SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA VIŠKOVO

68.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09., 6/13, 15/13, 33/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u socijali i zdravstvu
Općine Viškovo u 2013. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2013. godini (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 49/12., 15/13.) u članku 2. stavku 2. dodaje se alineja 13. koja glasi »Edukativne brošure Alkohol i mladi, Nasilje i mladi, Kockanje i mladi, Mladi i droga« i alineja 14. koja glasi »Kapitalne donacije zdravstvenim ustanovama na području Općine Viškovo.

Članak 2.

U Programu javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2013. godini mijenja se tabelarni dio koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

Ove izmjene Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu u 2013. godini stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/08

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-23

Viškovo, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

2. Izmjene i dopune Programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr