SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA DOBRINJ

71.

Na temelju članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 42/09), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/ 03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 144/12 i 94/13- Zakona o održivom gospodarenju otpadom) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je, na 5. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine, donijelo

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta ugradnjom
asfalt-betona vrućim postupkom na području
općine Dobrinj

1. Poslove obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom na području općine Dobrinj obavljati će G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Omišalj.

2. Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - ugradnjom asfalt- betona vrućim postupkom na području općine Dobrinj na razdoblje od 3 (tri) godine, odnosno za 2014. , 2015. i 2016. godinu, do zaključno 31. prosinca 2016. godine.

3. Cijene temeljem kojih će se obavljati predmetna komunalna djelatnost su iskazane u troškovniku u prilogu ove Odluke.

4. Odabrani ponuditelj se obvezuje vršiti usluge u skladu s pozitivnima propisima i ugovorom.

Obrazloženje

Prema odredbama članka 3., 4. i 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora proveden je postupak javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom na području općine Dobrinj.

Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja je utvrdilo da je na javni natječaj pristigla jedna ponuda, ponuda G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Omišalj te da je ista pravodobna i potpuna.

Sukladno članku 6. Odluke Općinsko vijeće je, na prijedlog Općinskog načelnika, odabralo ponudu G.P.P. MIKIĆ d.o.o..

Slijedom navedenog odlučeno je na način prikazan u Izreci ove odluke.

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Klasa: 021-05/13-29/5

Ur. broj: 2142-04-01-13-8

Dobrinj, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr