SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA VIŠKOVO

75.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11),članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 6/ 13, 15/13, 33/13), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Viškovo tijekom 2014. godine

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se načini, sredstva, normativi i ostali uvjeti održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2014. godine:

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je slijedeći:

-prihod od komunalne naknade 5.500.000,00 kn

-prihod od grobne naknade 608.000,00 kn

-sredstva proračuna tekuće godine 471.000,00 kn

UKUPNO: 6.579.000,00 kn

(slovima: šestmilijunapetstosedamdesetdevettisućakuna i 00/ 100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- održavanje i troškove upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Viškovo.

Članak 3.

Pod održavanjem komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo podrazumijeva se održavanje postojećih objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, poslovi i radnje koje prethode održavanju objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Članak 4.

Standard održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Viškovo utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo čine:

-Održavanje javne rasvjete 1.060.000,00 kn

-Održavanje i upravljanje mjesnim
grobljem 608.000,00 kn

-Održavanje prometnica 2.000.000,00 kn

-Održavanje javnih površina 2.911.000,00 kn

UKUPNO: 6.579.000,00 kn

(slovima: šestmilijunapetstosedamdesetdevettisućakuna i 00/ 100)

Održavanje javne rasvjete

Izdaci podrazumijevaju snašanje troškova utroška električne energije, tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, te troškove postave prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane.

Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Održavanje groblja podrazumijeva izdatke i troškove upravljanja grobljem, troškove električne energije, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće na stazama, slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja podloge sa rizlom prema potrebi, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda.

Održavanje zelenila u mjesnom groblju obuhvaća izgrabljivanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom (1.530,00m2), održavanje pošljunčanog terena (4.070,00m2), održavanje biljnog materijala (stabla 228 komada, grmova 438,00m2, živice 1.956,00m2, cvjetne gredice 13,00m2), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, rušenje stabala u starom dijelu groblja, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda.

Održavanje prometnica

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Viškovo (Sl.N.PGŽ.4/96) utvrđeni su kriteriji korištenja, održavanja, izgradnje i rekonstrukcije, zaštite, financiranje, nadzor i inspekcija nerazvrstanih cesta.

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na zatvaranju udarnih jama, popravku manjih površina ručno, asfaltiranje te popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava jednostrukih pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova, propuštanje vode s kolnika, popravak i održavanje postojećih odbojnika, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima te čišćenje materijala sa kolnika, tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije t.j. održavanje postojećih znakova te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala, održavanje postojeće i izrada nove horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama.

Tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta obuhvaća održavanje kolnika na javnim cestama koje prolaze kroz naselje čime su obuhvaćeni radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova, održavanje autobusnih čekaonica sa stajalištem, odvodnja oborinskih voda s kolnika, tekuće i investicijsko održavanje vertikalne prometne signalizacije t.j. održavanje postojećih znakova te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala.

Ukupna duljina nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo iznosi 84,00km.

- održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste (cca 84.000,00 m2) obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima koje smetaju prolazu autobusa i kamiona.

Održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se slijedeće:

1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Viškovo, a obuhvaća slijedeće radove:

a) održavanje travnjaka (čišćenje, izgrabljivanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, krčenje korova) - 7.379,00 m2,

b) održavanje pošljunčanih terena (čišćenje, izgrabljivanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima), uređenje staza sa rizlom - 862,00 m2,

c) sječa granja i drveća sa odvozom, redovno i i kao posljedica elementarnih nepogoda, okopavanje i obrezivanje - 202 komada,

d) održavanje grmova i živica, obrezivanje, okopavanje, popunjavanje biljnim materijalom - 1.589,00 m2,

e) održavanje cvjetnih gredica, priprema terena za sadnju, dobava i sadnja jednogodišnjeg cvijeća i lukovica, vađenje ocvalog materijala - 101,00 m2,

2. Građevinsko-obrtničko održavanje javnih površina obuhvaća slijedeće radove:

a) planiranje, razastiranje, strojno zbijanje kamenog agregata za postojeće javne površine - 600,00 m2,

b) održavanje postojećih cestovnih i parkovnih rubnjaka, izmjena oštećene asfaltne, betonske, popločene površine,

c) bravarski i vodoinstalaterski radovi,

3. Održavanje dječjih igrala obuhvaća slijedeće radove:

a) zemljani radovi, betonski radovi, rušenja i demontaže (rušenje i razbijanje postojećih betonskih temelja igrala, demontaža dječjeg igrala i druge komunalne opreme na dječjim igralištima kao klupe i koševi za smeće, dobava, ugradnja i planiranje kamenog agregata frakcije 4-8mm,

b) održavanje drvenih i metalnih djelova klupa i dječjih igrala (izmjena dotrajalih djelova, ličenje)

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Svi radovi iz ovog Programa izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinska načelnica Općine Viškovo.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-04/13-01/08

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-33

Viškovo, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr