SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA KOSTRENA

64.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi , članka 74. stavak 2. i 76. stavak 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10 124/11, 86/12), i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/ 13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u športu za 2014. godinu

Članak 1.

Javne potrebe u športu Općine Kostrena za 2014 godinu obuhvaćaju djelatnosti i poslove,akcije i manifestacije u športu koje su od interesa za Općinu Kostrena i koje se ovim programom utvrđuje kao javne potrebe, a odnose se na djelovanje udruga u športu, sa svrhom obavljanja športskih djelatnosti, djelovanja udruga na organizaciji i izvođenju športskih aktivnosti, uključivanja djece , mladih i ostalih građana u športske programe, optimalnog korištenja općinskih športskih objekata , pripremanja i sudjelovanja na športskim natjecanjima čime se pridonosi poticanju i promoviranju športa, korisnog i sadržajnog provođenja slobodnog vremena djece, mladih i odraslih osoba.

Cilj programa javnih potreba u športu je zadovoljavanje potreba za športom građana Kostrene, omogućavanje najvećem broju mlađih uzrasnih kategorija bavljenje športom i rekreacijom te poboljšavanje materijalnih uvjeta za razvoj športa.

Članak 2.

U 2014. godini Općina Kostrena sufinancirati će javne potrebe u športu kako slijedi:

-troškove realizacije programa udruga s područja Općine koje djeluju na području športa.

-ostale aktivnosti u športu ( manifestacije , stipendiranje vrsnih športaša i trenera, liječnički pregledi športaša i pripomoć športašima za sudjelovanje na natjecanjima ).

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba članka 2. ovog programa osiguravaju se u proračunu Općine Kostrena za 2014. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka obavlja Upravni odjel, sukladno osiguranim sredstvima za programe javnih potreba u sportu Općine Kostrena i odluci o izvršavanju Proračuna za 2014. godinu.

Za aktivnosti, poslove i djelatnosti iz članka 1. u Proračunu za 2014. godinu Općina Kostrena planirala je sredstva u iznosu od 1.354.500,00 kuna za tekuće prijenose.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovog programa ostvariti će se do visine sredstava planiranih u Proračunu Općine Kostrena za 2014 godinu, prema priljevu sredstava u Proračun.

Članak 5.

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovog Programu isplaćivati će se korisnicima sredstava na temelju ugovora kojim se utvrđuju programi , projekti i aktivnosti koje se sufinanciraju, te međusobna prava i obaveze davatelja i primatelja financijskih potpora, odnosno zahtjeva i priloženih računa (donacija klubovima za održavanje sportskih objekata).

Članak 6.

Korisnici sredstava s kojim se zaključuje ugovor obvezni su Upravnom odjelu dostaviti izvješće o ostvarivanju programa i utrošku sredstava za proteklu godinu u roku određenim pozivom Upravnog odjela za dostavu izvješća.

Ukoliko korisnici sredstava ne postupe kako je određeno prethodnom stavkom može im se obustaviti isplata sredstava.

Članak 7.

Upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 3 ovog programa.

Ukoliko Upravni odjel ocijeni da se sredstava ne koriste u skladu s odobrenom namjenom, može obustaviti ili ne izvršiti isplatu sredstava.

Sredstva iz stavka 1. članka 3. ovog Programa raspoređuju se korisnicima za njihovu redovnu djelatnost i za dodatne programe, kao i za programe kojih je nosilac Općina Kostrena i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 8.

Stipendirat će se vrhunski športaši Kostrene kategorija I. II. i III. prema Pravilniku o kategorizaciji sportaša a sukladno Odluci o sportskim stipendijama (SN PGŽ br. 4/10)

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-49

Kostrena, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.

Program javnih potreba u sportu za 2014.  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr