SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA VINODOLSKA

83.

Na temelju članka 10. stavak 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, u 144/12, članka 11. Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave (»Narodne novine« br. 94/98 i 68/04), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13 -pročišćeni tekst), članka 80. Poslovnika Općinskog vijeća Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13 -pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 3. sjednici od 27. studenog 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA UPORABU GRBA I ZASTAVE VINODOLSKE OPĆINE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje mjerila za uporabu, te način i zaštitu uporabe grba i zastave Općine Vinodolska općina (u daljnjem tekstu: OPĆINA)

Članak 2.

Grbom i zastavom Vinodolske općine predstavlja se Općina i izražava pripadnost Općini.

Članak 3.

Opis grba i zastave Općine utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća temeljem Statuta Općine Vinodolska općina.

MJERILA ZA UPORABU GRBA I ZASTAVE

Članak 4.

Grb i zastava Općine mogu se rabiti u obliku i opisu koji je utvrđen posebnom Odlukom Općinskog vijeća o obliku i opisu grba i zastave, sukladno Statutu, a prema likovnom prikazu grba i zastave koji čini sastavni dio te Odluke, i to u bojama koje su utvrđene knjigom grafičkih standarda.

Grb i zastava Općine rabe se u skladu s odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Općine.

Uporaba grba i zastave Općine slobodna je u odgojno- obrazovne svrhe i u umjetničkom stvaralaštvu, pod uvjetom da se uporabom ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Općine.

Prilikom isticanja grba i zastave Općine istovremeno se ističe grb i zastava Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske, sukladno odredbama Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske, te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj:55/ 90).

Članak 5.

U grbu i zastavi Općine ne može se ništa mijenjati i dopunjavati. Nije dopušteno javno isticati dotrajale, neuredne, poderane i na drugi način oštećene , grb i zastavu Općine.

Članak 6.

Grb i zastava Općine se ne smiju unositi u sastav drugog grba ili znaka.

Iznimno od odredbe stavka 1. može se odobriti unošenje grba Općine u sastav drugog znaka:

- organizacije ili tijela koja obavljaju djelatnost od značenja za općinu,

- organizacije koja nosi ime Općine

Grb Općine smije se rabiti u smislu prethodnog stavka samo u izvornom obliku na način koji se osigurava dostojanstvo i ugled Općine.

Članak 7.

Grb i zastava Općine ne smije se rabiti kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model, i kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe i proizvoda.

UPORABA GRBA

Članak 8.

Grb Vinodolske općine rabi se:

-u sadržaju natpisne ploče na zgradi u kojoj je sjedište Općine, ispred naziva Vinodolske općine

-u sadržaju natpisne ploče na zgradi u kojoj je sjedište ustanove ili trgovačkog društva čiji je Općina jedini osnivač ili član,

-za potrebe fizičkih i pravnih osoba, ako to nije u suprotnosti s interesima Općine.

-na diplomama, poveljama i priznanjima koje dodjeljuje Općinsko vijeće i Načelnik.

-u službenim prostorijama Općine uz državni grb,

-u radnim prostorijama upravnih tijela Općine,

-u sastavu pečata Općinskog vijeća, načelnika, Upravnog odjela, kada to tijelo rješava iz djelokruga općine,

-na memorandumu akata i dopisa Vinodolske općine, Općinskog vijeća i upravnih tijela Općine,

-pri održavanju sjednica Općinskog vijeća,

-na posjetnicama Načelnika, Zamjenika Načelnika, predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, predsjednika radnih tijela Općinskog vijeća, pročelnika i službenika upravnih tijela Općine,

-na Internet stranici Općine, odnosno ustanova i trgovačkih društava čiji je Općina jedini osnivač i član,

-na službenom glasilu Općine,

-na promidžbenim materijalima, publikacijama, monografijama, revijama, magazinima i drugim tiskanim izdanjima kojih su izdavači tijela Općine, tiskanim izdanjima čiji su izdavači ustanove i trgovačka društva čiji je Općina jedini osnivač ili član,

-na predmetnima izrađenim u promotivne svrhe, ako je njihova izrada naručena od tijela Općine i nadležnih pravnih osoba.

-u drugim slučajevima određenim ovom Odlukom.

Članak 9.

Grb Vinodolske općine može se rabiti:

-u sadržaju natpisne ploče na zgradi u kojoj je sjedište Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Općine) i u kojoj je sjedište upravnih tijela Općine, te u njihovim radnim prostorijama,

-na memorandumu akata tijela Općine,

-u radnim prostorijama:
. mjesnih odbora
. ustanova i trgovačkih društava čiji je osnivač ili član
Općina
. udruga sa sjedištem na području Općine

-na posjetnicama čelnika Općine i čelnika upravnih tijela Općine,

-na Internet stranici Općine, te ustanova i trgovačkih društava čiji je Općina osnivač ili član,

-u drugim slučajevima određenim ovom Odlukom

Članak 10.

Grb Vinodolske općine može se rabiti u tiskanim izdanjima koji su izdavači:

-tijela Općine

-ustanove i trgovačka društva čiji je Općina suosnivač ili član,

Osim na tiskanim izdanjima kojih su izdavački tijela općinske uprave, ustanove, odnosno trgovačka društva iz stavka 1. ovoga članka, grb Općine može se rabiti i na predmetima izrađenim u promotivne svrhe, ako je njihova izrada naručena od tih tijela i pravnih osoba.

UPORABA ZASTAVE

Članak 11.

Zastava Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: OPĆINE) ističe se:

-stalno na zgradi u kojoj je sjedište općine,

-prigodom obilježavanja Dana općine,

-u prostoriji u kojoj se održava sjednica Općinskog vijeća (vijećnica)

-prigodom održavanja javnih skupova u Općini, u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova,

-u drugim prigodama, ako uporaba nije u suprotnosti ove Odluke i Zakona.

Članak 12.

Zastava Općine može se isticati:

-na zgradi u kojoj je sjedište upravnih tijela Općine,

-na zgradi u kojoj je sjedište Općine,

-u dane praznika i blagdana u Republici Hrvatskoj, na mjestima određenim za isticanje zastave,

-u drugim slučajevima određenim ovom Odlukom.

Članak 13.

Ako se zastava Općine ističe uz zastavu Republike Hrvatske, tada zastava Općine dolazi s lijeve strane gledano s ulice prema zastavama. Ako se zastava Općine ističe uz zastavu Županije, tada se zastava Općine, dolazi s lijeve strane gledano s ulice zastavama. Ako se zastava Općine ističe uz zastavu Republike Hrvatske i Županijsku zastavu, tada zastava Općine dolazi s lijeve strane, zastava Republike Hrvatske dolazi u sredini, a zastava Županije s desne strane gledano s ulice prema zastavama.

UPORABA GRBA I ZASTAVE

Članak 14.

Uporaba grba i zastave Vinodolske općine (OPĆINE) obvezna je pri održavanju protokolarnih, znanstvenih, kulturno-umjetničkih, športskih i drugih susreta, ako se ti susreti održavaju:

-u organizaciji Općine,

-pod pokroviteljstvom općine, a u organizaciji ustanova i trgovačkih društava čiji je Općina jedini osnivač ili član,

-pod pokroviteljstvom Općine, a u organizaciji udruga sa sjedištem na području Općine.

Grb i zastava Općine rabe se kod označavanja programa i projekata financiranih od strane Općine, sukladno pravilima koje utvrđuje Načelnik.

Članak 15.

Grb i zastava Vinodolske općine (OPĆINE) mogu se rabiti pri održavanju protokolarnih, znanstvenih, kulturno-umjetničkih, športskih i drugih susreta koje se održavaju:

-u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine

-pod supokroviteljstvom Županije, a u organizaciji ustanova i trgovačkih društava čiji je osnivač ili član Općina

-pod supokroviteljstvom Županije, a u organizaciji udruga sa sjedištem na području Općine.

Članak 16.

Osim tijela Općine, ustanova trgovačkih društava i udruga koji grb i zastavu Općine rabe ili mogu rabiti u skladu sa člankom 8 do 14 ove Odluke, grb i zastava Općine mogu rabiti i druge pravne osobe koje imaju sjedište na području Općine, Županije, odnosno Republike Hrvatske, na temelju podnesenog Zahtjeva.

Odobrenje za uporabu grba i zastave Općine daje Načelnik, najkasnije u roku 30 dana od dana kada je zahtjev zaprimljen, od strane pravnih i fizičkih osoba.

Obrazloženi Zahtjev za odobrenje grba i zastave Općine fizička ili pravna osoba podnosi Načelniku.

Uz zahtjev se mora priložiti:

-akt o registraciji trgovačkog društva, ustanove, građanske udruge ili rješenje o samostalnoj obrtničkoj radnji- obrtu,

-opis namjere za koju će se grb koristiti (ugradnja u proizvod, izrada proizvoda kao suvenira, izrada grba, uporaba u službenim aktima i drugo.

Članak 17.

Načelnik u postupku ocjenjivanja navoda iz zahtjeva pravne ili fizičke osobe za davanje odobrenja za komercijalnu uporabu grba i zastave ocjenjuje:

-probitak Općine kao jedinice lokalne samouprave,

-bonitet podnositelja zahtjeva,

-vrstu proizvoda ili vrstu usluge glede kojih će se uporabiti grb ili zastava,

-izvornost proizvoda ili usluge

-način plaćanja naknade za komercijalnu uporabu grba i zastave.

Članak 18.

Prije donošenja Odluke o davanju odobrenja pravnoj ili fizičkoj osobi za komercijalnu uporabu grba i zastave Općine, Načelnik će utvrditi uvjete pod kojima se daje odobrenje, a osobito one koji se odnose na:

-vrijeme uporabe

-namjena uporabe sredstava ubranih na temelju naknade,

-način zaštite uporabe grba i zastave,

-općinsko tijelo ovlašteno za nadzor.

Odobrenje se daje u obliku upravnog akta.

Odobrenjem može se uporaba grba i zastave Općine ograničiti u pogledu namjene, vrste predmeta i vremenskog važenja.

KAZNENE ODREDBE

Članak 19.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. Rabi grb ili zastava Općine u obliku i opisu koji nije utvrđen Statutom, odnosno posebnom odlukom Općinskog vijeća, na temelju Statuta ili ih rabi suprotno odredbi članka 4. Stavak 2., 3., i 4.članka 5. stavak 1.ove Odluke

2. Na javnom mjestu ističe dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene grb ili zastava Općine (članak 5. stavak 2.)

3. Ne rabi grb i zastavu Općine u slučajevima iz članka 6,7,8,11,13 ove Odluke,

4. Rabi grb i zastavu Općine bez odobrenja ili suprotno danom odobrenju (članak 15).

Za prekršaj iz stavka 1. ove Odluke novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi. Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba za prekršaj iz točke 1. I 2. Stavka 1. ovoga članka

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Načelnik će pravila iz članka 13.stavak 2. ove Odluke donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 21.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi komunalno redarstvo.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-11-31

Bribir, 27. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr