SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA VIŠKOVO

74.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/ 09, 6/13, 15/13, 33/13), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Viškovo za 2014. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2014. godini za:

- javne površine

- ceste sa infrastrukturom

- groblje

- javnu rasvjetu

- objekte i uređaje te opremu za odlaganje otpada

- opremu za prijevoz putnika

- odlaganje komunalnog otpada

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2014. godine je slijedeći:

-prihod od komunalnog doprinosa
tekuće godine 5.709.515,00 kn

-prihodi iz proračuna 341.600,00 kn

-vodni doprinos tekuće godine 100.000,00 kn

-prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 185.000,00 kn

-pomoć EU 873.500,00 kn

-ostale pomoći 308.000,00 kn

-prihodi iz cijene komunalnih usluga
namijenjenih razvoju 978.600,00 kn

-prihod od naknade za koncesije 120.000,00 kn

SVEUKUPNO: 8.616.215,00 kn

(slovima: osammilijunašestošesnaesttisućadvjestopetnaestkuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 3.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se građenje novih, rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te poslovi i radnje koje prethode izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih ili drugih građevinskih objekata.

Članak 4.

Standardi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Članak 5.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2014. godinu čini izgradnja slijedećeg:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinska načelnica.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

 

Klasa: 021-04/13-01/08

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-32

Viškovo, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

 

Program gradnje objekata   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr