SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA KOSTRENA

57.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95., 70/97., 128/ 99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11 i 144/12), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 30/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena je na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja horizontalne i
vertikalne prometne signalizacije na nerazvrstanim
cestama na području Općine Kostrena

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena, povjeravaju se društvu

SIGNALGRAD d.o.o. Bestovje

Članak 2.

Općinska načelnica zaključiti će ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena s osobom iz članka 1. ove Odluke.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se na rok od 1 (jedne) godine računajući od dana sklapanja istog.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Obrazloženje

Sukladno Zapisniku o otvaranju ponuda KLASA: 363- 01/13-03/19, URBROJ: 2170-07-06-13-6, od 15. studenog 2013. godine, a na temelju javnog poziva objavljenog 31. listopada 2013. godine u glasilu Novi List, ponude su dostavili:

7. CRTORAD d.o.o. Varaždin, ponuda broj 923/2013 od 13. studenog 2013.g.

8. FUTURA TRADE d.o.o. Lovran, ponuda broj 144/ 2013 od 12. studenog 2013. g.

9. SIGNALGRAD d.o.o. Bestovje, ponuda broj 211A/ 2013 od 13. studenog 2013. g.

10. SIGNALIZACIJA d.o.o. Zagreb, ponuda broj 159- 2013 od 15. studenog 2013. g.

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka zapisnički je otvorilo sve ponude i pregledalo postojanje svih traženih privitaka ponudi sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Ovim pregledom je utvrđeno da su sve četiri prispjele ponude ponuditelja uredne i kompletne, sa svim traženim privitcima. Pregledom dokumentacije je nadalje utvrđeno da su sve četiri ponude prihvatljive te da su ponuditelji dokazali sposobnost za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije nerazvrstanih cesta.

U postupku usporedbe jediničnih cijena ponuda (tablica u privitku Zapisnika), utvrđeno je da je ponuditelj Futura Trade d.o.o. dostavio cijene nabave prometnih znakova koje su veće u odnosu na prosječne cijene ostalih ponuditelja, dok je u ostalim radovima ponudio usporedive cijene, te je jedini ponudio nepromjenjive cijene bez obzira radi li se o hitnim intervencijama po pozivu ili nalogu. dok se kod ostalih ponuditelja u takvim slučajevima jedinična cijena rada ili materijala povećava za 20%, odnosno 39%. Ponuditelj Signalizacija d.o.o. dostavio je sveukupno gledajući prosječno najjeftiniju ponudu s uvjerljivo najnižim cijenama kada se radi o dobavi znakova vertikalne signalizacije, dok su cijene obnove horizontalne signalizacije najjeftinije u ponudi ponuditelja Signalgrad d.o.o.. Nadalje, ponuditelj Crtorad d.o.o. u obrascu BON2 iskazao blokadu računa što značajno utječe na ugled ponuditelja i njegovu financijsku sposobnost pri izvršavanju obveza. Bitno je napomenuti da su ponuditelji Crtorad d.o.o. Signalgrad d.o.o. i Signalizacija d.o.o. društva koja uglavnom rade s velikim sustavima te dobave znakova za auto ceste i ostale državne i županijske ceste što je vidljivo iz priloženih ugovora, međutim, kao što je i ranije navedeno ponuditelj Signalizacija d.o.o., nije imao iskustva u ovom razdoblju u obavljanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta s jedinicama lokane samouprave i specifičnostima koje takav posao zahtijeva. Ono što je bitno kod održavanja nerazvrstanih cesta to je stalna prisutnost i redoviti obilasci cesta i izvješća o njihovom stanju. U tome je također prednost ponuditelja Futura Trade d.o.o. koji je cijenu sata redovnog obilaska ponudio za 1,00 kunu dok su cijene ostalih ponuditelja po satu 80, 100 i 140 kuna. Taj problem najviše dolazi do izražaja kod situacija koje smo imali nedavno prilikom oštećenja izazvanih velikom burom, te je mišljenje ovog povjerenstva da bi posljedice i oštećenja bilo daleko teže ukloniti i vjerojatno bi puno duže trajalo ukoliko bi to bio ponuditelj koji nije s ovog područja. Treba zato razlikovati pojedinačno ugovorene poslove za koje nije bitno da li je ponuditelj iz Rijeke ili Osijeka, od poslova održavanja gdje je itekako bitno da je ponuditelj konstantno prisutan na području koje održava. S ovim stavom članova povjerenstva Edgara Margana, Arianne Krajačić i Tamare Bulat nije se složio član povjerenstva Predrag Petrović, priloživši svoje izdvojeno mišljenje, te ustvrdivši da su kriteriji proizvoljno utvrđeni i da nisu argumentirani, te je stoga predložio da se kao najpovoljnija ponuda proglasi ponuda ponuditelja Signalizacija d.o.o.. Član povjerenstva E. Margan je podsjetio da sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora najjeftinija ponuđena cijena nije najrelevantniji kriteriji kod odabira i povjeravanja poslova komunalne djelatnosti, te se u tom smislu ne slaže da je ponuditelj Signalizacija dao najpovoljniju ponudu, obzirom da nije predočio niti jedan ugovor o održavanju zaključen s jedinicama lokalne samouprave, te u tom smislu nije dokazao sposobnost pri obavljanju ove komunalne djelatnosti. Nadalje E. Margan smatra da jedinične cijene nisu uvijek relevantan pokazatelj, te se u tom smislu izradila tabela s količinama prema računima za radove na održavanju horizontalne i vertikalne signalizacije, koja je pokazala da je gledajući na taj način najjeftiniju ponudu dostavio ponuditelj Signalgrad d.o.o. Bestovje.

Obzirom da je postojalo neslaganje članova povjerenstva oko kriterija i povoljnosti zaključeno je da se u tom smislu predloži ponuda ponuditelja Signalgrad d.o.o. Bestovje kao najpovoljnija ponuda za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena.

U tom smislu ovo povjerenstvo predlaže Načelnici Općine Kostrena donošenje Odluke o prihvaćanju ponude društva SIGNALGRAD d.o.o. Bestovje, te upućivanje takvog prijedloga Općinskom Vijeću za odabir ovog ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena u slijedećem jednogodišnjem razdoblju.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, već se podnosi tužba u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

Tužba se predaje nadležnom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektroničkim putem.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-58

Kostrena, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr