SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 6. Utorak, 18. ožujka 2003.
OPĆINA PUNAT
Općina Punat

Općina Punat

1.

Na temelju Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine« broj 105/97), članka 21. i 22. Pravilnika o zaštiti arhivske i registraturne građe izvan arhiva (»Narodne novine« broj 17/88) i članka 11. stavak 3. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (»Narodne novine« broj 90/02) i članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici od 13. veljače 2003. godine, donosi

PRAVILNIK
o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju postupci evidentiranja (uredsko poslovanje), obrade, čuvanja, korištenja, odabiranja i izlučivanja arhivskog i registraturnog gradiva u posjedu Općine Punat i njegove predaje Državnom arhivu u Rijeci.

Sastavni dio Pravilnika sačinjava Posebna lista s rokovima čuvanja kategorija registraturnog gradiva.

Članak 2.

Arhivskim gradivom smatra se sav izvorni i reproducirani (pisani, crtani, tiskani, snimljeni i na drugi način zabilježeni) dokumentarni materijal, koji je od značaja za povijest i za druge znanstvene potrebe, a nastao radom Općine Punat i njenih prednika, bez obzira na vrijeme u kome je nastao, gdje se nalazi i neovisno o obliku i nosaču na kojem je nastao.

Članak 3.

Registraturnim se gradivom smatra cjelina zapisa ili dokumenata nastalih ili primljenih poslovanjem Općine Punat i njenih prednika i obuhvaća spise, isprave, karte, poslovne i uredske knjige, kartoteke, plakate, tiskovnice, zvučne zapise, strojnočitljive zapise, mikrooblike, datoteke (uključujući i programe i pomagala za njihovo korištenje).

Članak 4.

Arhivsko gradivo nastaje iz registraturnog nakon provedenog postupka odabiranja prema popisu što ga utvrđuju Općina i Državni arhiv u Rijeci.

Gradivo nastalo radom i djelovanjem Općine Punat javno je arhivsko gradivo prema odredbama Zakona.

Članak 5.

Registraturno i arhivsko gradivo osiguravaju se od oštećenja, uništenja ili nestajanja sustavnim provođenjem mjera zaštite na način da se gradivo prikuplja, evidentira, sređuje, odabire i izlučuje.

II. UREDSKO POSLOVANJE

Članak 6.

Uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće radne postupke:

- prijem i otprema zapisa

- evidentiranje zapisa u odgovarajuće evidencije (uredske knjige)

- dostavljanje u rad i razvođenje

- odlaganje zapisa.

Članak 7.

Prijem i otpremu spisa u Općini Punat vodi zaduženi djelatnik poštujući odredbe Uredbe o uredskom poslovanju primjenom sustava klasifikacijskih oznaka i urudžbenih brojeva.

Nakon prijema spisa zaduženi radnik obavlja sljedeće radnje:

- stavlja prijemni štambilj na gornjem desnom kutu spisa s naznakom klasifikacijske oznake i urudžbenog broja, datuma prijema i naznake da li spis ima priloga;

- spis evidentira u urudžbenom zapisniku,

- upoznaje odgovornu osobu s pristiglim spisom i nakon što dobije raspored od odgovorne osobe

- razvodi spis i dostavlja ga na obradu zaduženom djelatniku uz evidentiranje zaduženja u odgovarajućoj evidenciji (Internoj dostavnoj knjizi).

Članak 8.

Urudžbeni zapisnik vodi se na način predviđen Uredbom o uredskom poslovanju, Uputstvom za izvršenje Uredbe i Planom o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata Općine Punat.

Popis akata dio je urudžbenog zapisnika za spise iste vrste masovne produkcije iste klasifikacijske oznake.

Najkasnije do 30. siječnja tekuće godine, zaključuje se urudžbeni zapisnik za prethodnu godinu s konstatacijom o stanju spisa, potpisom zadužene i odgovorne osobe i pečatom.

Članak 9.

Ukoliko se vodi urudžbeni zapisnik putem računala ista se konstatacija navodi na kraju zapisnika, a umjesto potpisa zadužene i odgovorne osobe navode se njihova imena.

Urudžbeni zapisnik vođen računalnim putem, mora se presnimiti na pokretni informatički nosač u najmanje dva primjerka (diskete, CD-i i sl.).

Na pokretnom je mediju signatura koja sadrži informaciju o tvorcu, vrsti dokumenta, kronološkoj oznaci nastanka i u kojem formatu je određeni medij, s naznakom da se čuva TRAJNO.

Članak 10.

Knjigovodstvene i računovodstvene evidencije vode se posebno u Odsjeku za proračun, financije i društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela te je za iste odgovorna osoba Voditelj navedenog Odsjeka.

Članak 11.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat određuje koje evidencije su pojedini Odsjeci dužni voditi o određenim kategorijama spisa, dokumenata i zapisa.

Članak 12.

Djelatnici zaduženi za određene spise, zadržavaju iste do njihovog rješavanja, a najduže dvije godine, u svojem Odsjeku u »priručnom arhivu« (uredski ormari, police, ladice i sl.).

Na omotu spisa stavlja se kategorija spisa i rok čuvanja.

Ukoliko je zapis sačinjen putem računala na pokretnom informatičkom nosaču stavlja se istovrsna signatura kao i na omotu spisa.

Članak 13.

Po okončanju rada na spisima, odnosno nakon proteka roka od dvije godine, gradivo se predaje zaduženom djelatniku za pismohranu Općine Punat.

Gradivo se predaje u sređenom stanju, u formiranim arhivskim jedinicama (mape, kutije, svežnjevi, registratori i sl.), signirano na propisani način, što znači da svaka jedinica ima sljedeću signaturu:

- naziv stvaratelja s nazivom organizacijske jedinice

- godina nastanka

- oznaka kategorije gradiva

- granični brojevi predmeta

- rok čuvanja.

III. OBRADA, ČUVANJE I KORIŠTENJE ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

Članak 14.

Djelatnik zadužen za pismohranu Općine Punat vrši prijem gradiva jednom godišnje, u pravilu tijekom travnja i svibnja. Preuzeto gradivo evidentira se u arhivsku knjigu. Djelatnik zadužen za pismohranu dužan je na arhivskoj jedinici upisati arhivski broj iz arhivske knjige u kojoj je evidentirana određena kategorija gradiva.

Redni broj upisa u arhivsku knjigu nastavlja se neprekidno bez obzira na vrijeme nastanka te vrstu ili kategoriju gradiva.

Članak 15.

Gradivo od izuzetnog značaja ili ima oznaku poslovne ili službene tajne, čuva se izdvojeno, pod posebnim uvjetima, u metalnim ormarima ili kasama.

Pristup ovoj kategoriji gradiva ima samo ovlaštena osoba.

Članak 16.

Gradivo koje je prošlo postupak arhiviranja u cijelosti, može se koristiti po prethodno dobivenoj suglasnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Gradivo se koristi izdavanjem originala zapisa, davanjem preslika ili korištenjem na mjestu gdje je gradivo odloženo.

U slučaju davanja originala na korištenje, korisnik je dužan potpisati revers na posuđeno gradivo. Revers se odlaže na mjesto gdje je prethodno bilo odloženo posuđeno gradivo.

Članak 17.

Prostor za odlaganje arhiviranog gradiva može biti jedinstven za cjelokupno gradivo nastalo radom Općine Punat ili to može biti više prostorija pogodnih za odlaganje određenih cjelina i kategorija gradiva.

Prostor za odlaganje gradiva mora odgovarati standardima propisanim za smještaj i čuvanje arhivskog gradiva izvan arhiva.

Članak 18.

Djelatnik zadužen za pismohranu provodi sve postupke zaštite gradiva, surađuje s Državnim arhivom u Rijeci u postupcima izlučivanja, vodi propisane evidencije, predlaže poboljšanje uvjeta čuvanja, izdaje gradivo na korištenje, prati propise i neposredno ih primjenjuje, informira odgovorne osobe o stanju gradiva.

Djelatnik zadužen za pismohranu mora ispunjavati uvjete za obavljanje poslova skrbi o arhivskom gradivu prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima.

IV. ODABIRANJE I IZLUČIVANJE GRADIVA

1. Odabiranje i izlučivanje konvencionalnog gradiva

Članak 19.

Odabiranje i izlučivanje gradiva obavlja se iz sređenog i popisanog gradiva.

Odabiranje i izlučivanje gradiva obavlja se temeljem Posebne liste koja je sastavni dio ovog Pravilnika te propisa koji reguliraju čuvanje određenih kategorija dokumenata.

Članak 20.

Postupak odabiranja i izlučivanja gradiva priprema djelatnik zadužen za pismohranu Općine Punat.

Popis gradiva pripremljenog za izlučivanje, s prijedlogom i obrazloženjem dostavlja se pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat pokreće postupak izlučivanja dostavljanjem prijedloga s popisom gradiva izdvojenog za izlučivanje Državnom arhivu u Rijeci.

Članak 21.

Prijedlog za izlučivanje sadrži:

- naziv stvaratelja gradiva

- vrstu gradiva i kategoriju iz koje se vrši izlučivanje

- količinu i vrijeme nastanka gradiva

Prijedlog mora biti obrazložen, gradivo izdvojeno i popisano i pripremljeno za očevid od strane Državnog arhiva u Rijeci.

Članak 22.

Postupak provodi tročlana komisija sastavljena od djelatnika odsjeka iz kojih se vrši izlučivanje gradiva.

Tijekom postupka komisija može tražiti pomoć Državnog arhiva u Rijeci.

Nakon izvršenog očevida u pripremljeno gradivo, komisija i ovlašteni djelatnik Državnog arhiva u Rijeci predlažu donošenje rješenja kojim se odobrava ili odbija izlučivanje gradiva.

O svojem radu komisija sastavlja zapisnik.

Članak 23.

Državni arhiv u Rijeci donosi rješenje kojim preloženo gradivo za izlučivanje može odobriti u cijelosti ili djelomično ili ga u cijelosti odbiti.

Članak 24.

Nakon prijema rješenja kojim se odobrava izlučivanje, komisija predaje izdvojeno gradivo u industrijsku preradu ili se isto uništava na prigodan način, o čemu se sastavlja posebni zapisnik.

Zapisnik o uništavanju dostavlja se Državnom arhivu u Rijeci.

2. Postupak s prijenosom informacija na nekonvencionalne medije

Članak 25.

Sukladno pozitivnim propisima, određene kategorije dokumenata mogu se čuvati i na nekonvencionalnim nositeljima podataka.

Prijenos informacija s konvencionalnih zapisa na nekonvencionalne vrši se postupkom digitaliziranja ili mikrofilmiranjem.

Prijenosom informacija na nekonvencionalne medije ostvaruje se bolja kontrola, brža dostupnost i sigurnost informacija.

Članak 26.

Pohranom arhivskih zapisa trajne vrijednosti na nekonvencionalne nositelje podataka izvorni se oblik gradiva čuva i nadalje u originalu trajno.

Ovakav se oblik pohrane vrši isključivo iz sigurnosnih razloga.

Članak 27.

Posebne kategorije dokumenata utvrđene Zakonom o računovodstvu i Posebnom listom mogu se čuvati u određenom roku čuvanja isključivo na nekonvencionalnim nositeljima podataka po postupku utvrđenom ovim Pravilnikom.

Članak 28.

Kategorije dokumenata određene Posebnom listom u skladu sa Zakonom označavaju se kao dokumenti koji se mogu čuvati i na nekonvencionalnim nositeljima informacija.

Takve kategorije dokumenata čuvaju se u originalu na konvencionalnim nositeljima informacija u priručnim arhivima dvije godine.

Nakon proteka roka od dvije godine takva se dokumentacija može digitalizirati ili mikrofilmirati.

Članak 29.

Prijenos informacija na nekonvencionalne medije vrši se na način da se određene kategorije dokumenata iste vrste snimaju na pojedinačnom nekonvencionalnom nositelju informacija (mikrofilm, compact disc).

Prijenos informacija digitaliziranjem ili mikrofilmiranjem može se povjeriti specijaliziranoj tvrtki koja obavlja te poslove.

Članak 30.

Po dovršenom postupku prijenosa informacija na nekonvencionalne medije, tročlana komisija utvrđuje identičnost originala i snimljenih dokumenata na nekonvencionalnom mediju.

Provjera identičnosti vrši se metodom slučajnog uzorka za svaki pojedinačni nekonvencionalni nositelj informacija.

Provjera se vrši na najmanje 10 uzoraka uz zapisničko konstatiranje utvrđenih rezultata identičnosti.

Ukoliko je rezultat utvrđivanja identičnosti 100%, originalno gradivo na papiru može se predložiti za izlučivanje.

Članak 31.

Postupak mikrofilmiranja ili digitaliziranja provodi se jednom godišnje nakon usvajanja završnog računa i izvješća revizije o poslovanju Općine Punat.

Pohranjeni dokumenti na nekonvencionalnim medijima čuvaju se na tri pojedinačna nositelja i to na odvojenim mjestima. Jedan primjerak ima pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine, jedan primjerak odsjek koji je stvarao tu kategoriju dokumenta a treći se primjerak čuva u pismohrani.

Pristup ovim dokumentima imaju samo ovlaštene osobe koje su upoznate s pristupnim kodom na takvom mediju.

V. PREDAJA ARHIVSKOG GRADIVA DRŽAVNOM ARHIVU

Članak 32.

Arhivsko gradivo Općine Punat i njenih prednika ima status javnog arhivskog gradiva prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, te se čuva u pismohrani Općine do predaje Državnom arhivu u Rijeci.

Članak 33.

Gradivo se predaje Državnom arhivu u Rijeci sređeno, popisano, arhivirano u arhivske jedinice na način predviđen Zakonom i Pravilnikom o predaji arhivskog gradiva arhivima.

Predaja se vrši uz zapisničko konstatiranje.

Članak 34.

Gradivo koje je preuzeo Državni arhiv u Rijeci može se koristiti na način predviđen Zakonom.

Izuzetno, Općina Punat može ograničiti korištenje onog dijela gradiva koji sadrži osobne podatke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Sastavni dio ovog Pravilnika je i Posebna lista s rokovima čuvanja gradiva nastalog radom Općine Punat i njenih prednika.

Rokovi navedeni u listi su minimalni i osnova su za provođenje postupka odabiranja i izlučivanja.

Lista sadrži i kategorije gradiva koje se čuvaju na mikrofilmu ili compact discu i rokovi čuvanja važe i za tako arhiviranu dokumentaciju.

Članak 36.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije a objavljuje se po primitku suglasnosti na Posebnu listu od strane Državnog arhiva u Rijeci.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika donesenog 4. prosinca 2001. godine.

Klasa: 036-02/03-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-03-1

Punat, 13. veljače 2003.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Žic, v.r.

POSEBNA LISTA REGISTRATURNOG GRADIVA OPĆINE PUNAT
S ROKOVIMA ČUVANJA


Red. SADRŽAJ Rok

broj (naziv predmeta ili akta) čuvanja


1. OPĆI POSLOVI

1.1. Urudžbeni zapisnik, upisnici i druge knjige koje imaju karakter urudžbenog zapisnika trajno

1.2. Kazalo, imenici i registri koji se vode uz urudžbeni zapisnik i upisnik trajno

1.3. Arhivska knjiga, zapisnici o škartiranju, popis gradiva koje se trajno čuva, zapisnici o preuzimanju

gradiva, zapisnici o primopredaji gradiva, zapisnici o predaji gradiva nadležnom arhivu u tiskanom

obliku i diskete trajno

1.4. Dostavne knjige, knjige za poštu i druge pomoćne uredske knjige 5 godina

1.5. Izvještaji o radu i programi rada za općinsko vijeće i općinsko poglavarstvo, zapisnici sa sjednica

vijeća, poglavarstva, komisija, odbora i slično, te odluke, rješenja, preporuke i zaključci vijeća,

poglavarstva i komisija trajno

1.6. Samoupravni opći akti organa (statuti, pravilnici i drugi opći akti organa općine) trajno

1.7. Rješenja o utvrđivanju oznaka unutrašnjih organizacijskih jedinica, o vođenju urudžbenog

zapisnika, upisnika predmeta (upravnog postupka) i popisa, o planu arhivskih znakova trajno

1.8. Informacije, analize i uputstva u vezi sa primjenom zakonskih propisa trajno

1.9. Tehnička dokumentacija - projekti zgrada trajno

1.10. Evidencija štambilja, pečata i žigova trajno

1.11. Spisi nadležnih tijela, ustanova o pojavama i zbivanjima u svezi s općinom trajno

1.12. Spisi koji se odnose na borbu za samostalnost i priznavanje Republike Hrvatske trajno

1.13. Okružnice i uputstva o postupcima u radu, dostavljene od nadležnih organa trajno

1.14. Dokumentacija vezana uz nadzor nad provođenjem Zakona o općem upravnom postupku 10 godina

1.15. Spisi o popravcima zgrada 10 godina

1.16. Spisi o nabavi i popravcima opreme i inventara 10 godina

1.17. Rješenje o rashodovanju opreme i inventara 10 godina

1.18. Spisi u vezi s licitacijama i prikupljanju pismenih ponuda 5 godina

1.19. Dopisi u vezi s nabavama, radovima i uslugama 5 godina

1.20. Manje važno dopisivanje (obavještajnog) informativnog i urgentnog karaktera 5 godina

1.21. Manje važne prepiske o općim, organizacijskim i stručnim pitanjima s drugim ustanovama,

stručnim i drugim organizacijama 5 godina

1.22. Dopisi u unutarnjem dopisivanju 3 godine

1.23. Periodični izvještaji i planovi rada pojedinih radnika 3 godine

1.24. Tipizirani podnesci, zamolbe, urgencije, reklamacije stranaka, pozivi, obavijesti, opomene,

informacije općeg karaktera 3 godine

1.25. Koncepti (kopije) potvrda, uvjerenja i ostalih izvoda s ograničenom važnošću na osnovi stalnih

evidencija i molbe kojima se traži izdavanje takvih dokumenata 3 godine

1.26. Rješenja o administrativnim zabranama, honorarima, imenovanjima privremenih komisija i druga

tipizirana beznačajna rješenja, ukoliko nisu sastavni dio predmeta 3 godine

1.27. Statistički izvještaji trajno

1.28. Fotodokumentacija fonodokumentacija, snimljeni materijali trajno

1.29. Diskete i CD-i trajno

2. PERSONALNI POSLOVI

2.1. Odluke i rješenja o zasnivanju radnog odnosa i imenovanjima trajno

2.2. Rješenja o rasporedu radnika na radna mjesta trajno

2.3. Dokumentacija o prestanku radnog odnosa trajno

2.4. Evidencija stipendista trajno

2.5. Zahtjev za mirovinu (cijeli predmet) trajno

2.6. Personalni listovi - dosjei sa personalnim prilozima i podacima trajno

2.7. Predmeti o utvrđivanju radnog i posebnog staža trajno

2.8. Matična knjiga zaposlenih trajno

2.9. Imenici i registri iz matične knjige trajno

2.10. Analiza stanja kadrova u organima trajno

2.11. Evidencije o izrečenim mjerama zbog povrede radne dužnosti trajno

2.12. Dokumentacija o pohvalama i nagradama djelatnika trajno

2.13. Prijave nesreće na poslu trajno

2.14. Rješenja o udaljavanju radnika iz organa i za vrijeme pritvora 10 godina

2.15. Evidencija o odsustvovanju radnika s rada 10 godina

2.16. Zapisnici o primopredaji dužnosti i poslova među radnicima (ako ne sadrže popise imovine) 10 godina

2.18. Spisi u vezi sa stipendijama 10 godina

2.19. Dokumentacija o radnim sporovima 10 godina

2.20. Dokumentacija o stručnim ispitima i usavršavanjima djelatnika trajno

2.21. Dokumentacija o raspisivanju i provođenju natječaja za popunjenje radnih mjesta 5 godina

2.22. Ugovori o obavljanju povremenih ili privremenih poslova 5 godina

2.23. Dokumentacija o pokretanju i vođenju i završetku disciplinskog postupka za naknadu štete 5 godina

2.24. Rješenja o primanju dječjeg dohotka sa pripadajućom dokumentacijom 5 godina

2.25. Mjesečni izvještaji o bolovanju radnika s liječničkom potvrdom 5 godina

2.26. Prigovori, tužbe i žalbe radnika, ostala dokumentacija (osim konačnih rješenja i odluka u vezi

s ostvarivanjem prava radnika iz radnog odnosa) 5 godina

2.27. Odluke o disciplinskoj odgovornosti radnika 3 godine

2.28. Rješenja i drugi spisi o dopustima, bolovanjima i drugim odsustvovanjima s rada, te zamjene

na radu u takvim slučajevima (ukoliko nisu dio novčane dokumentacije) 5 godina

2.29. Rješenja o neplaćenom dopustu s rada 3 godine

2.30. Rješenja o odvojenom životu 3 godine

3. URBANIZAM

3.1. Razvojni provedbeni urbanistički planovi i dr. s pratećom dokumentacijom trajno

3.2. Lokacijske i građevinske dozvole, izmjene i dopune građevinskih dozvola i rješenja za gradnju,

rješenja o rušenju objekata trajno

3.3. Studije, projekti, planovi i programi trajno

3.4. Suglasnosti za izdavanje građevinskih dozvola 10 godina

3.5. Suglasnost za izdavanje lokacijskih dozvola 10 godina

3.6. Akti o određivanju privremenih lokacija za kioske, naprave i pokretne objekte na javnim

površinama 10 godina

3.7. Ovjera parcelacije 5 godina

4. GRAĐEVINARSTVO I PROMET I UNUTARNJI POSLOVI

4.1. Rješenja iz oblasti prometa trajno

4.2. Rješenja o prekopima javnih površina 5 godina

4.3. Izvješća policije o stanju kriminaliteta i dr. na području općine trajno

4.4. Obavijesti o održavanju javnih skupova 3 godine

5. KOMUNALNI POSLOVI

5.2. Rješenja o imenovanju trgova, ulica naselja i sl. trajno

5.3. Rješenja o određivanju kućnih brojeva trajno

5.4. Knjiga evidencija grobnih polja trajno

5.5. Imenik umrlih osoba i evidencija ukopa na mjesnom groblju Punat trajno

5.6. Kazalo evidencije groblja trajno

5.7. Rješenja o utvrđivanju visine komunalne naknade, naknade za održavanje grobnih polja,

komunalnog doprinosa 5 godina

5.8. Odluka o prekopavanju općeg ukopa 5 godina

6. STAMBENI ODNOSI

6.1. Akti kojima se utvrđuju stanarski odnosi i odnosi etažnih vlasnika trajno

6.2. Akti kojima se utvrđuje ili prestaje stanarsko pravo, rješenja koja zamjenjuju ugovor o

korištenju stana trajno

6.3. Rješenja vezana za iseljenje iz stana trajno

6.4. Akti kojima se utvrđuje što se smatra stanom, poslovnim prostorom ili obiteljskom kućom trajno

6.5. Akti kojima se odobrava pretvaranje stanova u poslovni prostor i akti kojima se nalaže povrat

u prijašnje stanje trajno

6.6. Odluka o davanju stana na korištenje trajno

6.7. Rješenje o bespravnom useljenju, rješenja koja osiguravaju stan vlasnicima, iseljavanje podstanara

u sustanarskom odnosu i druga rješenja trajno

6.8. Akti o osiguranju dokaza kod prodaje stana 10 godina

6.9. Utvrđivanje stanarine 10 godina

7. IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

7.1. Rješenja o prodaji građevinskog zemljišta (sa dokumentacijom) trajno

7.2. Odluka o zamjeni zemljišta sa dokumentacijom trajno

7.3. Rješenje o deposediranju zemljišta u DV trajno

7.4. Rješenje o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina trajno

7.5. Rješenje o odricanju prava vlasništva na nekretninama u korist općine trajno

7.6. Rješenja o uspostavi i ukidanju javnog dobra trajno

7.7. Ugovor o zakupu zemljišta u vlasništvu općine trajno

7.8. Rješenja o priznavanju prava vlasništva na temelju ranije donijetih akata trajno

7.9. Kupoprodajni i darovni ugovori i ugovori o zamjeni nekretnina trajno

7.10. Evidencije kupoprodajnih, darovnih ugovora i ugovora o zamjeni nekretnina trajno

7.11. Registar čestica i izvaci iz zemljišnih knjiga trajno

7.12. Zapisnici o procjeni nekretnina 10 godina

8. FINANCIJSKI POSLOVI

8.1. Proračun trajno

8.2. Odluka o izvršenju proračuna trajno

8.3. Završni račun proračuna trajno

8.4. Izvještaj o izvršenju proračuna trajno

8.5. Tromjesečni financijski planovi proračuna 5 godina

8.6. Zahtjevi korisnika o dodjeli sredstava iz proračuna 1 godina

8.7. Prijedlog i nacrt proračuna 1 godina

8.8. Prijedlog završnog računa proračuna 1 godina

9. KNJIGOVODSTVENO-FINANCIJSKA I DRUGA DOKUMENTACIJA

9.1. Glavna knjiga 10 godina

9.2. Konačni obračun plaća trajno

9.3. Knjiga nabavki 5 godina

9.4. Knjiga kapitalne imovine 5 godina

9.5. Elaborati o popisu sredstava 5 godina

9.6. Poslovne knjige knjigovodstva 10 godina

9.7. Dnevnik financijsko-analitičkog knjigovodstva 10 godina

9.8. Sudske administrativne zabrane 10 godina

9.9. Rješenja o plaćanju raznih doprinosa 10 godina

9.10. Kreditni predmeti po odobrenim kreditima 10 godina

9.11. Inventurne liste 5 godina

9.12. Ostale poslovne knjige koje se vode 5 godina

9.13. Knjigovodstvene isprave ne temelju kojih se vrše knjiženja 5 godina

9.14. Ugovori o djelu za izvršenje manjih radova 5 godina

9.15. Knjige putnih naloga za motorno vozilo 5 godina

9.16. Dokumentacija o osiguranju imovine 5 godina

9.17. Obračunski listovi plaća 3 godine

9.18. Periodični obračuni i periodički blagajnički izvještaji i pomoćni obrasci pri raznim obračunima 3 godine

9.19. Putni računi (troškovi za službena putovanja) 5 godina

9.20. Dokumentacija koja služi za obračun akontacije i plaće 2 godine

9.21. Knjiga ulaznih računa 5 godina

9.22. Knjiga izlaznih računa 5 godina

9.23. Knjiga javnog duga 5 godina

10. ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURA, TURIZAM, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

10.1. Analiza stanja u oblasti predškolskog odgoja trajno

10.2. Analiza stanja u oblasti osnovnog školstva trajno

10.3. Analiza stanja u oblasti srednjeg školstva trajno

10.4. Analiza stanja u oblasti kulture i tehničke kulture trajno

10.5. Analiza stanja u oblasti turizma trajno

10.6. Analiza stanja u oblasti športa trajno

10.7. Analiza stanja u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite trajno

10.8. Povremeni izvještaji i informacije 10 godina

10.9. Rješenja o odobrenjima socijalnih pomoći trajno

10.10. Spisi u vezi očuvanja kulturne baštine trajno

11. NAKLADNIŠTVO I OSTALO

11.1. Općinsko glasilo i prateća dokumentacija trajno

11.2. Zahvalnice, odlikovanja i sl. trajno

12. GRADIVO POHRANJENO NA NEKONVENCIONALNIM MEDIJIMA

Određena građa, pretežito vezana zu računovodstveno-knjigovodstveno poslovanje, može se

čuvati pohranjena na nekonveniconalnim medijima (compact discovima ili mikrofilmirana)

12.1. Proračun i Odluka o izvršavanju proračuna te završni računi trajno

12.2. Ostale računovodstvene i knjigovodstvene evidencije pohranjene na neknovencionalnim medijima 10 godina


Klasa: 034-04/03-01/01

Ur. broj: 2170-53-04-03-2

Rijeka, 24. veljače 2003.

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U RIJECI

Izdana suglasnost na Pravilnik i Listu.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr