SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
GRAD BAKAR

59.

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08-Uredba, 124/10, 124/11 i 86/12), te članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 5.sjednici održanoj 9. prosinca 2013. godine donijelo

PROGRAM JAVNIH POTREBA GRADA
BAKRA U SPORTU ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Bakar (u nastavku Grad), a u svezi sa:

.promicanjem i poticanjem sporta u cjelini;

.djelovanjem sportskih udruga i zajednica sportskih udruga koje djeluju na području Grada.

Članak 2.

Sredstva u 2014.godini raspoređuju se temeljem usvojenih programa i aktivnosti amaterskih sportskih udruga kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Nakon donošenja Proračuna Grada Bakra za 2014.godinu izvijestit će se svi korisnici proračuna o odobrenim sredstvima za 2014.godinu, o načinu i dinamici njihova korištenja, a sukladno prihvaćenim programima i aktivnostima financiranja.

Članak 7.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, na temelju dokumentiranih zahtjeva, po pismenom nalogu pročelnika Ureda gradonačelnika, a u skladu s predviđenim sredstvima u Proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioritetima funkcioniranja Grada.

Članak 8.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-02-03/2-13-20

Bakar, 9. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Program javnih potreba Grada Bakra   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr