SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA VIŠKOVO

70.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 6/ 13, 15/13, 33/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi
Općine Viškovo u 2013. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/12, 15/13) mijenja se tabelarni dio koji je sastavni dio ovog Programa

Članak 2.

Ove izmjene Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2013. godini stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/08

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-25

Viškovo, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

2. Izmjene i dopune Programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr