SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA DOBRINJ

82.

Na temelju čl. 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08 i 136/12), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 35/09) Vijeće Općine Dobrinj na 5. sjednici održanoj dana 19. 12. 2013. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu na području
Općine Dobrinj za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva.

Članak 2.

Sredstva za provođenje redovnih aktivnosti (A) i tekućeg projekta (T) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj kroz program 1008 i utrošiti će se kako slijedi:

SUFINANCIRANJE DOM
ZDRAVLJA KRK 15.000,00 A100801

- Hitna medicinska pomoć 13.000,00

- tečaj za trudnice 2.000,00

FINANCIRANJE AMBULANTA
ŠILO - DODATNI TIM 60.000,00 A100802

FINANCIRANJE PREGLEDA
DR. IVANIŠ 20.000,00 A100803

DONACIJA KBC RIJEKA
- Dječja bolnica Kantrida 25.000,00 A100804

CRVENI KRIŽ KRK 50.000,00 A100805

UDRUGA INVALIDA
DISTROFIČARA 1.000,00 A100806

UDRUGA SLIJEPIH 1.500,00 A100807

UDRUGA INVALIDA
KVARNERSKIH OTOKA 4.000,00 A100808

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE 2.000,00 A100809

UDRUGA GLUHIH 1.500,00 A100810

KLUB LIJEČENIH OVISNIKA
»GROMAČE« KRK 5.000,00 A100811

HVIDRA KRK 10.000,00 A100812

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA
RATA PGŽ 1.000,00 A100814

UDRUGA ZA TERAPIJSKO
JAHANJE 2.000,00 A100815

UDRUGA ŽENA »NADA« RIJEKA 8.000,00 A100816

UDRUGA »GRAD NA GORI«
BATOMALJ 5.000,00 A100817

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO-EDUKATIVNI
PROGRAMI 7.000,00 A100818

- kontrola komaraca

UKUPNO 218.000,00

Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz članka 2. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova udruga koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. 1. 2014. godine.

Klasa: 400-08/14-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-14-10

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr