SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA KOSTRENA

67.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01,60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju
za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. godinu (u nastavku: Program), utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti koji su od interesa za Općinu Kostrena, a koji se provode s ciljem poticanja cjelovitog razvoja djeteta i svih njegovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama i zakonitostima djetetovog razvoja, te očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta.

Program se ostvaruje organiziranim predškolskim odgojem i naobrazbom djece od navršene jedne godine života do polaska u školu u institucionalnoj sredini, Dječjem vrtiću »Zlatna ribica« (u nastavku: Vrtić), sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno pedagoškim standardima.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa građana s područja Općine Kostrena, Vrtić provodi organizirani predškolski odgoj i naobrazbu u redovitom cjelodnevnom i poludnevnom programu u devet odgojno-obrazovnih skupina te dodatnom programu.

Članak 3.

Utvrđeni opseg djelatnosti Vrtića provode djelatnici Vrtića i to ukupno 30 zaposlenika, od čega 18 odgajatelja.

Način ostvarivanja programa utvrđuje se sukladno propisanim normativima i standardima djelatnosti Vrtića.

Članak 4.

Za ostvarivanja odgojno-obrazovnih programa iz članka 2. ovog Programa, u Proračunu Općine Kostrena za 2014. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 3.460.100,00 kn od čega:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Razlika do pokrića pune cijene usluge iz redovite djelatnosti Vrtića, osigurava se naplatom od roditelja korisnika usluga, sukladno važećoj Odluci o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga od roditelja korisnika usluga Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« i Zaključka o utvrđivanju ekonomske cijene vrtića, a koji dio cijene roditelji korisnici usluga uplaćuju izravno na žiro račun vrtića.

Članak 5.

Pored programa iz članka 2. ovog Programa, Vrtić može organizirati i dodatne kraće programe za koja sredstva nisu predviđena ovim Programom već ih u cijelosti osiguravaju korisnici ovih Programa, a organiziraju se ovisno o interesu korisnika.

Članak 6.

Upravno vijeće Vrtića prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovog Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju plana i programa.

Članak 7.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Jedinstveni upravni odjel temeljem Odluke o izvršavanju Proračuna za 2014. godine, Odluke Općinske načelnice i ugovora.

Članak 8.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-52

Kostrena, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.

Program javnih potreba   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr