SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA SKRAD

36.

Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine« broj 26/11 i 12/12), članka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog
interesa za Općinu Skrad

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Skrad.

Popis obuhvaća trgovačka društva u kojima Općina Skrad ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva),

kao i ustanove kojih je Općina Skrad osnivač ili jedan od osnivača.

Članak 2.

Pravne osobe od posebnog interesa za Općinu Skrad su:

1.»Komunalac« d.o.o. Delnice

2.Lokalna razvojna agencija »PINS« d.o.o. Skrad

3.Radio Gorski kotar d.o.o. Delnice

4.Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Stara Sušica.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Općinu Skrad (Kl: 021/04/04-01/11; Ur.br: 2112/04-04- 01-01 od 18. listopada 2004. godine).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/4

Ur. broj: 2112/04-13-01-01

Skrad, 2. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr