SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA PUNAT

78.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 19/ 13-pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/ 09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi, sportu i radu udruga
na području Općine Punat u 2014. godini

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Punat u svezi s:

-promicanjem kulture,

-organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija

-zaštitom spomenika kulture

-informativnom i izdavačkom djelatnošću

-poticanjem i promicanjem sporta u cjelini

-sportsko-rekreativnom aktivnošću djece, mladeži i ostalih stanovnika Općine

-treningom, organiziranjem i provođenjem sustava sportskog natjecanja mladeži

-stvaranjem prostornih uvjeta za rad kulturnih i sportskih organizacija te rada Udruga sa sjedištem u Općini Punat i šire

-provođenjem svih ostalih aktivnosti sukladno pojedinačnim planovima društava, klubova i udruga sa područja Općine Punat i šire

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, sporta i rada Udruga, a u svrhu promicanja istih, utvrđuju se slijedeći oblici aktivnosti, način sudjelovanja Općine Punat u istima, te sredstva potrebna za provođenje koja se osiguravaju u proračunu Općine Punat za 2014. god:

-sufinanciranje rada KUD-a Punat.. . . . . . . 100.000,00 Kn

-sufinanciranje rada Udruge puntarskih
užanci.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 Kn

-sufinanciranje rada Kreativne radionice
Takajica Punat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 Kn

-sufinanciranje rada kumpanije Štorije
Punat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

-sufinanciranje rada Udruženja sopaca
otoka Krka.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 Kn

-sufinanciranja rada Udruge Krčka beseda.. . 2.000,00 Kn

-sufinanciranje troškova božićno-novogodišnjeg
i uskrsnog koncerta.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 Kn

-organizacije i provođenje programa
obilježavanja Dana Općine.
. . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 Kn

-organizacija i provođenje programa
obilježavanja Dana mjesta Stara Baška.
. . . 10.000,00 Kn

-suf. organizacije i provođenje programa
očuvanja narodnih običaja-Mesopust. .
. . . . 50.000,00 Kn

-organizacija kazališnih predstava.. . . . . . . . . . 3.000,00 Kn

-sufinanciranje Festivala krčkog folklora.. . . . 7.000,00 Kn

-sufinanciranje organizacije izložbi u
galeriji Toš.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 Kn

-suf.rada Ljetne škole glagoljice u Puntu.. . . 3.000,00 Kn

-dobava novih knjižnih naslova.. . . . . . . . . . . . 7.000,00 Kn

-sufinanciranje troškova Festivala MIK-a.. . 20.000,00 Kn

-sufinanciranje rada Radio OK.. . . . . . . . . . . 36.000,00 Kn

-sufinanciranja troškova Otočkog
Novog lista.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.500,00 Kn

-sufinanciranje rada Malonogometnog
kluba Punat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 Kn

-sufinanciranje rada Nogometnog
kluba Krk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 Kn

-sufinanciranje rada SRD Arbun Punat.. . . . 20.000,00 Kn

-sufinanciranje rada Yacht kluba Punat.. . . . . 7.000,00 Kn

-sufinanciranje rada Škole šaha u Puntu.. . . . 7.000,00 Kn

-sufinanciranje rada Ženskog boćarskog
kluba Punat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 Kn

-suf.rada Wakeboard kluba Krk.. . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

-suf.rada Lovačkog društva LJ Punat... . . . . 14.000,00 Kn

-suf. rada Kluba podvodnih aktivnosti
Punat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 Kn

-suf. rada Streličarskog kluba Maura kal
Krk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 Kn

-suf.rada Košarkaškog kluba Krk.. . . . . . . . . . 4.000,00 Kn

-suf.rada udruge pčelara otoka Krka.. . . . . . . 3.000,00 Kn

-suf.rada Udruge vinara.. . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,00 Kn

-suf.rada Neformalne skupine mladih
Punat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 Kn

-suf.rada Udruge Moj otok .. . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 Kn

-suf.rada HGSS-a PGŽ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

-suf.organizacije regate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 Kn

-suf.troškova izbora sportaša godine na nivou otoka Krka. 7.000,00 Kn

-suf.rada Planinarskog društva Obzova Krk.. 2.000,00 Kn

-suf.rada Karate kluba Krk.. . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

-suf.rada Udruge za terap.,rekreac.i sportsko jahanje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 Kn

-suf.programa antifašističkih boraca
Punat i otoka Krka.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000,00 Kn

-suf.rada HVIDR-e Krk.. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

-suf.rada Udruge veterana dom.rata otoka
Krka.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 Kn

-suf.rada Udruge umirovljenika Punat.. . . . . 20.000,00 Kn

-suf. rada Bedema ljubavi pokret
majki za mir Punat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

-suf.rada KLO Gromače.. . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000,00 Kn

-suf.rada Udruge invalida Kvarnerskih
otoka.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.000,00 Kn

-suf.rada civilnih invalida rada i rata, udruge
invalida distrofičara, udruge osoba oštećene
sluha i vida, multipleskleroze .
. . . . . . . . . . . . 5.500,00 Kn

-suf. rada Udruge za zaštitu životinja
Felix Krk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 Kn

-suf.rada Udruge LAG.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000,00 Kn

Ukupno: =654.500,00 Kn

Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz čl. 2. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, na temelju pravovaljanih akata te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskog plana društava, koja su obavezna svake godine, a najkasnije do 30. rujna tekuće godine, dostaviti Općini Punat godišnji plan i program rada za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače tekuće godine

Izvješće o izvršenju financijskog plana i programa za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/11

Ur. broj: 2142-02-01-13-4

Punat, 20. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr