SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD DELNICE
64

54.

Na temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 49/03-pročišćeni tekst, 117/03), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Grad

sko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. prosinca donijelo je

ODLUKU
o prvim izmjenama i dopunama

ODLUKE
o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

U članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Radno vrijeme propisano ovom Odlukom obvezno je za sve ugostiteljske objekte na području Grada Delnica.«

Članak 2.

U članku 2. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Prema vlastitom izboru, ugostiteljski objekti mogu biti jedan dan u tjednu zatvoreni.«

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka ovog članka, noćni klub, noćni bar, disco klub i disco bar, mogu biti zatvoreni više dana u tjednu.

Članak 3.

U članku 3. stavku 8. iza riječi »Delnica«, stavlja se zarez te slijedeće riječi:

»a u njegovoj odsutnosti osoba koju on na to ovlasti«

Članak 4.

U članku 4. stavku 1.riječi:

»Za ugostiteljske objekte utvrđuje se, ovisno i Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, slijedeće radno vrijeme:«

mijenjaju se i glase:

»Ugostiteljski objekti, razvrstani prema posebnim propisima, najranije mogu započeti tj. najkasnije mogu završiti svoje radno vrijeme, odnosno njihovo radno vrijeme može biti:«,

sve ostale riječi ostaju.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Poglavarstvo Grada Delnica može pojedinim ugostiteljskim objektima, na njihov zahtjev te uz mišljenje komunalnog redara Grada Delnica, a po potrebi i uz mišljenje TZ Grada Delnica, odobriti raniji početak te kasniji završetak radnog vremena od propisanog člankom 4. ove Odluke.

Raniji početak radnog vremena odobriti će se ukoliko se ocijeni da u vrijeme određeno za najraniji početak radnog vremena postoji potreba za pojedinim ugostiteljskim uslugama na području gdje se ugostiteljski objekt nalazi, uzimajući pri tome u obzir vrstu ugostiteljskog objekta, kvalitetu ugostiteljske usluge i sl.

Kasniji završetak radnog vremena ugostiteljskog objekta odobriti će se ukoliko isti:

- se ne nalazi u stambenom objektu niti u njegovoj neposrednoj blizini,

- tijekom godine ne učini niti jedan prekršaj, bilo prekoračenja dozvoljenog radnog vremena bilo remećenja javnog reda i mira,

- ispravom ovlaštene osobe za mjerenje visine buke dokaže da ispunjava uvjete za zaštitu od buke u noćnim satima.

Poglavarstvo Grada Delnica može odobriti raniji početak odnosno kasniji završetak radnog vremena ugostiteljskog objekta sukladno prethodnom stavku ovog članka do najviše 2 sata prije najranijeg početka odnosno najkasnijeg završetka.«

Članak 6.

Iza članka 5. dodaju se članci 5.a i 5b. koji glase:

»Članak 5a.

Prilikom održavanja određenih proslava (vjenčanja, obljetnice te druge slične proslave zatvorenog tipa), Gradonačelnik Grada Delnica može pojedinom ugostiteljskom objektu na njegov zahtjev jednokratno odobriti (samo za jedan dan), radno vrijeme u vremenu od 06,00 do 06,00 sati.

Zahtjev za izdavanjem odobrenja iz prethodnog stavka ovog članka podnosi se najkasnije 48 sati prije početka proslave.

Radno vrijeme iz stavka 1. ovog članka može se odobriti samo u dane vikenda (petak ili subota) te u neradne dane ili dane državnih blagdana.

U slučaju odsutnosti Gradonačelnika ili njegovoj spriječenosti za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka, odobrenje može dati osoba koju on na to ovlasti.«

Članak 5b.

Ugostiteljski objekti ne smiju izvoditi glazbu na otvorenom prostoru poslije 0,30 sati.

Izuzetno, Gradonačelnik Grada Delnica može pojedinom ugostiteljskom objektu na njegov zahtjev jednokratno odobriti (samo za jedan dan), izvođenje glazbe na otvorenom poslije 0,30 sati, ali ne duže od 02,00 sati.

Zahtjev za izdavanjem odobrenja iz prethodnog stavka ovog članka podnosi se najkasnije 48 sati prije početka izvođenja glazbe na otvorenom.

Radno vrijeme iz stavka 2. ovog članka može se odobriti samo u dane vikenda (petak ili subota) te u neradne dane ili dane državnih blagdana.

U slučaju odsutnosti Gradonačelnika ili njegovoj spriječenosti za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovog članka, odobrenje može dati osoba koju on na to ovlasti.«

Članak 7.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Poglavarstvo Grada Delnica na temelju prijava nadležnih tijela, nadležne inspekcije, policijske postaje ili po službenoj dužnosti, može ukinuti odobrenje iz članka 5. ove Odluke ukoliko utvrdi da se ugostiteljski objekt ne pridržava odobrenih uvjeta, a poglavito u slučaju učestalog ili teškog narušavanja javnog reda i mira.

Ukoliko se radi o hitnosti i nije moguće u tako kratkom vremenu sazvati sjednicu Poglavarstva Grada Delnica, a radi se o učestalom ili teškom narušavanju javnog reda i mira, Gradonačelnik Grada Delnica svojim aktom može privremeno staviti van snage odobrenje iz prethodnog stavka ovog članka.

Akt Gradonačelnika Grada Delnica iz prethodnog stavka ovog članka vrijedi sve dok o tome ne odluči Poglavarstvo Grada Delnica.

Odluke Poglavarstva odnosno akt Gradonačelnika Grada Delnica propisani ovim člankom, obvezno se u što je moguće kraćem roku dostavljaju ugostiteljskom objektu na koji se odnose, nadležnoj inspekciji te policijskoj postaji Delnice.«

Članak 8.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Poglavarstvo Grada Delnica može, u pravilu za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana te u dane mjesnih svetkovina na području Grada Delnica, za sve ili samo za pojedine ugostiteljske objekte odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog ovom Odlukom.

Poglavarstvo Grada Delnica Odlukom iz prethodnog stavka ovog članka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata može propisati za najviše 15 dana od dana donošenja Odluke.

Ukoliko se u razdoblju radnog vremena propisanog Odlukom Poglavarstva Grada Delnica iz ovog članka utvrdi, na temelju prijava nadležnih tijela, nadležne inspekcije, policijske postaje ili po službenoj dužnosti, da se pojedini ugostiteljski objekt ne pridržava odredbi Odluke Poglavarstva Grada Delnica, a poglavito u slučaju učestalog ili teškog narušavanja javnog reda i mira, Gradonačelnik Grada Delnica svojim aktom može zabraniti radno vrijeme za pojedini ugostiteljski objekt sukladno Odluci Poglavarstva Grada Delnica iz ovog članka, odnosno tom se ugostiteljskom objektu dozvoljava radno vrijeme kakvo je imao prije donošenja Odluke Poglavarstva Grada Delnica iz ovog članka.

Odluka Poglavarstva odnosno akt Gradonačelnika Grada Delnica propisani ovim člankom, obvezno se u što je moguće kraćem roku dostavljaju ugostiteljskom objektu na koji se odnose, nadležnom Državnom inspektoratu te Policijskoj postaji Delnice.«

Članak 9.

Gradonačelnik Grada Delnica putem medija ili na drugi prikladan način (npr. putem oglasne ploče Grada Delnica), pozvati će sve ugostiteljske objekte na području Grada Delnica, da svi oni koji to još nisu učinili učine, u što je kraćem moguće roku da usklade odnosno prijave svoje radno vrijeme sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, osim članka 8. koji stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 335-01/02-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-08

Delnice, 23. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr