SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA KOSTRENA

63.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01,60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/09, 10/13) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj
skrbi za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2014. godinu (u nastavku: Program) utvrđuju se javne potrebe u narečenim vidovima skrbi na način da se stanovnicima Općine Kostrena osigura viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država, čime se stvaraju osnovni preduvjeti za kvalitetniji život kako pojedinca tako i obitelji, a naročito pojedinca i obitelji čije materijalno stanje nije dostatno za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Članak 2.

Program socijalne skrbi obuhvaća sljedeća prava socijalne skrbi, a koja proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« 33/12) i Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 28/12, 3/13):

–financiranje boravka djece u predškolskim ustanovama

–financiranje učeničke marende i produženog boravka

–pomoć u školovanju za materijalno najugroženije (nabavka udžbenika)

–pomoći domaćinstvima u sljedećim oblicima:

ofinanciranje, odnosno sufinanciranje troškova stanovanja (najamnina, potrošak električne energije i vode, odvoz kućnog smeća, kom. naknada i dr.)

ofinanciranje javnog prijevoza

o pomoć u prehrani

o jednokratne novčane pomoći

o sufinanciranje pogrebnih troškova

–pomoć humanitarnim i civilnim udrugama i zdravstvenim ustanovama

–skrb o starijim osobama u vidu poklona uoči Božićnih i Uskrsnih blagdana, te financiranja aktivnosti starijih osoba.

Članak 3.

Program zdravstvene skrbi obuhvaća sljedeća prava i pomoći zdravstvene skrbi, a koja proizlaze iz Odluke o novčanoj pomoći po rođenju djeteta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 28/12, 36/12) i Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 54/10):

–poticanje nataliteta (naknade po rođenju djeteta, dojenačka prehrana)

–sufinanciranje bolesnih, starih i nemoćnih u obliku sljedećih pomoći:

o kućna njega, jednokratne pelene

o pomoć u lijekovima i sanitetskom materijalu

o radne terapije

o smještaj u zdravstvenu ustanovu

o posjete bolesnim i socijalno ugroženim osobama

o prijevoz osoba s posebnim potrebama

o pomoć osobama s posebnim potrebama

- sufinanciranje programa u zdravstvu

- »Hodam punim plućima«, Udruga Eko - Kvarner

–pomoć zdravstvenim ustanovama

o pomoć Zdravstvenoj stanici Kostrena

o palijativna skrb

–zdravstvena zaštita žena (sistematski ginekološki pregledi)

–specijalistički pregledi (kardiološki pregledi, pregledi urološkog i probavnog trakta)

–dijagnostičke pretrage (mamografske pretrage, ultrazvučni pregledi)

–vježbom protiv osteoporoze

–zdravstvena skrb o djeci i mladima u obliku sljedećih programa:

oRastimo zajedno, DV »Zlatna ribica«

okorektivno-medicinska gimnastika učenika OŠ Kostrena

oPrvašić u kući, program NZZJZ PGŽ u OŠ Kostrena

oDebljina je bolest, program NZZJZ PGŽ u OŠ Kostrena

oPrevencija bolesti ovisnosti, program NZZJZ PGŽ u OŠ Kostrena

oSavjetovalište za djecu, mlade i obitelji, Jasminka Pribanić

- pomoć Domu zdravlja za dežurstva

–tekuće i investicijsko održavanje Doma zdravlja

–kapitalna ulaganja u objekte u zdravstvu (Dom za starije osobe).

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. i 3. Programa osigurana su u Proračunu za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 2.562.950,00 kn.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ovog Programa raspoređuju se korisnicima socijalne skrbi i nosiocima odobrenih programa kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Jedinstveni upravni odjel na temelju Odluke o socijalnoj skrbi, Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi, Odluke o izvršavanju Proračuna za 2014. godinu, te odluka Općinske načelnice i ugovora.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-48

Kostrena, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.

Program javnih potreba   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr