SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA SKRAD

23.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio Proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda, te računa financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazuju se svi prihodi po izvorima i vrstama, te svi rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.

U računu financiranja iskazuju se svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu aktivnost, odnosno projekt ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 4.

Za planiranje i izvršenje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik.

Općinski načelnik rasporedit će sredstva s pozicija Proračuna 66, 86, 87, 89, 90, 95 (društvene djelatnosti i udruge), kao i sredstva s pozicija 103, 105, 108, 109 (turizam, poljoprivreda, poduzetništvo).

Nabavu roba, radova i usluga mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 5.

Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine, Jedinstvenog upravnog odjela, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.

U slučaju neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.

Članak 6.

Zaključivanje ugovora obvezno je:

-za izvođenje investicijskih radova i nabavu osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kuna,

-za obavljanje komunalnih djelatnosti prema posebnoj odluci,

-za izradu projektne dokumentacije,

-za sredstva koja se izvršavaju kroz programe javnih potreba,

-za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, subvencije i donacije.

Članak 7.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2014. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2014. godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2015. godinu

O viškovima prihoda ostvarenim u 2014. godini odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 8.

Općinski načelnik obvezan je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2014. do 15. rujna 2014. godine.

III. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 9.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih zajmova poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Općinsko vijeće, a ugovor potpisuje Općinski načelnik.

Sredstva dana kao kratkoročni zajam moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2014. godine.

Članak 10.

Uz suglasnost Općinskog vijeća Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

IV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 11.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna, izvršit

će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem izmjena i dopuna Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Članak 12.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare iznad iznosa utvrđenog Proračunom Općine Skrad za 2014. godinu, Općinsko vijeće odlučit će o trošenju tih sredstava.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare ispod svote utvrđene Proračunom, Općinski načelnik će razmjerno tome smanjiti sredstva za izdatke proračunskih korisnika.

V.ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 13.

Za financijske odnose radi zaduživanja, pozajmljivanja sredstava i kupoprodaje imovine Općine ovlašten je Općinski načelnik, na temelju odluke Općinskog vijeća, sukladno zakonu.

Članak 14.

Općina se može zaduživati uzimanjem kredita i to za investicije koje potvrdi Općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ukupna godišnja obveza Općine iz stavka 1. ovog članka može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje umanjenih za prihode i primitke od domaćih i inozemnih pomoći, sufinanciranje građana i zajmova.

U iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 15.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se zaduživati samo uz suglasnost Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće također može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač.

Ugovore o jamstvu sklapa Općinski načelnik.

VI. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 16.

Nakon donošenja Proračuna, Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad dužan je izvijestiti proračunske korisnike koji su u posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama o odobrenim sredstvima za tekuću godinu.

Proračunski korisnici smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su utvrđene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 17.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u računu prihoda i rashoda Proračuna, niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 18.

Proračunski korisnici mogu isplaćivati sredstva za naknade materijalnih prava utvrđenih u općim aktima do visine utvrđene Posebnim dijelom Proračuna.

Također, proračunski korisnici su dužni za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Općinski načelnik utvrđuje vrijednost osnovice za obračun plaće djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora, nagrada i materijalnih prava djelatnika sukladno normativnim aktima.

Članak 19.

Financiranje Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad (u daljnjem tekstu: Podružnica) vršit će se na temelju potpisanog ugovora o financiranju iste u jednakim mjesečnim dvanaestinama.

Ostali prihodi Podružnice, koje ona ostvaruje iz drugih izvora (donacije i sl.), ne uplaćuju se u Proračun.

Članak 20.

Proračunski korisnik dostavlja godišnji obračun svog financijskog plana za 2014. godinu Jedinstvenom upravnom odjelu do 31. ožujka 2015. godine.

Nacrt prijedloga konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu dostavlja Jedinstveni upravni odjel Općinskom načelniku do 1. svibnja 2015. godine.

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu Općinski načelnik dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje do 01. lipnja 2015. godine.

Općinski načelnik dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju Godišnji obračun Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu do 28. veljače 2015. godine.

Članak 21.

Korisnici Proračuna obvezni su postupak nabave roba, usluga i ustupanja radova obavljati sukladno posebnom zakonu.

Korisnici Proračuna su obvezni izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad.

VII. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 22.

Za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe u visini od 15.000,00 kuna.

O korištenju sredstava proračunske zalihe iz stavka 1. ovog članka odlučuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik je obvezan tromjesečno izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. ovoga članka.

VIII. UNUTARNJI NADZOR

Članak 23.

U Općini Skrad obavlja se unutarnji nadzor prema Odluci o ustroju proračunskog i unutarnjeg nadzora.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva korištena protivno zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinskog načelnika i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-06/13-01/6

Ur. broj: 2112/04-13-01-01

Skrad, 2. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr