SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA ČAVLE

69.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13,13/13,28/13), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine donosi

ODLUKU
o provođenju postupka stavljanja izvan snage
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
Centra Čavle

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra Čavle (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

(1) Provođenje postupka stavljanje izvan snage Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 16/02, 32/04) -u daljnjem tekstu Plan, izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13), te Urbanističkim planom uređenja Centar Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 03/08) .

(2) Istovremeno sa provođenjem postupka stavljanja izvan snage ovog Plana izrađuju se i ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Centar Čavle.

RAZLOG ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE PLANA

Članak 3.

(1) Detaljni plan uređenja Centra Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 16/02, 32/04), usvojen je 2002. Godine. U međuvremenu je 2008.godine donesen plan šireg područja Urbanistički plan uređenja Centar Čavle u mjerilu 1:2000, čiji su grafički prilozi dovoljno detaljni za uvjete smještaja, način građenje i uređenje površina na istom području.

(2) Razlozi za stavljanje izvan snage utvrđuju se kako slijedi:

-djelomična kolizija Plana sa planom šireg područja

-financijsko opterećenje Proračuna Općine Čavle (izmjena plana višeg reda nosi za posljedice mijenjanje Plana užeg područja )

-neusklađenost sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) te podzakonskim propisima iz područja prostornog uređenja

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

(1) Obuhvat Plana određen je Odlukom o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Centar Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 16/02, 32/04).

(2) Površina obuhvata Plana iznosi 19.929 m2.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

(1) Ovaj je Plan izrađen prije skoro 10 godina i sukladno istom se nije previše uredio i izgradio prostor centra naselja Čavle. U istom Planu je planirana gradnja trgovačko- poslovnog centra, stambeno-poslovnih građevina, parkirališta te zelnih površina. Obzirom na nove momente i niz trgovačkih centara u okolici naselja, gradnja istog izgubila je potrebu i smisao. Istovremeno sa ovom Odlukom kreće se u ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Centar Čavle kojim će se omogućiti prenamijena dijela područja obuhvata Plana i primjereno uređenje istog.

POSTUPAK STAVLJANJA IZVAN SNAGE, DEFINIRANJE FAZA I ROKOVA

Članak 6.

(1) Obzirom da se budući zahvati u prostoru mogu provoditi u skladu prostorno planskom dokumentacijom šireg područja, slijedom navedenog u postupku stavljanja Plana izvan snage nije potrebno:

-prikupljati zahtjeve tijela i osoba određenih posebnim propisima prema članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/ 09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13)

-provoditi postupak prethodne rasprave u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka prema članku 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13)

(2) Za provođenje postupka stavljanja Plana izvan snage određuju se sljedeći rokovi:

-provođenje javne rasprave i javni uvid u predmetni Plan održati će se u trajanju od 8 dana

-izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 15 dana od završetka javnog uvida

-donošenje Odluke o stavljanju Plana izvan snage

ZABRANE

Članak 7.

Tijekom postupka stavljanja Plana izvan snage nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama plana šireg područja Urbanističkog plana uređenja Centar Čavle (»Sl. novine PGŽ« 03/08), osim za područje gospodarske namjene - poslovne, pretežito uslužne namjene (K1).

 

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 8.

Postupak stavljanje Plana izvan snage ne zahtijeva posebna financijska sredstva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/09

Ur. broj: 2170-03-13-01-4

Čavle, 29. studeni 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić, v.r

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr