SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD DELNICE
64

63.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini za:

1.- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javnu rasvjetu

2.- opskrbu pitkom vodom
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

3.- održavanje čistoće
- odlaganje komunalnog otpada
- tržnice na malo

Članak 2.

U narednoj 2005. godini planira se izgradnja:

* nerazvrstane ceste

-izgradnja nastavka oborinske kanalizacije
na Vučniku u dužini cca 90 m kao
i upojnog bunara 40.000,00 kn

-rekonstrukcija Mesničke ulice 2.700.000,00 kn

-otkup zemljišta za poslovne zone
i proširenje parkirališta iza gradske
uprave 170.000,00 kn


UKUPNO: 2.910.000,00 kn

* građenje groblja

-dovršenje radova na proširenju
groblja u Delnicama 400.000,00 kn

-izrada katastra groblja u mjestima
Razloge, Hrvatsko, Turke i Kuželj 40.000,00 kn


UKUPNO: 440.000,00 kn

SVEUKUPNO: 3.350.000,00 kn

IZVORI FINANCIRANJA

Proširenje groblja financirat će se

-iz proračuna Grada 3.194.000,00 kn

-iz komunalnog doprinosa 130.000,00 kn

-naknade za koncesiju za obavljanje
pogrebnih poslova 26.000,00 kn


UKUPNO: 3.350.000,00 kn

2.

* opskrba pitkom vodom

-rekonstrukcija energetskog kanala od
izvora Kupce - crpne stanice Iševnica 100.000,00 kn

-izgradnja cjevovoda (Homer)
Mala Lešnica 70.000,00 kn

-izgradnja crpne stanice Polane 150.000,00 kn

-izgradnja crpne stanice Petehovac 250.000,00 kn

-dovršetak izgradnje vodovoda Petehovac 400.000,00 kn

-izgradnja vodovoda u Mesničkoj
i Bolfovoj ulici 300.000,00 kn

-izrada projektne dokumentacije
vodoopskrbe Petehovac 200.000,00 kn

-produženje uličnog cjevovoda u
Lovačkoj ulici 75.000,00 kn

-izgradnja vodovoda u naselju Kočićin
s kaptažom izvora i potrebnom teh.
dokument. 150.000,00 kn

-izgradnja vodospreme u Iševnici
i selu Kupa 60.000,00 kn

-izrada projektne dokumentacije za
vodoopskrbu Kupske doline - idejno
rješenje 100.000,00 kn


UKUPNO: 1.855.000,00 kn

Osim spomenutih rekonstrukcija gradi se i Regionalni vodoopskrbni sustav Gorski kotar, te su u cijeni vode sadržana sredstva u iznosu od 0,73 kn/m3 vode koja se koriste za plaćanje anuiteta kredita dobivenih za Regionalni vodoopskrbni sustav Gorski kotar. Na taj se način godišnje otplati 550.000,00 kuna anuiteta.

IZVORI FINANCIRANJA

Izgradnja i rekonstrukcija objekata vezanih uz opskrbu pitkom vodom financira se iz:

-cijene komunalne usluge i sredstva
Komunalca 1.000.000,00 kn

-proračuna Grada 645.000,00 kn

-naknada za priključenje -

-drugih izvora 210.000,00 kn


UKUPNO: 1.855.000,00 kn

* odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

-dovršetak radova na crpnoj stanici
u Zrinskoj ulici (montaža uređaja,
ograda i sl.) 70.000,00 kn

-izrada projektne dokumentacije za II.
st. pročišćavanja otpadnih voda u
Delnicama radovi u tijeku 150.000,00 kn

-izgradnja i rekonstrukcija opreme za
poboljšanje mehaničkog pročišćavanja
otpadnih voda 200.000,00 kn

-revizija projektne dokumentacije
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
u Delnicama 350.000,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
u Ul. bana Jelačića 600.000,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
u Ul. kralja Zvonimira 500.000,00 kn

-spoj kolektora Ul. frankopanske sa
Kneza Domagoja 400.000,00 kn

-razlika radova u Ul. Petra Krešimira 800.000,00 kn

-izrada idejnog rješenja sustava javne
odvodnje u Crnom Lugu 50.000,00 kn

-izrada idejnog rješenja i glavnog projekta
sustava javne odvodnje u Brodu na Kupi
za fekalnu i oborinsku odvodnju 150.000,00 kn

-izgradnja kanalizacije u Hrvatskom
s ugradnjom pročistača i otkupom
zemljišta te izradom glavnog projekta500.000,00 kn


UKUPNO: 3.770.000,00 kn

IZVORI FINANCIRANJA

Izgradnja kanalizacijskih kolektora i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje financira se iz:

-cijene komunalne usluge 200.000,00 kn

-sredstva Komunalca 820.000,00 kn

-proračuna Grada i drugih jedinica
lokalne samouprave vlasnika »Komunalca«:

- Grad Delnice 950.000,00 kn

- ostale JLS 100.000,00 kn

- naknade za priključenje -

- drugih izvora:

- PGŽ 700.000,00 kn

- Hrvatske vode 1.000.000,00 kn


UKUPNO: 3.770.000,00 kn

3.

* održavanje čistoće

-kontejneri za staklo, plastiku i papir 30.000,00 kn


UKUPNO: 30.000,00 kn

* odlaganje komunalnog otpada

- nastavak sanacije odlagališta II. faza 1.000.000,00 kn


UKUPNO: 1.000.000,00 kn

IZVORI FINANCIRANJA

- cijene komunalne usluge 1.000.000,00 kn

- proračuna Grada Delnica 30.000,00 kn


UKUPNO: 1.030.000,00 kn


SVEUKUPNO: 9.835.000,00 kn

Od toga iz:

- proračuna Grada Delnica 4.819.000,00 kn

- cijene komunalne usluge 3.020.000,00 kn

- drugih izvora 2.010.000,00 kn

- komunalnog doprinosa 130.000,00 kn

- naknade za koncesiju 26.000,00 kn


UKUPNO: 10.005.000,00 kn

Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladit će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ove Dopune programa.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 363-01/04-01/28

Ur. broj: 2112-01-04-01

Delnice, 23. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr