SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA KOSTRENA

56.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95., 70/97., 128/ 99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11 i 144/12), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 30/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena je na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena, povjeravaju se društvu

MI - GRAD d.o.o. Kostrena

Članak 2.

Općinska načelnica zaključiti će ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena s osobom iz članka 1. ove Odluke.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se na rok od 1 (jedne) godine računajući od dana sklapanja istog.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Obrazloženje

Sukladno Zapisniku o otvaranju ponuda KLASA: 363- 01/13-03/18, URBROJ: 2170-07-06-13-3, od 15. studenog 2013. godine, a na temelju javnog poziva objavljenog 31. listopada 2013. godine u glasilu Novi List, dostavljena je samo jedna ponuda i to:

6. MI GRAD d.o.o. Kostrena,

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka zapisnički je otvorilo prispjelu ponudu i pregledalo postojanje svih traženih privitaka ponudi sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Zaključenjem ovog pregleda je utvrđeno da je ponuditelj predao urednu i kompletnu ponudu sa svim traženim privitcima. Pregledom dokumentacije je u tom smislu utvrđeno da je ponuda prihvatljiva te da je ponuditelj dokazao sposobnost za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena.

U postupku pregleda jediničnih cijena ponude (tablica u privitku Zapisnika), obzirom da je dostavljena samo jedna ponuda izvršena je usporedba s jediničnim cijenama po kojima je obavljanja ovu djelatnost u proteklom četverogodišnjem razdoblju, te je utvrđeno da su pojedine ponuđene cijene smanjene u odnosu na dosadašnje.

Na temelju članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (Sl. novine broj 30/09), kriteriji odabira su poslovni ugled, sposobnost za obavljanje djelatnosti (tehnička i kadrovi), te povoljnost ponude.

Društvo Mi Grad d.o.o. iz Kostrene, obavljalo je poslove komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u razdoblju u proteklih osam godina, dakle u dva razdoblja za koja je raspisan natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, i to od studenog 2005. do studenog 2009. godine, te od prosinca 2009. do prosinca 2013. godine, te se u tom periodu društvo Mi Grad d.o.o. potvrdilo uzornim radom i urednim izvršavanjem obveza s brzim odzivom kod prijava i zahtjeva za hitnim intervencijama te stalnim unaprjeđivanjem standarda što je posebno vidljivo kod obavljanja zimske službe što je za ovu djelatnost od izuzetnog značaja.

Povjerenstvo stoga smatra da je ponuditelj društvo Mi Grad d.o.o. Kostrena ponudio povoljnu i prihvatljivu ponudu za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta.

U tom smislu ovo povjerenstvo predlaže Općinskoj Načelnici donošenje Odluke o prihvaćanju ponude broj 74/2013 od 14. studenog 2013. godine društva MI GRAD d.o.o. iz Kostrene, te upućivanje takvog prijedloga Općinskom Vijeću za odabir ovog ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena u slijedećem jednogodišnjem razdoblju.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, već se podnosi tužba u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

Tužba se predaje nadležnom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektroničkim putem.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-56

Kostrena, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr