SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA VIŠKOVO

66.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/ 09, 6/13, 15/13, 33/13), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo
za 2013. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 49/12, 15/13) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2013. godine je slijedeći:

-prihod od komunalnog doprinosa
tekuće godine 1.364.015,00 kn

-prihod od komunalnog doprinosa
- prenesena sredstva 7.981.181,00 kn

-vodni doprinos tekuće godine 100.000,00 kn

-prihod od prodaje grobnih mjesta
- prenesena sredstva 63.261,00 kn

-prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 302.070,00 kn

-prihodi proračuna 710.532,00 kn

-primljeni zajam 10.454.000,00 kn

-povrat danih zajmova - razvojna
sredstva 1.338.600,00 kn

-prihodi iz cijene komunalnih usluga
namijenjenih razvoju 1.309.200,00 kn

-prihod od naknade za koncesije 115.000,00 kn

UKUPNO: 23.737.859,00 kn

(slovima: dvadesettrimilijunasedamstotridesetsedamtisućaosamstopedesetdevetkuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2013. godinu čini izgradnja slijedećeg:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove 2. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/08

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-21

Viškovo, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

 

2. Izmjene i dopune Programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr