SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA KOSTRENA

54.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95., 70/97., 128/99., 57/ 00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11 i 144/12), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 30/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena je na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena, povjeravaju se elektro - instalaterskoj obrtničkoj radnji ENIGMA E.I. iz Kostrene u vlasništvu Emila Perića

Članak 2.

Općinska načelnica zaključiti će ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena s osobom iz članka 1. ove Odluke.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se na rok od 1 (jedne) godine računajući od dana sklapanja istog.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Obrazloženje

Sukladno Zapisniku o otvaranju ponuda KLASA: 363- 01/13-03/20, URBROJ: 2170-07-06-13-4, od 15. studenog

2013. godine, a na temelju javnog poziva objavljenog 31. listopada 2013. godine u glasilu Novi List, ponude su dostavili:

1. Elektroinstalaterski obrt Enigma E.I., Žurkovo 5, Kostrena

2. Energo d.o.o. Rijeka

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka zapisnički je otvorilo sve ponude i pregledalo postojanje svih traženih privitaka ponudi sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Pregledom ponuda je utvrđeno da su oba ponuditelja predali urednu i kompletnu ponudu sa svim traženim privitcima. Pregledom dokumentacije je nadalje utvrđeno da su obje ponude prihvatljive te da su ponuditelji dokazali sposobnost za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete.

U postupku usporedbe jediničnih cijena ponuda (tablica u privitku Zapisnika), zaključeno je da je ponuditelj Enigma E.I. dostavio ponudu s nižim jediničnim cijenama u odnosu na ponuditelja Energo d.o.o. Rijeka.

Na temelju članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (Sl. novine broj 30/09), kriteriji odabira su poslovni ugled, sposobnost za obavljanje djelatnosti (tehnička i kadrovi), te povoljnost ponude.

Elektroinstalaterski obrt Enigma E.I. iz Kostrene, obavljalo je poslove komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete u razdoblju u proteklih osam godina, dakle u dva razdoblja za koja je raspisan natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, i to od studenog 2005. do studenog 2009. godine, te od prosinca 2009. do prosinca 2013. godine, te se je u tom periodu potvrdio uzornim radom i urednim izvršavanjem obveza s brzim odzivom kod prijave kvarova što je za ovu djelatnost od izuzetnog značaja.

U proteklom razdoblju nije bilo zamjerki vezanih za obavljanje ove djelatnosti, te ovo Povjerenstvo smatra da je ponuditelj Enigma E.I. iz Kostrene ponudio povoljniju ponudu za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete.

U tom smislu ovo povjerenstvo predlaže donošenje Odluke o prihvaćanju ponude elektroinstalaterskog obrta ENIGMA E.I. iz Kostrene u vlasništvu Emila Perića, te upućivanje takvog prijedloga Općinskom Vijeću za odabir ovog ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena u slijedećem jednogodišnjem razdoblju.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, već se podnosi tužba u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

Tužba se predaje nadležnom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektroničkim putem.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-55

Kostrena, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr