SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA ČAVLE

70.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 06/13,13/13 i 28/13), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine donosi

ODLUKU
o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centar Čavle

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 1.

(2) Donosi se Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centar Čavle (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

(3) Odlukom se utvrđuju utvrđuje pravna osnova i razlozi za izradu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centar Čavle 1 , u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna UPU-a.

(4) Odlukom se određuje obuhvat i ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna UPU-a, ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna UPU-a, stručne podloge i način pribavljanja stručnih rješenja, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna UPU-a iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna UPU -a, rokovi za izradu, zabrana izdavanja akata te izvori financiranja Izmjena i dopuna UPU -a - Centar Čavle.

(5) Izmjena i dopuna UPU-a izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04, 9/11) te Prostornog plana uređenja općine Čavle- III. izmjena i dopuna (»Službene novine PGŽ« broj 02/13).

RAZLOG ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 3.

(3) Izrada izmjena i dopuna UPU-a je dio procesa kontinuiranog planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja na području građevinskog područja naselja te reagiranju na prostorne pojave i procese koji nisu u skladu s razvojnim ciljevima, kao i na planska rješenja koja se ne potvrđuju u praksi provedbe plana. Stoga se tokom vremena ukazala potreba za novim prometnim rješenjem te promjenama namjene unutar užeg centra naselja oko Doma kulture.

(4) Urbanistički plan uređenja Centar Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 03/08), usvojen je 2008. godine, no tijekom primjene naišao je na poteškoću u provedbi. Problem se odnosi na nemogućnost izgradnje potrebne komunalne infrastrukture.

(5) Plan ciljanih izmjena i dopuna UPU-a odnosi se na tekstualni i grafički dio.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

(3) Obuhvat Urbanističkog plana uređenja Centar Čavle u granicama je važećeg građevinskog područja UPU-a Centar Čavle, a čiji je obuhvat utvrđen Prostornim planom uređenja Općine Čavle - III. izmjena i dopuna (»Službene novine PGŽ« broj 02/13).

(4) Površina obuhvata Plana iznosi oko 61,85 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

(2) Ovim Urbanističkim planom uređenja Centar Čavle nije moguća zadovoljavajuća realizacija projekta koji je od važnosti za cijelu lokalnu zajednicu, a koji se odnosi na plansko definiranje užeg centra oko Doma kulture i benzinske postaje te projekt komunalne infrastrukture (za gradnju crpne stanice).

(3) Obzirom da je postojeći Urbanistički plan uređenja Centar Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 03/08) izrađen u mjerilu 1:2000, nema potrebe za ostavljanjem plana užeg područja na snazi obzirom da bi istog bilo potrebno usklađivati sa ovim planom višeg reda.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

(1) Ciljevi izrade ciljanih Izmjena i dopuna UPU-a su sljedeći:

-omogućiti gradnju uređaja komunalne infrastrukture ( crpne stanice) u blizini škole

-prenamjena K1 poslovne zona u centru naselja u javne zelene površine-javni park

-omogućiti gradnju podzemne garaže te javnog gradskog trga sa pratećim objektima na području uz Dom kulture

-novo prometno rješenje

-izmjena tekstualnog dijela s obzirom na grafički dio Plana kako bi se omogućila gradnja prethodno navedenih sadržaja

-stavljanje van snage plana užeg područja

STRUČNE PODLOGE i NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 6.

(1) Za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-a potrebna je korekcija rješenja komunalne infrastrukture

otpadnih voda, (za crpnu stanicu), a čije će rješenje pribaviti nositelj izrade Plana.

(2) Za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-a potrebno je stručno prometno rješenje križanja u centru (kod Doma kulture), a čije će rješenje pribaviti nositelj izrade Plana.

(3) Ostale stručne podloge za izradu izmjena i dopuna Plana nisu potrebne.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

(1) Za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-a nije potrebno pribavljati nove katastarske planove budući su one ugrađene u postojeći UPU Centar Čavle.

POPIS TIJELA PREMA POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA IZ SVOG DJELOKRUGA

Članak 7.

(1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga rada:

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, , Zagreb,

-MUP - Policijska uprava PGŽ, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Rijeka,

-Ured državne uprave u PGŽ, Odjel uprave za provedbu dokumentacije prostornog uređenja i građenje

-Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, Rijeka

-PGŽ, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka;

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Rijeka

-Hrvatska elektroprivreda, DP Elektroprimorje, Rijeka

-HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., , Rijeka

-KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka, Proizvodno- radna jedinica Vodovod, Rijeka

-KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Proizvodno- radna jedinica Kanalizacija, Rijeka

-HAT- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb

-Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb

-Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Rijeka

-Županijska uprava za ceste PGŽ, Rijeka

-KD Čistoća, Rijeka

-Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ, Rijeka

-Energo doo, Rijeka

-Područni ured za katastar Rijeka, Odjel za katastar nekretnina, Rijeka.

-Odbor za urbanizam i prostorno uređenje Općine Čavle, Čavle

(2) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od najviše 30 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu ciljanih Izmjena i dopuna UPU-a , a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju

ROKOVI ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 8.

Za izradu Izmjena i dopuna UPU-a određuju se sljedeći rokovi:

-dostava zahtjeva za izradu izmjena i dopuna UPU-a od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima u roku od 30 dana

-utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a za javnu raspravu u roku od 15 dana od prihvaćanja Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a

-javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a u trajanju od najviše 15 dana

-obrada primjedbi i prijedloga s Javne rasprave te izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a, u roku od 15 dana od završetka javne rasprave

-izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a u roku od 15 dana računajući od dana zaprimanja posljednjeg očitovanja tj, mišljenja prema posebnim propisima

-dostavljanje završnog elaborata Izmjena i dopuna UPU-a u ugovorenom broju primjeraka u roku od 5 dana računajući od dana objave u Službenim novinama PGŽ

ZABRANE

Članak 9.

Tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna UPU-a nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama postojećeg UPU Centar Čavle (»Službene novine PGŽ« 03/08), osim za područje gospodarske namjene - poslovne, pretežito uslužne namjene (K1).

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 10.

Plan će se financirati iz sredstava Proračuna Općine Čavle.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/09

Ur. broj: 2170-03-13-01-3

Čavle, 29. studeni 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr