SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA KOSTRENA

58.

Na temelju odredbi članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 30 Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donosi:

ODLUKU
o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Kostrena

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Plan).

Nositelj izrade Plana je Općina Kostrena, Upravni odjel za komunalnu djelatnost, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 2.

Izrada i donošenje Plana temelji se na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»NN« 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a u skladu sa Prostornim planom Primorsko - goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/13).

Razlog izrade Plana

Članak 3.

Izradi ciljanih izmjena i dopuna PPU Općine Kostrena pristupa se radi:

- znatnih promjena u Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i ostalim propisima,

- donošenja novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije, te

- niza poteškoća u njegovoj interpretaciji u provedbi kao i određenim planskim rješenjima.

Obuhvat prostornog plana

Članak 4.

Obuhvat Plana je područje Općine Kostrena u njezinim administrativnim granicama.

Ocjena stanja u obuhvatu plana

Članak 5.

Pored niza raznih značajki Općine, osnovni elementi stanja u prostoru su:

a) vrlo mala izgrađenost područja, koja omogućuje mirno stanovanje,

b) sadržaji društvenih djelatnosti (zdravstvo, prosvjeta, sport) su na visokoj razini opremljenosti,

c) područje je opremljeno osnovnom infrastrukturom (promet, voda i energetika),

d) obalni pojas mora je neizgrađen i podoban za sve oblike rekreacije i društvenih aktivnosti (sport, zabava, kultura),

e) područje je neposredno povezano sa regionalnim centrom (Rijeka), i ostalim centrima županije, bez tranzitnog prometa,

f) područje je klimatski vrlo povoljno, mediteranska klima,

Nepovoljni elementi su jedino u stanju prostora. Tu prednjači loša kvaliteta zraka, koji je onečišćen industrijskim postrojenjima, te povremenom prekomjernom bukom. No to su pojave koje se daju smanjiti pa i otkloniti

postepenim mjerama, koje treba sustavno unositi u planske dokument i akcijske planove.

Ciljevi i programska polazišta ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana

Članak 6.

Programska polazišta ciljanih izmjena i dopuna Plana su:

Programske smjernice za izmjenu i dopunu Plana odnose se na:

.redefiniranje opsega izgrađenog (uređenog) i neizgrađenog dijela građevnog područja naselja te sukladno istom:

okorekcija (redukcija) područja posredne provedbe Plana (UPU i DPU), te redefiniranje smjernica za izradu planova užeg područja,

oproširenje građevinskog područja (do 20%) sukladno članku 50. Zakona o prostornom uređenju i gradnji za područje ZOP-a,

oredefiniranje namjena unutar korpusa GP na način da se dio sportsko-rekreacijskih (ali po potrebi i drugih) zona prenamjeni u GP naselja ili ugostiteljsko-turističke zone unutar naselja,

.redefiniranje uvjeta smještaja i gradnje građevina u području neposredne provedbe Plana (utvrditi uvjete gradnje za svako građevno područje ili naselje posebno. Uvjete gradnje i smještaja građevina postaviti i sistematizirati prema članku 106. važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji,

.redefiniranje broja, opsega i kapaciteta svih građevinskih područja izdvojene namjene izvan naselja (ugostiteljsko - turistička, proizvodna, poslovna, komunalno - servisna za groblje, sportsko - rekreacijska) prema stvarnim razvojnim potrebama općine Kostrena i usklađenjem sa novim Prostornim Planom Primorsko - goranske županije (Službene novine Primorsko goranske županije broj 32/2013),

.sistematizacija provedbe Plana na dio neposredne i posredne provedbe,

.redefiniranje sustava i koridora prometne i komunalne infrastrukturne mreže,

.određivanje uvjeta i smjernica za sve planove užeg područja (UPU i DPU),

.definiranje neposrednih uvjeta gradnje nekih zona »s detaljnošću UPU« prema prijedlogu novog Zakona o prostornom uređenju (čl.71.-73.),

.stvaranje planskih preduvjeta za formiranje središnjih sadržaja Općine,

.redefiniranje mreže javnih i društvenih djelatnosti,

.redefiniranje namjene mora, statusa luka i privezišta,

.redefiniranje mjera i uvjeta posebne zaštite prostora spram INA d.d. Rafinerije nafte u Urinju i brodogradilišta Viktor Lenac d.d.,

.Planirati mjere i projekte sukladno strateškim ciljevima iz Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena 2013. - 2020.,

.Definirati željeznički kolodvor te izgradnju reciklažnog dvorišta i odvojenog prikupljanja otpada na lokaciji Ivani,

.Formirati centar Kostrene,

.Odrediti lokacije luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene,

.Razvijati sustave vodoopskrbe, a posebno sustav odvodnje u sklopu projekta aglomeracije Bakar - Kostrena,

.utvrditi lokaciju »suhe« marine.

Popis stručnih podloga potrebnih za izradu Plana

Članak 7.

Pri izradi izmjena i dopuna Plana obvezno koristiti PUR (Program ukupnog razvoja) Općine Kostrena od 2013.- 2020.

U svrhu dalje razrade planskih rješenja moguće je po potrebi naručivati odgovarajuće stručne podloge iz svih segmenata koji čine cjelinu PPU, osobito u djelu arhitektonske projektantske razrade pojedinih zona, kao i potrebnih analiza pravaca i koridora prometne i komunalne infrastrukturne mreže.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, urbanističke i arhitektonske studije, planske smjernice i propisani dokumenti) koje su potrebne za izradu Plana, osigurava Općina Kostrena kao i tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

Stručne podloge mogu se naručivati i prema razvojnim potrebama Općine izvan redovne procedure određene člankom 79. Zakona.

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova

Članak 9.

Plan će se izraditi na podlogama Državne geodetske uprave, topografskoj karti mjerila 1:25000, i katastarskim kartama u mjerilu 1:5000 koju podlogu će pribaviti nositelj izrade Plana.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve,

Članak 10.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga, te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

1.Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka uprava Rijeka

2.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

3.Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

4.Ministarstvo poljoprivrede

5.Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci

6.Državni zavod za zaštitu prirode

7.Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

8.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka

9.Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije

10.JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije

11.Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije

12.HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

13.Hrvatski telekom d.d. Zagreb

14.Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Rijeka

15.Plinacro d.o.o. Zagreb

16.Energo d.o.o. Rijeka

17.Županijska uprava za ceste Primorsko - goranske županije

18.KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, PRJ Vodovod

19.KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, PRJ Kanalizacija

20.Ured državne uprave u Primorsko - goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo

21.Grad Rijeka

22.Grad Bakar

23.INA d.d. Zagreb, Rafinerija nafte Rijeka

24.Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

25.HEP - Termoelektrana Rijeka

Rok za izradu ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su:

- 60 dana za dostavu zahtjeva za izradu Plana

- 60 dana za izradu prednacrta prijedloga Plana (koncepcija)

- 120 dana za izradu i utvrđivanje prijedloga Plana

- 30 dana za javni uvid

- 60 dana za izradu nacrta konačnog prijedloga Plana

- 45 dana za utvrđivanje konačnog prijedloga Plana

- 30 dana za pribavljanje suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

- 60 dana za donošenje Plana

Mišljenja i suglasnosti prema članku 94., članku 95. stavku 2. i članku 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) ishodit će se u zakonom određenim rokovima.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru

Članak 12.

Tijekom izrade i donošenja Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena, nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

Izvori financiranja izrade prostornog plana.

Članak 13.

Izrada Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Kostrena.

Završne odredbe

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-43

Kostrena, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr