SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA KOSTRENA

65.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01,60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ »broj 26/09, 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi za 2014. godinu (u nastavku: Program), utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Kostrena, a osobito: redovna djelatnost ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva, zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika, poboljšanje turističke ponude i to kroz sljedeće djelatnosti:

- knjižnična djelatnost

- njegovanje folklorne baštine

- očuvanje pomoračke tradicije

- očuvanje i njegovanje čakavskog govora

- izdavačka djelatnost

- očuvanje tradicije maškara

- pomoć udrugama

- glazbeno-scenska djelatnost

- pomoć TZ Kostrena

- manifestacije i obljetnice

- tekuće i kapitalne donacije za potrebe župa

- tek. i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja u objekte kulture.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka. 1. Programa su osigurana u Proračunu za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 1.619.300,00 kn.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa raspoređuju se korisnicima za njihovu redovnu djelatnost i za dodatne programe, kao i za programe kojih je nosilac Općina Kostrena, i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Jedinstveni upravni odjel temeljem Odluke o izvršavanju Proračuna za 2014. godinu, odluka Općinske načelnice i ugovora.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-50

Kostrena, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.

Program javnih potreba u kulturi za 2014  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr