SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
GRAD BAKAR

60.

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 5. sjednici održanoj 9. prosinca 2013. godine donijelo

PROGRAM
JAVNIH POTREBA GRADA BAKRA U PODRUČJU DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Grada Bakra. Cilj programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja je da se pedagoškim procesima stručnih odgajatelja u skladu sa suvremenim spoznajama organizira život i rad djeteta u grupi djece na način da se djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurna i zdrava okolina za igru i učenje, a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa Grada Bakra, program javnih potreba u predškolskom odgoju ostvaruje se u Gradu Bakru preko:

1. Javne ustanove »Dječji vrtić Bakar« čiji je osnivač Grad Bakar

.Dječji vrtić »Fijolica« u Bakru, Lokaj bb

.Dječji vrtić »Hreljin« u Hreljinu, Hreljin 267/a

.Dječji vrtić »Škrljevo« u Škrljevu, Škrljevo bb

.Dječji vrtić »Praputnjak« u Praputnjaku,
Praputnjak 106

.Dječjih vrtića s područja grada Bakra čiji osnivač nije Grad Bakar

.Dječji vrtić »Pčelice« Škrljevo, Škrljevo 112/D - osnivač fizička osoba

.Dječji vrtić »Bambi« Škrljevo, Škrljevo 86 - osnivač fizička osoba

3. Dječjih vrtića izvan područja Grada Bakra ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Članak 3.

Grad sudjeluje u troškovima realizacije Programa iz članka 1. sukladno Odluci o proračunu Grada Bakra za 2014. godinu i to:

1. 2.950.000,00 kuna za sufinanciranje troškova boravka djece koja pohađaju Dječji vrtić Bakar iz članka 2. točke 1.ovog Programa,

2. 1.600.000,00 kuna za sufinanciranje troškova boravka djece koja pohađaju dječje vrtiće iz članka 2. točki 2.i 3. ovog Programa.

Članak 4.

Predviđena sredstva u Proračunu Grada Bakra za 2014.godinu, iz članka 3. točka 1. ovog Programa, u iznosu od 2.950.000,00 kuna namijenjena su za Dječji vrtić Bakar i raspoređuju se sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika usluga(»Službene novine PGŽ« broj 52/09, 32/10 i 37/12).

Članak 5.

Predviđena sredstva u Proračunu Grada Bakra za 2014. godinu, iz članka 3. točka 2. ovog Programa, u iznosu od 1.600.000,00 kuna koristit će se za subvenciju roditelja djece koja pohađaju dječje vrtiće koji su navedeni u članku 2. točke 2. i 3. ovog Programa, a sukladno Odluci o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar (»Službene novine PGŽ« broj 52/09 i 32/10).

Članak 6.

Grad Bakar će sufinancirati boravak djece u vrtiću izvan područja Grada Bakra na temelju pismenog zahtjeva roditelja, ako za to postoje opravdani razlozi (rad roditelja u smjenama, početak i završetak radnog vremena roditelja koji se ne poklapa s radnim vremenom vrtića na području Grada Bakra i sl.), na teret sredstava iz članka 3. točka 2. ovog Programa.

Članak 7.

Radi ostvarivanja programa iz područja društvene brige o djeci i obrazovanja u Proračunu Grada Bakra osiguravaju se sredstva kako slijedi:

.Poboljšanje pedagoškog standarda u osnovnim i

.srednjoj školi na području Grada Bakra 320.000,00 kuna

.Poticanje učenika i studenata s područja Grada Bakra 300.000,00 kuna

.Pomoć učenicima i studentima 132.000,00 kuna

.Obilježavanje Dana Sv. Nikole 120.000,00 kuna

Ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole Bakar 160.000,00 kuna

Članak 8.

Grad Bakar u Proračunu za 2014.godinu osigurava sredstva za potrebe programa knjižničarstva u iznosu od 624.000,00 kuna i to:

.Redovna djelatnost i opremanje Gradske knjižnice Bakar 600.000,00 kuna

.Redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak 24.000,00 kuna

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-02-05/5-13-24

Bakar, 9. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr