SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA SKRAD

25.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 29. studenog 2013. godine, donijelo je

PROGRAM ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje programa za 2014. godinu.

A) IZVORI PRIHODA

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1.Naknada za korištenje prostora elektrane
(poz. 22) 30.000,00 kn

2.Prihod od spomeničke rente (poz. 23) 1.500,00 kn

3.Naknada za prava služnosti na javnim
površinama (poz. 26) 60.000,00 kn

4.Naknada za groblje (poz. 30) 45.000,00 kn

5.Komunalna naknada (poz. 28) 350.000,00 kn

6.Centralno grijanje (poz. 25) 21.000,00 kn

7.Ostali prihodi - javna površina (poz. 21) 200,00 kn

8.Tekuće potpore iz županijskog proračuna
(poz 16-dio) 100.000,00 kn

9.Tekuće potpore iz državnog proračuna
(poz. 15-dio) 124.000,00 kn

10. Prihod od zakupa poslovnih prostora
(poz. 20) 150.000,00 kn

11. Prodaja školske zgrade u Divjakama
(poz. 35 - dio) 100.000,00 kn

12. Komunalni doprinos (poz. 27) 100.000,00 kn

13. Naknada za koncesije (poz. 19) 15.000,00 kn

14. Prihod od prodaje zemljišta (poz. 34) 200.000,00 kn

15. Prihod od prodaje grobnih mjesta
(poz. 37) 20.000,00 kn

16. Društveni stanovi (poz. 36) 6.000,00 kn


U K U P N O A) 1.322.700,00 kn


B) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.Usl.tek. i inv. odr. postr. i opreme
(poz. 22) 50.000,00 kn

2.Utrošak el. energije za javnu rasvjetu
(poz. 45) 190.000,00 kn

3.Održavanje i razvoj objekata i uređaja
javne rasvjete (poz. 47) 25.000,00 kn

4.Zbrinjavanje otpada sa javnih površina
(poz. 48) 14.000,00 kn

5.Deratizacija i dezinsekcija
(poz. 49, 57, 58) 42.200,00 kn

6.Ost.komunalne usluge-čišćenje snijega
(poz. 50) 60.000,00 kn

7.Ost.komunalne usluge-održavanje groblja
(poz. 51) 50.000,00 kn

8.Održavanje parkova (poz. 52) 15.000,00 kn

9.Naknada za odlaganje kom.otpada-Gradu
Delnice (poz. 53) 12.000,00 kn

10. Sanacija divljih odlagališta Divjake
(poz. 59) 60.000,00 kn

11. Agenda 21 - staklena ambalaža (poz. 55) 5.000,00 kn

12. Geodetsko-katastarske usluge (poz. 67) 20.000,00 kn

13. Procjena ugroženosti i Plan zaštite i
spašavanja (poz. 68) 12.200,00 kn

14. Otplata glavnice primljenih zajmova
(poz. 113) 1.000,00 kn

15. Tekuće održavanje cesta (poz. 46) 120.000,00 kn

16. Uređenje parka - dječji sadržaji (poz. 65) 50.000,00 kn

17. Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih
objekata (poz. 20) 130.000,00 kn

18. Sufinanciranje sanacije deponija Sović Laz
(poz. 54) 100.000,00 kn

19. Održavanje sakralnih objekata (poz. 34) 30.000,00 kn

20. Izrada projektne dokumentacije za
vodovod Gorica - Zakrajc (poz. 66) 50.000,00 kn

21. DPU Skradska draga (poz. 69) 40.000,00 kn

22. Potporni zid na gornjem parkiralištu
(poz. 64) 70.000,00 kn

23. Sanacija divljih odlagališta - Brezje
Dobransko (poz. 60) 20.000,00 kn

24. Uređenje fasada (poz. 32-dio) 56.300,00 kn


U K U P N O B) 1.322.700,00 kn


Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Skrad, a njima raspolaže Općinski načelnik Općine Skrad.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 363-01/13-01/37

Ur. broj: 2112/04-13-01-01

Skrad, 2. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr