SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
GRAD BAKAR

52.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćenit ekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,) i čl. 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 5. sjednici održanoj 9. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2014. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se financiranje vatrogastva i održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Bakra za slijedeće komunalne djelatnosti:

. odvodnja atmosferskih voda,

. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina,

. održavanje javnih površina,

. održavanje nerazvrstanih cesta,

. održavanje groblja,

. javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2014. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. Programa obuhvaća:

II. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Sveukupan iznos za izvršenje programa po djelatnostima planirana su u iznosu od 9.510.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj program stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine,te će biti objavljen u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-02-07/9-13-12

Bakar, 9. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Program održavanja komunalne infrastr   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr