SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

67.

Na temelju članka 6. Stavak 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine« br. 125/11 članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina («Službene novine Primorsko goranske županije« br. 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 2. sjednici održanoj 30. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
O UVJETIMA I POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i postupak provođenja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Općine), kojima neposredno upravlja Jedinstveni upravni odjel Vinodolske općine (u daljnjem tekstu Upravni odjel)

Odredbe ove Odluke odnose se i na postupak provođenja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora koji su upisani u zemljišnim knjigama kao društveno vlasništvo i na kojima Općina ima pravo raspolaganja ili korištenja, te na poslovne prostore koji su bili u društvenom vlasništvu s pravom korištenja Općine za koji se vode postupci na temelju zakona kojim se uređuje naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, do pravomoćnosti okončanja tih postupaka.

Članak 2.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo iz stavka 1.ovog članka imenuje Općinski načelnik (u daljnjem tekstu: načelnik) na vrijeme od dvije godine.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana i istog broja zamjenika.

U sastav Povjerenstva ulaze po jedan član iz Upravnog odjela- Odsjeka za komunalne poslove i gospodarenje prostorom, Odsjeka za financije i Odsjeka za pravne poslove i isti broj zamjenika.

Predsjednik povjerenstva je član povjerenstva iz Odsjeka za komunalni sastav i gospodarenje prostorom.

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova svih članova.

Članak 3.

Poslovni prostor daje se u zakup javnog natječaja provođenjem postupka javnog prikupljanja ponuda.

Članak 4.

Javni natječaj se objavljuje na web stranicama Općine te ističe na oglasnoj ploči Vinodolske općine,Bribir 34., a u dnevnom tisku i na poslovnom prostoru koji se daje u zakup daje se obavijest o objavljenom javnom natječaju.

Javni natječaj se objavljuje najmanje 15 dana prije isteka roka javnog prikupljanja ponuda.

Tekst objave iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

1. adresu, djelatnost i površinu poslovnog prostora,

2. početni iznos zakupnine mjesečno po m2, određen u EUR, a obračunat u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne banke važećem na dan javnog otvaranja ponuda,

3. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,

4. odredba o tome da li se daje u zakup uređeni ili neuređeni poslovni prostor i da li ga je zakupnik dužan urediti i privesti namjeni o svom trošku,

5. dan, vrijeme i mjesto provedbe javnog natječaja-javnog otvaranja ponuda,

6. rok za podnošenje pismenih ponuda-prijava na natječaj za zakup poslovnog prostora,

7. dan i sat kada se može razgledati poslovni prostor,

8. iznos troška objave obavijesti javnog natječaja kojeg utvrđuje Upravni odjel

9. odredbe o obvezi uplate garantnog pologa u visini iznosa početne 3 (tri) mjesečne zakupnine, s naznakom da izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem te da se, kod zaključenja ugovora o zakupu, garantni polog uračunava u prvu zakupninu, dok se ostalim učesni

cima garantni polog vraća u roku od 8 dana od dana utvrđivanja najpovoljnijeg ponuđača.

10. odredbu da natjecatelj koji dobije poslovni prostor u zakup mora, prije sklapanja ugovora o zakupu, kao osiguranje plaćanja dostaviti:

-za postignutu cijenu zakupnine u visini manjoj od 10 EUR/m2 mjesečno, obračunato u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne banke važećem na dan donošenja Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora, tri bjanko trasirane i akceptirane ili vlastite mjenice s klauzulom »bez protesta«, uz mjenično očitovanje, koje će se naplatiti u slučaju da zakupnik ne podmiri dospjelu zakupninu, kamate i/ili troškove s osnova korištenja poslovnog prostora, najmanje tri mjeseca uzastopno ili četiri mjeseca tijekom trajanja ugovornog odnosa,

-za postignutu cijenu zakupnine u visini od 10 EUR/m2 mjesečno i više, obračunato u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan donošenja odluke o davanju u zakup poslovnog prostora, bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini jednogodišnje izlicitirane zakupnine s klauzulom »bez prigovora« odnosno »plativo na prvi poziv« koja vrijedi godinu dana, uz obvezu da bankarsku garanciju produljuje svake godine do isteka ugovornog odnosa, najkasnije 30 dana prije isteka roka navedenog na bankarskoj garanciji, a koja će biti podnesena banci na isplatu ako zakupnik ne podmiri dospjelu zakupninu, zateznu kamatu i/ili troškove s osnova korištenja poslovnog prostora, najmanje tri mjeseca uzastopno ili četiri mjeseca tijekom trajanja ugovornog odnosa,

11. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati:

-fizička ili pravna osoba, odnosno njihovi osnivači i/ili ovlaštene osobe za zastupanje za koje je na dan provedbe natječaja evidentirana dospjela nepodmirena obveza prema proračunu Općine, zaključno s mjesecom koji prethodi mjesecu podnošenja prijave na javni natječaj, osim ako je natjecatelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja,

-natjecatelj koji je u sudskom postupku s Općinom,

12. odredbu da je punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe) dužan najkasnije do dana javnog otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika i pečaćenu pečatom pravne osobe) ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati javnom otvaranju ponuda.

13. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana provedenog natječaja sklopiti ugovor o zakupu, a do roka kojeg odredi Povjerenstvo preuzeti poslovni prostor ne kasnije od 15 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne postupi na ovaj način bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu te će se odluka o davanju u zakup poslovnog prostora poništiti, a javni natječaj za taj poslovni prostor ponoviti,

14. odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati pravna ili fizička osoba koja je već bila utvrđena najpovoljnijim ponuditeljem za poslovni prostor koji je bio predmet natječaja, ali nije sklopila ugovor o zakupu ili je ugovor sklopila i isti otkazala,

15. odredbu da kod provođenja natječaja za garažu, na natječaju može sudjelovati samo osoba koja posjeduje prometnu i vozačku dozvolu,

16. odredbu da na natječaju za zakup garaže prednost ima pravna ili fizička osoba koja u građevini ili neposredno u blizini građevine u kojoj se garaža nalazi, koristi stan ili poslovni prostor,

17. odredbu da zakupnik uzima poslovni prostor u zakup u viđenom stanju, da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku te da se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva s osnova izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru, odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ ili poslovodstva bez naloga (bez obzira da li je za takve radove imao suglasnost Općine),

18. odredbu da se uvjeti natječaja za obavljanje obrtničke ili samostalne profesionalne djelatnosti odnose i na članove obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članove obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljca iz Domovinskog rata, ostale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci, pod uvjetom da nisu korisnici mirovine ostvarene prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te da pravo prvenstva mogu ostvariti samo jednokratno.

19. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno pozitivnim propisima na trošak zakupnika,

20. odredbu kojom Općina može odrediti da je najpovoljniji natjecatelj dužan, ako je na natječaju postignut iznos zakupnine po m2 poslovnog prostora pet puta (i više) veći od početnog iznosa zakupnine, u roku od 48 sati od dana održanog natječaja uplatiti razliku između već uplaćene jamčevine i peteromjesečnog (i većeg) iznosa postignute zakupnine za taj poslovni prostor na račun proračuna Općine. Ako u utvrđenom roku uplaćena sredstva najpovoljnijeg natjecatelja ne budu evidentirana na računu proračuna Općine smatrat će se da je natjecatelj odustao od sklapanja ugovora o zakupu, a Općina ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu,

21. druge posebne uvjete za sudjelovanje na natječaju koje utvrđuje Načelnik.

Odredba stavka 3. točke 10. ovoga članka ne odnosi se na ustanovu čiji je jedini osnivač Općina i na trgovačko društvo u kojem je Općina osnivač s poslovnim udjelom od najmanje 10% temeljnog uloga u društvu s ograničenom odgovornošću odnosno s najmanje 10% uloga, u dioničkom društvu, te na tijela državne uprave koja se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske.

Pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač osoba iz stavka 3. točke 18. ovoga članka, nema pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu.

22. prijava na natječaj mora sadržavati obvezu natjecatelja da da izjavu da uzima poslovni prostor u zakup u viđenom stanju, da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku te da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li je u poslovni prostor ulagao sa ili bez suglasnosti zakupodavca) osim u slučajevima utvrđenim ovom Odlukom.

23. obvezu natjecatelja da da izjavu kojom prihvaća opće uvjete zakupa propisane ovom Odlukom, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,

24. naznaku da se neće razmatrati ponude natjecatelja fizičke osobe i pravne osobe koji na dan zaključenja natječaja ima dospjela, a nepodmirena dugovanja prema Vinodolskoj općini, kao niti ponuda natjecatelja pravne osobe čiji član uprave na dan zaključenja natječaja ima dospjela, a nepodmirena dugovanja prema Općini,

25. obvezu natjecatelja da dostavi potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava, te naznaku da

se neće razmatrati ponude onih natjecatelja koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja,

26. odredbu o prvenstvenom pravu na zakup poslovnoga prostora osoba iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« br. 174/04,92/05,2/07- Odluka USRH- e 107/07,65/09,137/09,146/10- Odluka USRH, 55/11,140/12 i 19/13), ako udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude,

27. obvezu natjecatelja da dostavi sljedeće:

- osnovne podatke o natjecatelju (ime i prezime, prebivalište i državljanstvo za fizičke osobe, podatke o upisu u upisnik odgovarajućeg registra za pravne osobe)

-iznos ponuđene mjesečne zakupnine

-dokaz o uplati jamčevine (garantnog pologa)

-izjava da prihvaća opće uvjete zakupa

-izjavu da poslovni prostor uzima u viđenom stanju

-uvjerenje - potvrdu da nema dugovanja prema Općini

-uvjerenje - potvrdu Porezne uprave

-dokaz o statusu natjecatelja koji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja temeljem čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04)

28. odredbu da se najpovoljnijim natjecateljem smatra onaj natjecatelj koji je ponudio najvišu zakupninu,

29. odredbu da je najpovoljniji natjecatelj dužan, u roku koji utvrdi Načelnik, preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu, jer da će se u protivnom smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu,

30. odredbu da najpovoljniji natjecatelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku ne sklopi ugovor o zakupu,

31. odredbu da Načelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg natjecatelja i poništi natječaj bez obrazloženja,

32. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno odredbi članka 23. stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11), a na trošak zakupnika.

Članak 5.

Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

-prijava na natječaj u kojoj mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), naznaka rednog broja poslovnog prostora za koji se natječe, djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine-garantni polog.

-dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu,

-dokaz da je natjecatelj uplatio iznos troška obavijesti o objavi javnog natječaja,

-presliku osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba,

-izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili Izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira, ako je natjecatelj fizička osoba - obrtnik,

-izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u nadležni strukovni registar ili drugu odgovarajuću potvrdu koje ne smiju biti starije od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da natjecatelj udovoljava uvjetima za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru za koji se natječe, ako je natjecatelj fizička osoba koja nije obrtnik,

-izvornik ili ovjerenu presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra koji ne smiju biti stariji od 15 dana do dana prijave na natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj - pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se natječe, te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe,

-ovjerenu presliku Rješenja o upisu u registar udruga, vjerskih zajednica, vjerskih organizacija ili političkih stranaka ili Izvadak iz odgovarajućeg registra nadležnog tijela, koji ne smiju biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj - pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe,

-presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta izdanu od strane Državnog zavoda za statistiku, sukladno odluci kojom se propisuje nacionalna klasifikacija djelatnosti,

-izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe iz članka 4. stavka. 3. točke 18. ove Odluke,

-druge isprave i dokaze sukladno uvjetima iz objavljenog javnog natječaja.

Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se do roka utvrđenog u tekstu objave javnog natječaja, u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Vinodolska općina, Bribir 34., 51253 Bribir, s naznakom »NE OTVARATI - PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA POD REDNIM BROJEM _____«, a zaprima se u pisarnici Upravnog odjela Općine, ili putem pošte preporučeno.

Isprave i dokaze iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo zadržava i čuva pet godina od provedenog Natječaja.

Otvaranje pristiglih prijava iz stavka 2. ovoga članka Povjerenstvo obavlja na početku provedbe natječaja po redoslijedu zaprimanja prijava te utvrđuje da li udovoljavaju uvjetima objavljenim u javnom natječaju i o tome sastavlja zapisnik. Imena prijavljenih natjecatelja ne smiju se obznaniti do početka otvaranja ponuda.

Prije početka natječajnog postupka Povjerenstvo utvrđuje da li je javni natječaj propisno sastavljen i objavljen te upoznaje natjecatelje s eventualnim izmjenama vezanim za podatke o poslovnom prostoru.

Povjerenstvo upoznaje prisutne natjecatelje s uvjetima i načinom provođenja natječaja.

Prije početka natječaja predsjednik Povjerenstva utvrđuje za koje je poslovne prostore stigla pisana prijava osoba iz članka 4. stavka 3. točke 18. ove Odluke te upoznaje prisutne natjecatelje o pravu prvenstva tih osoba na sklapanje ugovora o zakupu, uz iznos zakupnine postignut na natječaju.

Prije početka natječaja, predsjednik Povjerenstva uzima na zapisnik podatke o svim natjecateljima i utvrđuje njihov identitet. Ako Povjerenstvo utvrdi da netko od prisutnih natjecatelja ili punomoćnika nije dokazao svoj identitet isključit će ga s natjecanja. Povjerenstvo utvrđuje ispunjavaju li natjecatelji uvjete iz objavljenog javnog natječaja za pristup javnom otvaranju ponuda i nakon što se zapisnički utvrdi koji natjecatelji ispunjavaju uvjete, predsjednik povjerenstva počinje s provođenjem natječaja. Nakon unošenja podataka o natjecateljima, natjecanje počinje s natjecateljima koji ispunjavaju uvjete i više niti jedna osoba ne može sudjelovati na natječaju.

Članak 6.

Ako na natječaju sudjeluje i udovolji uvjetima postignutim na natječaju više osoba, koje temeljem članka 4. stavka 3. točke 18. ove Odluke ostvaruju pravo prvenstva, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se na način da se pravo na sklapanje ugovora o zakupu ostvaruje sljedećim redom:

1.članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

2.članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

3.HRVI iz Domovinskog rata,

4.dragovoljci iz Domovinskog rata,

5.ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci.

Ako se ni prema odredbi stavka 1. ovoga članka ne može utvrditi red prvenstva, osobe koje ostvaruju red prvenstva moraju između sebe nastaviti natjecanje.

Članak 7.

Prije raspisivanja javnog natječaja, nadležno upravno tijelo zapisnikom utvrđuje opće stanje i opremljenost prostora.

Zapisnikom iz stavka 1. utvrđuje se opće stanje prostora (stanje podova, zidova i stropova, vanjske i unutarnje stolarije, postojanje sanitarnog čvora, vodovodnih i elektro- instalacija).

Članak 8.

Natječaj se provodi na temelju pisanih ponuda predanih putem pošte ili osobno u pisarnici Općine.

Rok za podnošenje pisanih ponuda utvrđuje se odlukom Načelnika, a ne može biti kraći od 8 dana od dana objavljene obavijesti u dnevnom tisku.

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda obavlja Povjerenstvo za provođenje natječaja iz čl. 2. ove Odluke, najkasnije osam dana od proteka roka za podnošenje ponuda.

Predstavnici natjecatelja ili njihovi punomoćnici, mogu nazočiti otvaranju ponuda.

Članak 10.

Natjecatelj koji odustaje od natječaja, obavezan je povući svoju ponudu do početka otvaranja ponuda, u protivnom, ako se njegova ponuda utvrdi najpovoljnijom, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 11.

Prije otvaranja ponuda predsjednik Povjerenstva upoznaje nazočne predstavnike natjecatelja s odredbama ove Odluke, te Odluke Načelnika o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.

Povjerenstvo najprije utvrđuje koje su ponude zakašnjele, te nisu predmet natječaja.

Nakon prethodnog postupka, Povjerenstvo pristupa otvaranju pravodobno pristiglih ponuda redoslijedom primitka ponuda. Ako je više ponuda primljeno istovremeno, redoslijed između njih utvrđuje se abecednim redom prvog slova prezimena fizičke osobe odnosno tvrtke pravne osobe.

Članak 12.

O postupku otvaranja ponuda, Povjerenstvo vodi zapisnik u koji se naročito unose sljedeći podaci: mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, ime i prezime članova Povjerenstva, imena i prezimena nazočnih predstavnika natjecatelja, broj primljenih ponuda, broj zakašnjelih ponuda i popis natjecatelja čije su ponude zakašnjele, obavijest o povlačenju ponuda, popis natjecatelja čije se ponude razmatraju i ponuđeni iznos zakupnine te primjedbe natjecatelja.

Zapisnik potpisuju predsjednik, članovi Povjerenstva, zapisničar te prisutni natjecatelji.

Članak 13.

Nakon provedbe postupka javnog otvaranja ponuda, Povjerenstvo u roku od 8 dana od javnog otvaranja ponuda, obavlja pregled prispjelih ponuda, utvrđuje koji natjecatelji ispunjavaju uvjete iz natječaja te sastavlja zapisnik o pregledu ponuda.

Članak 14.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Načelnik sukladno Zakonu.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom zakupninom.

U slučaju da su dva i više natjecatelja ponudila jednak najviši iznos mjesečne zakupnine, najpovoljnija ponuda odredit će se izvlačenjem, u prisutnosti natjecatelja koji su ponudili jednak iznos mjesečne zakupnine.

Članak 15.

Načelnik zadržava pravo da tijekom natječajnog postupka i nakon provedenog natječajnog postupka ne izabere najpovoljnijeg ponuđača i poništi natječaj bez obrazloženja.

Članak 16.

Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se svim natjecateljima u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

U obavijesti o izboru najpovoljnije ponude koja se dostavlja svim natjecateljima, navodi se i iznos zakupnine kojeg je najpovoljniji ponuđač ponudio.

Članak 17.

Osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« br. 174/04), koje su sudjelovale i udovoljile uvjetima natječaja dužne su se u roku od 3 (tri) dana od dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnije ponude izjasniti žele li koristiti pravo prvenstva sklapanja ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude.

Ukoliko se natjecatelji ne izjasne u roku iz stavka 1. ovog članka, smatra se da ne žele koristiti pravo prvenstva na zaključenje ugovora o zakupu.

Članak 18.

Na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude i izjašnjenja osoba iz članka 17. ove Odluke, Načelnik donosi odluku o tome s kojim natjecateljem će se zaključiti ugovor o zakupu.

Članak 19.

Jamčevina-garantni polog se utvrđuje u visini tri prosječne mjesečne zakupnine.

Jamčevina-garantni polog koju je uplatio natjecatelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, uračunava se u iznos zakupnine, a ostalim natjecateljima se vraća u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, bez prava na kamate.

Ukoliko natjecatelj izabran za zaključenje ugovora odustane od zaključenja ugovora ili ako prilikom zaključenja

ugovora na pruži instrumente osiguranja propisane natječajem, gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 20.

Povjerenstvo donosi odluku o davanju u zakup poslovnog prostora, koja sadrži posebice:

-adresu, površinu i djelatnost poslovnog prostora,

-ime i prezime i prebivalište natjecatelja (za fizičku osobu) te tvrtku i sjedište natjecatelja (za pravnu osobu),

-ugovorenu zakupninu izraženu u EUR i u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne banke važećem na dan donošenja o davanju u zakup poslovnog prostora,

-iznos uplaćene jamčevine,

-rok početka plaćanja zakupnine i početka obavljanja djelatnosti utvrđen sukladno aktu o raspisivanju javnog natječaja,

-dan i sat primopredaje poslovnog prostora,

-uputu o pravu na prigovor

U znak prihvaćanja odluke Načelnika, najpovoljniji natjecatelj i članovi Povjerenstva potpisuju odluku i time se postupak provođenja natječaja smatra završenim.

Članak 21.

Nakon provedenog natječaja zainteresiranim se natjecateljima dostavlja preslika odluke o davanju u zakup poslovnog prostora.

Natjecatelj koji ne potpiše zapisnik sa otvaranja ponuda jer smatra da je poslovni prostor dat u zakup osobi koja ne ispunjava uvjete ili da postupak natjecanja nije pravilno proveden, ima pravo u roku od osam dana od dana provedenog natječaja uložiti prigovor Načelniku.

Načelnik je dužan donijeti odluku po prigovoru u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

Odluka mora biti obrazložena i u pisanom otpravku dostavljena podnositelju prigovora.

Članak 22.

Jamčevina-garantni polog koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se natjecateljima najkasnije u roku osam dana od dana završenog natjecanja, a položena jamčevina-garantni polog osobe čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u iznos zakupnine.

Članak 23.

Postupci javnog natječaja započeti do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/97).

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (»Službene novine Županije Primorsko-goranske, br. 7/97).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/5

Ur. broj: 2107-03/13-01-10-19

Bribir, 30. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr