SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA VIŠKOVO

79.

Temeljem članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ«, broj 25/09, 6/13, 15/13, 33/13) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju radne zone Marinići K-1

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva radna zona Marinići K-1.

Područje obuhvata radne zona Marinići K-1 utvrđeno je Urbanističkim planom uređenja radne zone Marinići K-1 / UPU-2/ (»Službene novine PGŽ«, broj 17/12) utvrđenim u okviru Prostornog plana Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ«, broj 49/07, 04/12).

Članak 2.

Zona obuhvata radne zone Marinići K-1 locirana je u južnom dijelu teritorija Općine Viškovo, a u sjevernom dijelu naselja Marinići, u neposrednoj blizini prometnice Rijeka - Viškovo. Površina radne zone je 27,84 ha.

Članak 3.

Prostor radne zone je većim dijelom izgrađen i to zapadni dio u cijelosti pravilnom izgradnjom na ortogonalno položenim granicama građevne čestice i prometnica dok je istočni dio obuhvata dijelom izgrađen nepravilno formiranim građevinskim česticama i građevinama.

Obuhvat radne zone Marinići iznosi 27, 84 ha i uključuje slijedeće čestice:

115/1, 121/1, 121/47, 121/57, 121/61, 121/67, 121/122, 147/ 8, 148/4, 1486, 149/1, 150/1, 150/2, 150/3, 153/1, 154/2, 155, 156/2, 159, 160, 161, 163/1, 168/6, 183, 184/1, 3, 190/1, 191, 192, 200, 201, 204, 209, 210, 211, 235, 236, 237, 241, 242, 243/1, 246, 247, 248, 264, 265, 287, 287/2, 292, 296, 875/1, 875/ 3, 877/1, 1007/4 i svih čestica između navedenih, a koje nisu mogle biti iščitane u katastarskoj podlozi.

Članak 4.

Namjena zone je proizvodno-poslovna namjena što znači da se mogu graditi slijedeće građevine proizvodne i poslovne namjene: obrtničke i zanatske proizvodne građevine za djelatnosti manjeg opsega bez negativnog utjecaja na okoliš, servisne radionice, skladišta u sklopu pojedine proizvodne namjene, trgovačko-ugostiteljske građevine kao prateći sadržaji zone, poslovne, upravne i uredske građevine, građevine trgovine: veletrgovina, distributivni centar, trgovine u maloprodaji, izložbeno-prodajni saloni i trgovački kompleksi, trgovački centar, skladišta, servisi, komunalno-servisni i uslužni sadržaji, sadržaji kompatibilne namjene na istoj građevinskoj čestici ili kao zasebne djelatnosti, ugostiteljske građevine kao prateća namjena uz poslovne sadržaje bez smještajnih kapaciteta.

Na području radne zone Marinići K-1 ne dozvoljava se proizvodnja pijeska, kamenih agregata, postavljanje betonare kapaciteta 30 m3 i više, kao ni druga proizvodnja kod koje dolazi ili može doći do prekomjerne buke i nekontrolirane emisije štetnih - zagađujućih tvari za ljude i okoliš.

Članak 5.

Nositelj i organizator razvoja radne zone Marinići K-1 je Općina Viškovo.

Članak 6.

Sastavni dio ove Odluke čini:

-Skica obuhvata radne zone Marinići ucrtana na katastarskoj podlozi - korištenje i namjena površina (UPU RZ Marinići K-1)

Prilog iz stavka 1. ovoga članka nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/08

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-44

Viškovo, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr