SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
GRAD BAKAR

66.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 37/09, 7/13) Gradsko vijeće Grada Bakra na 4. sjednici održanoj 3. listopada 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Grada Bakra

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se izdavanje službenog glasila Grada Bakra (u daljnjem tekstu Grada), način izdavanja, sastav i obveze uredništva, sjedište uredništva, način distribucije te troškovi izdavanja.

Članak 2.

Službeno glasilo Grada tiska se i izdaje u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Grada Bakra, donosi Gradsko vijeće Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Vijeće), a sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji propisuju obvezno objavljivanje općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, kao i svih drugih akata Vijeća, Gradonačelnika Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) i njihovih radnih tijela, čije je objavljivanje određeno zakonom, Statutom Grada Bakra i drugim propisima.

Naziv službenog glasila Grada je »Službene novine Grada Bakra« (u daljnjem tekstu »Službene novine«).

Članak 3.

U »Službenim novinama« objavljuju se svi opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Vijeća i Gradonačelnika za koje Vijeće ili Gradonačelnik odrede da će se objaviti, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata gradskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina«.

Uredništvo čine tri člana, i to Gradonačelnik, pročelnik Ureda Grada i pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu.

Glavni i odgovorni urednik »Službenih novina« je gradonačelnik.

Sjedište uredništva je u zgradi Grada u Bakru, Primorje 39.

Članak 5.

»Službene novine« se obvezno izdaju nakon svake sjednice Vijeća.

Akti koje donosi Vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju »Službenih novina« koji se izdaje prvi radni dan nakon dana održavanja sjednice Vijeća.

Ostali akti se objavljuju na temelju naloga tijela koje ga je donijelo, a o danu objave odluku donosi glavni i odgovorni urednik.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Grada, a korisnicima se dostavljaju u pismenom obliku.

»Službene novine« se obvezno i besplatno dostavljaju u pisanom obliku:

-Primorsko-goranskoj županiji,

-Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji,

-Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (HIDRA)

-Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

»Službene novine« se, na zahtjev, u pisanom obliku besplatno dostavljaju članovima Vijeća, Gradonačelniku i njegovom zamjeniku.

»Službene novine« se mogu, na zahtjev, dostavljati besplatno u pisanom obliku i drugim osobama.

Nakladu »Službenih novina« određuje odgovorni urednik.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u proračunu Grada.

Članak 9.

Administrativne i tehničke poslove oko objavljivanja i izdavanja »Službenih novina« obavlja Ured grada.

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana nakon objave.

Klasa: 021-05/13-01/07

Ur. klasa: 2170-02-04/2-13-13

Bakar, 3. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr