SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA KOSTRENA

55.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95., 70/97., 128/ 99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11 i 144/12), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 30/09) i članka 30. Statuta Općine« Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena je na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih hortikulturno neuređenih zelenih površina na području Općine Kostrena

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja javnih hortikulturno neuređenih površina na području Općine Kostrena, povjeravaju se društvu CIBE d.o.o. Kostrena

Članak 2.

Općinska načelnica zaključiti će ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih hortikulturno neuređenih površina na području Općine Kostrena s osobom iz članka 1. ove Odluke.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se na rok od 1 (jedne) godine računajući od dana sklapanja istog.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Obrazloženje

Sukladno Zapisniku o otvaranju ponuda KLASA: 363- 01/13-03/21, URBROJ: 2170-07-06-13-4, od 15. studenog 2013. godine, a na temelju javnog poziva objavljenog 31. listopada 2013. godine u glasilu Novi List, ponude su dostavili:

3. CIBE d.o.o. Kostrena,

4. PIRIKA d.o.o. Dramalj

5. PARKOVI PLUS d.o.o. Rijeka

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka zapisnički je otvorilo sve ponude i pregledalo postojanje svih traženih privitaka ponudi sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Ovim pregledom je utvrđeno da su svo troje ponuditelja predali urednu i kompletnu ponudu sa svim traženim privitcima. Pregledom dokumentacije je nadalje utvrđeno da su sve tri ponude prihvatljive te da su ponuditelji dokazali sposobnost za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih hortikulturno neuređenih površina.

U postupku usporedbe jediničnih cijena ponuda (tablice u privitku zapisnika), utvrđeno je da unatoč jasno naznačenom tekstu u tablici s navedenim radovima, ponuditelji nisu iskazali cijene na taj način već su ponudili različito utvrđenu cijenu za navedene stavke. Tako je ponuditelj Cibe za stavke 3.1., 3.2., 4.1. i 4.2. ponudio mjesečne vrijednosti opisanih poslova, dok je Pirika d.o.o. dostavila cijene za cijelo razdoblje u kojem se pojedini rad izvodi, da bi naposljetku ponuditelj Parkovi Plus d.o.o. dostavio cijene na dnevnoj odnosno tjednoj bazi. Obzirom da takve nisu mogle biti uspoređene, zatražilo se pojašnjenje navedenih cijena u smislu načina njihovog formiranja kako bi došli do usporedivih jediničnih cijena danih na bazi jedinstvenih parametara.

U tom smislu ponuditelji Cibe d.o.o. Kostrena i Parkovi Plus d.o.o. Rijeka dostavili su obrazloženje ponude u pisanom obliku te su iskazali način na koji su formirali cijene stavaka. Ponuditelj Pirika d.o.o. je dostavio pisano obrazloženje u kojem na žalost nije ništa pojašnjeno već je samo

navedeno da se istaknute cijene odnose na cijelo navedeno razdoblje.

Na taj su način sve ponude radi jednostavnosti, lakšeg snalaženja i mogućnosti usporedbe svedene na dnevnu bazu obavljanja pojedinog posla. Međutim obzirom da je ponuditelj Pirika d.o.o. dostavio pisano obrazloženje na način da je cijenu definirao za cijelo razdoblje u kojem se radovi izvode, u provedbi ugovora vjerojatno bi se ispostavila ponuđena cijena, odnosno cijena obavljanja posla u pojedinom razdoblju, bez obzira na stvarne dane obavljenog posla (čišćenja plaža, na primjer), što u smislu ujednačavanja ponuđenih cijena predstavlja neuskladivi dio ponude u odnosu na preostala dva ponuditelja.

Stoga je ovo povjerenstvo stalo na stanovište da u daljnjoj razradi ne uspoređuje ponuđene cijene društva Pirika d.o.o. Dramlja, te ga u tom smislu isključi iz daljnjeg razmatranja.

U usporedbi cijena društava Cibe d.o.o. i Parkovi Plus d.o.o., utvrđeno je da su Parkovi Plus d.o.o. u pojedinim stavkama dostavili niže cijene, dok je u drugim stavkama Cibe d.o.o. jeftiniji.

Obzirom da je već godinama poznato koja se područja čiste i održavaju, a što je navedeno i u troškovniku, izvršena je usporedba ovih ponuda na godišnjoj razini, što je pokazalo da je društvo Cibe d.o.o. dalo nešto jeftiniju ponudu (cca 7.000,00 kuna na vrijednost radova od oko 700.000,00 kuna, dakle oko 1% niža cijena).

Na temelju članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (Sl. novine broj 30/09), kriteriji odabira su poslovni ugled, sposobnost za obavljanje djelatnosti (tehnička i kadrovi), te povoljnost ponude.

Promatrajući sveukupno, a pamteći i pojedina loša iskustva s društvom Parkovi Plus d.o.o. u obavljanju poslova na održavanju javnih hortikulturno uređenih površina, ovo povjerenstvo dalo je prednost društvu Cibe d.o.o. obzirom da je s društvom Cibe d.o.o. Kostrena poslovanje svih ovih godina bilo uredno u ispunjavanju svojih ugovornih obveza, za vrijeme koje su u potpunosti zadovoljili u obavljanju poslova održavanja javnih hortikulturno neuređenih površina. Stoga ovo Povjerenstvo smatra da je ponuditelj Cibe d.o.o. iz Kostrene ponudio najpovoljniju ponudu za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih hortikulturno neuređenih površina na području Općine Kostrena.

U tom smislu ovo povjerenstvo predlaže Općinskoj Načelnici Općine Kostrena donošenje Odluke o prihvaćanju ponude društva Cibe d.o.o. Kostrena, te upućivanje takvog prijedloga Općinskom Vijeću za odabir ovog ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih hortikulturno neuređenih površina na području Općine Kostrena u slijedećem jednogodišnjem razdoblju.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, već se podnosi tužba u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

Tužba se predaje nadležnom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektroničkim putem.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-57

Kostrena, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr