju otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3. i posebnim uvjetima nadležnog komunalnog društva s javnim ovlastima (»Ponikve« d.o.o. Krk).

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjetu

Članak 47.

Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.5. i posebnim uvjetima nadležnog trgovačkog društva s javnim ovlastima (HEP d.d. DP Elektroprimorje Rijeka).

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 48.

Na području obuhvata Plana nisu predviđene javne zelene površine.

Članak 49.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se ograđivanje građevne čestice.

Ograde od monolitnog materijala (kamen, beton, ožbukani građevinski blokovi) mogu biti najveće visine od 1 m.

5. Uvjeti i način gradnje / Uvjeti uređenja posebno vrijednih cjelina

Članak 50.

Unutar obuhvata Plana nisu evidentirane posebne vrijedne cjeline i građevine.

Članak 51.

Unutar obuhvata Plana dozvoljeno je građenje građevine u fazama.

6. Mjere provedbe plana

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 52.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima za dan iznosi 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90 i 26/93) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (»Narodne novine« broj 37/90).

Članak 53.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obavezno provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijedi za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97 - ispr).

Članak 54.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Koncepciji odvodnje otpadnih voda na području Općine Punat.

Odvodnja sanitarno-tehničkih otpadnih voda rješava se priključkom na mjesni kanalizacijski sustav.

Odvodnju oborinskih voda s prometnih i slobodnih površina te krovnih ploha rješavati upuštanjem u tlo putem upojnih bunara.

Članak 55.

Proizvođači otpada i ostali sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narodne novine« broj 123/97) i Pravilnika o vrstama otpada (»Narodne novine« broj 27/ 96).

Na području obuhvata Plana, a unutar građevinske čestice, vlasnici su dužni osigurati mjesto za spremnik otpada prema uvjetima nadležnog komunalnog društva.

Uvjetovan je pristup komunalnih vozila do spremnika otpada.

8. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 56.

Na području Plana nema građevina predviđenih za uklanjanje.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 57.

Za područje obuhvaćenim Planom nije predviđena gradnja skloništa.

Članak 58.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82 i 30/94).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

U periodu od 1. 6. do 1. 9. zabranjuje se izvođenje građevinskih radova na predjelu obuhvata Plana.

Članak 60.

Plan je izrađen u tri izvornika ovjerena pečatom Općinskog vijeća Općine Punat i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Punat.

Članak 61.

Izvornici Planova čuvaju se u pismohrani Općine Punat i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Članak 62.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-03-9

Punat, 12. veljače 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Slavko Žic, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr