SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

66.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj:91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/09, 38/ 09,153/09 i 143/12. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj: 125/11), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 2. sjednici održanoj 30. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
U VLASNIŠTVU OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora u vlasništvu Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Općina), kojim neposredno upravlja Jedinstveni upravni odjel, Općine- Odsjek za pravne i opće poslove.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na poslovni prostor koji je još uvijek upisan u zemljišnim knjigama kao društveno vlasništvo na kojem Općina ima pravo raspolaganja ili korištenja te na poslovni prostor koji je bio u društvenom vlasništvu s pravom korištenja Općine za koji se vodi postupak na temelju zakona kojim se uređuje naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, do pravomoćnog okončanja tog postupka.

Ova Odluka ne primjenjuje se na slučajeve privremenog korištenja poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora radi održavanja sajmova, priredaba predavanja, savjetovanja, skladištenja i čuvanja robe ili u druge slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže od 30 dana.

Članak 2.

Poslovnim prostorom, u smislu ove Odluke, smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija , garaža i garažno mjesto.

Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim dijelom i koristi u tu svrhu.

Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti koja, u pravilu, čini samostalnu uporabnu cjelinu i ima zaseban glavni ulaz.

Garaža je prostor za smještaj vozila.

Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garaži.

Poslovnim prostorom se smatraju i otvoreni prostori koji se nalaze u sklopu poslovnog prostora, ako služe za obavljanje poslovne djelatnosti (otvorena skladišta). Poslovnim prostorom smatraju se terase poslovnog prostora iz stavka 1.ovog članka.

Članak 3.

U upravljanju poslovnim prostorom sukladno odredbama ove Odluke, Načelnik Vinodolske općine, ( u daljnjem tekstu: Načelnik):

-Utvrđuje veličinu parametra »v«

-odlučuje o davanju u zakup poslovnog prostora,

-utvrđuje prijedlog namjene poslovnog prostora, prijedlog za promjenu namjene poslovnog prostora ili proširenje namjene poslovnog prostora,

-odlučuje o zamjeni poslovnog prostora,

-raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora,

-utvrđuje vrijeme trajanja ugovora o zakupu poslovnog prostora,

-određuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor koji se daje na natječaj,

-imenuje povjerenstvo za potrebe provođenja postupka po raspisanom natječaju, koje se sastoji od predsjednika i dva člana istog broja zamjenika.

-odlučuje o izboru najpovoljnijeg ponuđača,

-daje suglasnost za davanje poslovnog prostora u podzakup,

-odobrava uređenje poslovnog prostora,

-odlučuje o zajedničkom ulaganju sredstava zakupnika i zakupodavca u poslovni prostor,

-odlučuje o povratu uloženih sredstava zakupnika,

-odlučuje o povećanju ili usklađenju zakupnine,

-odlučuje o prestanku zakupa poslovnog prostora,

-odlučuje i o drugim pitanjima u svezi zakupa poslovnog prostora.

-obavlja i druge poslove u svezi s upravljanjem poslovnim prostorom, na koje je ovlašten pozitivnim propisima i ovom Odlukom.

Članak 4.

Ostale poslove u svezi s upravljanjem poslovnim prostorom iz članka 1. I 2. Ove Odluke obavlja Upravni odjel Općine.

II. DJELATNOST U POSLOVNOM PROSTORU

Članak 5.

Djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru utvrđuje Načelnik na prijedlog stručnih službi Upravnog odjela i savjetodavnih tijela.

Članak 6.

U poslovnom prostoru koji se nalazi u okviru zona I do IV može se obavljati i ugostiteljska, agencijska, trgovačka, financijska djelatnost, djelatnost osiguranja, djelatnost kockanja i klađenja te obrti koji su neposredno vezani za prodaju svojih usluga kupcu, kao i djelatnost servisa.

Članak 7.

Poslovni prostor koji se nalazi u četiri poslovne zone ne može se davati u zakup za uredski prostor, skladišta i radionice proizvodnog značaja, ako proizvodi i usluge nisu neposredno vezani uz prodaju kupaca.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poslovni prostor se može dati u zakup za obavljanje navedenih djelatnosti u slučaju kada se za poslovni prostor natječaj ne provede ni nakon tri objavljena javna natječaja za davanje u zakup.

Članak 8.

Zaključak o izmjeni ili dopuni ugovora o zakupu u dijelu koji se odnosi na ugovorenu djelatnost donosi Načelnik, na prijedlog stručnih službi Upravnog odjela.

Odobrenje za izmjenu i/ili dopunu asortimana u poslovnom prostoru u kojem se obavlja djelatnost trgovine te za izmjenu vrste ugostiteljske djelatnosti daje Upravni odjel Općine.

Odobrenje iz stavka 2. ovoga članka Upravni odjel može dati pod uvjetom da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, odobrenje se može dati i prije isteka roka od šest mjeseci, kada za to postoji opravdani razlog.

Članak 9.

Promjena ugovorene djelatnosti može se dozvoliti ako zakupnik:

-ugovorenu djelatnost u poslovnom prostoru obavlja najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti,

-prihvati povećanje visine zakupnine do 100% od osnovne zakupnine utvrđene za djelatnost za koju traži promjenu djelatnosti. Ako je ugovorena zakupnina veća od iznosa dobivenog povećanjem visine zakupnine do 100%, primjenjivat će se ugovorena zakupnina.

Članak 10.

Dopuna ugovorene djelatnosti može se dozvoliti pod uvjetom da zakupnik ugovorenu djelatnost u poslovnom prostoru obavlja najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dopunom djelatnosti.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, zakupniku se može odobriti dopuna ugovorene djelatnosti i prije isteka roka od godine dana ako:

-je ugovoreni iznos zakupnine po m2 poslovnog prostora najmanje 300% veći od osnovne zakupnine utvrđene za poslovni prostor u istoj zoni i za obavljanje iste djelatnosti,

-se poslovni prostor nalazi na katu i njegova je površina veća od 100 m2.

Na temelju zaključka o dopuni ugovorene djelatnosti u smislu članka 8. stavka 1. ove Odluke, Upravni odjel će sklopiti dodatak ugovora o zakupu u kojem će se visina zakupnine utvrditi prema zakupnini utvrđenoj za djelatnost koja ima veću osnovnu zakupninu, ako je ugovorena zakupnina manja ili u visini osnovne zakupnine.

Članak 11.

Na temelju pisanog zahtjeva zakupnika, Upravni odjel može u ugovoru o zakupu utvrditi da zakupnik, osim za ugovorenu djelatnost, dio poslovnog prostora može koristiti i kao uredski prostor, pod uvjetima:

-ako površina uredskog prostora nije manja od 4m2 i ne čini više od 15% ukupne površine poslovnog prostora,

-ako se uredski prostor ne nalazi u prednjem dijelu poslovnog prostora koji se vidi s ulice.

III. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 12.

Poslovni prostor se daje u zakup putem javnog natječaja.

Javni natječaj se objavljuje na web stranicama Općine te ističe na oglasnoj ploči Vinodolske općine, Bribir 34., a u dnevnom tisku i na poslovnom prostoru koji se daje u zakup daje se obavijest o objavljenom javnom natječaju.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja sastoji se od predsjednika i dva člana i istog broja zamjenika.

Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka imenuje Načelnik, na vrijeme od dvije godine.

Članak 13.

Odredba članka 12. stavka 1. ove Odluke, ne primjenjuje se na slučajeve kada ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapaju međusobno Općina i Republika Hrvatska, jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine i jedinice područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i u cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka građana Vinodolske općine.

Članak 14.

Uvjeti i postupak javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora utvrđuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine.

Članak 15.

Iznimno od odredbe članka 13. stavka 1. ove Odluke, sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponudit će se sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme od pet godina.

Ponuda iz stavka 1. ovoga članka dostavit će se sadašnjem zakupniku pisanim putem.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana, zakupni odnos prestaje istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a Općina će nakon stupanja u posjed tog poslovnoga prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakupniku, ako će se u poslovnom prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti.

Rok iz stavka 3. ovoga članka počinje teći danom predaje pismena pošti.

Članak 16.

Načelnik može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim osobama:

1.

- bračnom drugu,

-izvanbračnom drugu,

-djeci,

-unucima, posvojenicima i pastorcima zakupnika,

-roditeljima,
ako zakupnik umre, pod uvjetom da nastave obavljati obrt za ugovorenu djelatnost.

2.

-bračnom drugu,

-izvanbračnom drugu,

-djeci,

-unucima,

-posvojenicima i pastorcima zakupnika,

-roditeljima,
ako zakupnik umre, pod uvjetom da poslovni prostor-

garažu nastave koristiti za ugovorenu djelatnost te da imaju prebivalište na adresi dosadašnjeg zakupnika.

3.

- bračnom drugu,

-izvanbračnom drugu,

-djeci,

-posvojenicima i pastorcima zakupnika,
ako zakupnik ostvari pravo na mirovinu, pod uvjetom da dostave pravomoćno rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje o mirovini te da nastave obavljanje obrta za ugovorenu djelatnost.

4. pravnoj osobi koja je pravni slijednik dosadašnjeg zakupnika koji je brisan iz registra nadležnog tijela, pod uvjetom da dostavi:

4.1.dokaz o pravnom sljedništvu (rješenje nadležnog tijela),

4.2.dokaz o brisanju dosadašnjeg zakupnika iz registra nadležnog tijela (rješenje nadležnog tijela).

5. pravnoj osobi koju je osnovao dosadašnji zakupnik nad kojim je otvoren stečajni postupak pod uvjetom da:

5.1.preuzme sve radnike zakupnika,

5.2.podmiri Općini sva dospjela potraživanja nastala nakon otvaranja stečajnog postupka,

5.3.dostavi dokaz o registraciji trgovačkog društva (rješenje Trgovačkog suda) te nastavi obavljati ugovorenu djelatnost.

Članak 17.

Načelnik može odobriti davanje dijela ili cjelokupnog poslovnog prostora u podzakup u sljedećim slučajevima odnosno osobama:

-u poslovnom prostoru u kojem je predviđeno obavljanje zdravstvene djelatnosti, obrazovne djelatnosti, djelatnosti kulture, socijalne skrbi, tehničke kulture i sporta,

-u poslovnom prostoru većem od 50 m2 namijenjenom za uredski prostor,

-supružniku, djeci, posvojenicima ili pastorcima zakupnika ako sa zakupnikom obavljaju zajednički obrt te radnicima koji su najmanje posljednjih pet godina bili zaposleni kod zakupnika,

-zdravstvenim radnicima određenim propisom kojim se uređuju uvjeti i postupak za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova,

-bankama za postavu bankomata, uz obvezu zakupnika da za površinu prostora koji se daje u podzakup prihvati povećanje ugovorene zakupnine za dva puta,

-u drugim slučajevima kada Načelnik to ocijeni opravdanim.

Davanje poslovnog prostora u podzakup u smislu stavka 1. ovoga članka može se odobriti samo jednokratno.

Za poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup temeljem zakona kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ne može se odobriti podzakup.

Članak 18.

Osim uvjeta utvrđenih u člancima 16. i 17. ove Odluke, zakupnik odnosno podzakupnik mora ispuniti i sljedeće uvjete:

-dostaviti ispravu o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar iz koje mora biti vidljivo da je podzakupnik registriran za ugovorenu djelatnost,

-podmiriti sve dospjele obveze s osnova korištenja poslovnog prostora.

Članak 19.

Za poslovni prostor u kojem je predviđeno obavljanje zdravstvene djelatnosti, obrazovne djelatnosti, djelatnosti kulture, socijalne skrbi, tehničke kulture i sporta, za uredski prostor veći od 50m2 te u drugim slučajevima kada to Načelnik ocijeni opravdanim, može se odrediti da ugovor o zakupu može sklopiti više osoba (zajednički zakup).

Članak 20.

Ako ugovor o zajedničkom zakupu otkaže jedan ili više zakupnika, ostalim zakupnicima iz ugovora daje se u zakup cjelokupni poslovni prostor, ali najduže do isteka vremena određenog ugovorom o zajedničkom zakupu.

Ako ostali zakupnici ne pristanu na preuzimanje cjelokupnog poslovnog prostora, ugovor se smatra raskinutim za sve zajedničke zakupnike.

Poslovni prostor za čije je korištenje sklopljen ugovor o zajedničkom zakupu ne može se razdvajati po građevinskim cjelinama osim u slučaju iz članka 2. stavka 3. ove Odluke.

Članak 21.

Sa zakupnikom se sklapa ugovor o zakupu poslovnog prostora koji posebice sadrži:

1. naznaku ugovornih strana,

2. podatke o poslovnom prostoru (mjesto u građevini, površina u m2 i broj prostorija)

3. djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru,

4. iznos zakupnine i rokove plaćanja,

5. rok predaje poslovnog prostora zakupniku,

6. vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

7. ostale troškove koji proizlaze s osnova korištenja poslovnog prostora,

8. odredbu kojom se zakupnik izričito obvezuje na pristanak izmjene zakupnine koja može uslijediti u tijeku trajanja zakupa,

9. odredbu o otkazu ugovora o zakupu i prestanku ugovora o zakupu,

10. odredbu da zakupnik uzima poslovni prostor u zakup u viđenom stanju, da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku te da se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva s osnova izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ ili poslovodstva bez naloga (bez obzira da li je za takve radove imao suglasnost Općine, kao zakupodavca

11. odredbu da zakupnik ne može izvršiti preinaku poslovnog prostora bez prethodne pisane suglasnosti Općine,

12. odredbu da zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup bez prethodne pisane suglasnosti Općine,

13. odredbu o osiguranju plaćanja novčane tražbine koja je predmet ugovora o zakupu:

-za izlicitiranu zakupninu u visini manjoj od 10 EUR/m2 mjesečno obračunato u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan donošenja odluke o davanju u zakup poslovnog prostora odnosno na dan sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora u smislu odredbe članka 15. stavka 1. ove Odluke, tri bjanko trasiranih i akceptirane vlastite mjenice s klauzulom »bez protesta«, uz mjenično očitovanje, koje će se naplatiti u slučaju da zakupnik u tijeku ugovornog odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu, zateznu kamatu i troškove s osnova korištenja poslovnog prostora najmanje tri mjeseca uzastopno ili četiri mjeseca tijekom trajanja ugovornog odnosa,

-za izlicitiranu zakupninu u visini od 10 EUR/m2 mjesečno i više, obračunato u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan donošenja odluke o davanju u zakup poslovnog prostora odnosno na dan sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora u smislu odredbe članka 15. stavka 1. ove Odluke, bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini jednogodišnje izlicitirane zakupnine s klauzulom »bez prigovora« odnosno »plativo na prvi poziv« koja vrijedi godinu dana, uz obvezu da bankarsku garanciju produljuje svake godine do isteka ugovornog odnosa, najkasnije 30 dana prije isteka roka navedenog na bankarskoj garanciji, a koja će biti podnesena banci na isplatu u slučaju da zakupnik u tijeku ugovornog odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu, zateznu kamatu i/ili troškove s osnova korištenja poslovnog prostora, najmanje tri mjeseca uzastopno ili četiri mjeseca tijekom trajanja ugovornog odnosa,

14. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno pozitivnim propisima,

15. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana,

16. odredbu o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi,

17. odredbu da je zakupnik dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu.

Odredba stavka 1. točke 12. ovoga članka ne odnosi se na ustanovu čiji je jedini osnivač Općina, na trgovačko društvo u kojem je Općina osnivač s poslovnim udjelom od najmanje 10% temeljnog uloga u društvu s ograničenom odgovornošću odnosno s najmanje 10% uloga, u dioničkom društvu te na tijela općinske uprave koja se financiraju iz proračuna Vinodolske općine.

Članak 22.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora u ime Općine potpisuje Načelnik ili osoba koju Načelnik ovlasti.

Općina je dužna primjerak Ugovora o zakupu poslovnog prostora dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi.

Članak 23.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik koji sadrži podatke o stanju poslovnog prostora i uređaja u vrijeme primopredaje.

Članak 24.

U slučaju da Općina otkaže ugovor o zakupu poslovnog prostora, Načelnik može odobriti sklapanje nagodbe ako zakupnik prije pokretanja ili u tijeku ovršnog ili parničnog postupka ispuni sljedeće uvjete:

-u slučaju neplaćanja zakupnine, podmiri cjelokupno dugovanje zakupnine, kamata i ostalih troškova s osnova korištenja poslovnog prostora,

-u slučaju nekorištenja prostora, započne s korištenjem prostora,

-u slučaju davanja prostora drugome na korištenje ili u podzakup bez suglasnosti Općine, isprazni prostor od bespravnog korisnika.

Osim ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, zakupnik mora prihvatiti povećanje visine zakupnine za 30% od osnovne zakupnine određene za navedeni poslovni prostor.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Načelnik može odobriti sklapanje nagodbe i bez povećanja zakupnine za 30% od osnovne zakupnine određene za navedeni poslovni prostor u sljedećim slučajevima:

-ako je zakupnik ustanova čiji je jedini osnivač Općina ili trgovačko društvo u kojem je Općina osnivač s poslovnim udjelom od najmanje 10% temeljnog uloga u društvu s ograničenom odgovornošću odnosno s najmanje 10% uloga u dioničkom društvu,

-ako zakupnik ima u zakupu više poslovnih prostora te vrati u posjed zakupodavcu neki od poslovnih prostora ili vrati dio poslovnog prostora koji čini građevnu cjelinu, sukladno članku 2. stavku 3. ove Odluke.

IV. ODREĐIVANJE ZAKUPNINE

Članak 25.

Visina zakupnine za slobodni poslovni prostor utvrđuje se u postupku javnog natječaja na način da zakupnina ne može biti niža od osnovne zakupnine utvrđene člancima 26. i 31. ove Odluke.

Visina zakupnine za poslovni prostor koji koristi sadašnji zakupnik kojem ističe ugovor o zakupu utvrđuje se sukladno člancima 26. i 31. ove Odluke. Ako je iznos ugovorene zakupnine bio viši od iznosa zakupnine utvrđenog sukladno člancima 26. i 31. ove Odluke, iznos zakupnine utvrđuje se u visini ugovorene zakupnine.

Visina zakupnine za poslovni prostor za koji sadašnji zakupnik nije prihvatio ponuđenu zakupninu u smislu članka 15. ove Odluke utvrđuje se u postupku javnog natječaja, na način da početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakupniku, ako će se u prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti.

Iznimno od odredbi stavaka 1. i 3. ovoga članka, u slučaju kada se natjecanje ne provede ni nakon tri objavljena javna natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, Načelnik može smanjiti iznos zakupnine utvrđen sukladno člancima 26. i 31. ove Odluke.

Članak 26.

Zakupnina za poslovni prostor određuje se po 1m2 korisne površine, a prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi i djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.

Zakupnina za poslovni prostor utvrđuje se kako slijedi:

Članak 27.

Zakupnina po 1 m2 korisne površine utvrđuje se u visini od 50% iznosa zakupnine utvrđene sukladno odredbama članaka 26. i 31. ove Odluke, za:

-otvoreni poslovni prostor, kao pripadajući dio zatvorenog poslovnog prostora, kojem se ne može pristupiti izvan zatvorenog poslovnog prostora i koji je isključivo u funkciji tog poslovnog prostora,

-galeriju, kao pripadajući dio zatvorenog poslovnog prostora, kada nema određenu visinu potrebnu za obavljanje ugovorene djelatnosti sukladno propisu kojim se uređuje zaštita na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore.

Članak 28.

Pod korisnom površinom poslovnog prostora razumijeva se površina koja se dobije izmjerom između zidova prostorije, uključujući ulazno izlazni prostor, sanitarni čvor te površinu izloga i galerije.

Članak 29.

Za određivanje zakupnine za poslovni prostor utvrđuju se četiri poslovne zone, koje su opisno sadržane u Odluci o komunalnoj naknadi Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 22/98).

Članak 30.

Prema djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru, zakupnina se određuje sukladno Tabeli iz članka 26. i članku 31. ove Odluke.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, zakupniku koji u poslovnom prostoru obavlja:

-djelatnost opće medicine i zaštite predškolske djece i ima sklopljen ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, za obavljanje te djelatnosti za površinu poslovnog prostora do 50 m2,

-zdravstvenu djelatnost kao zakupnik Doma zdravlja,

visina zakupnine određuje se sukladno propisu o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Kada je ugovorena površina poslovnog prostora koju koristi zakupnik iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka veća od 50 m2, za preostalu površinu poslovnog prostora zakupnik plaća zakupninu određenu sukladno člancima 26. i 31. ove Odluke.

Za poslovni prostor u kojem se obavlja više djelatnosti zakupnina se određuje prema djelatnosti za koju je ovom Odlukom utvrđena veća osnovna zakupnina.

Članak 31.

Mjesečna zakupnina za poslovni prostor obračunava se umnoškom korisne površine poslovnog prostora i zakupnine utvrđene sukladno odredbama ove Odluke.

Vrijednost parametra »v« za utvrđivanje visine zakupnine za poslovni prostor odgovara vrijednosti prosječne mjesečne zakupnine po m2 poslovnog prostora iz prethodne godine.

Vrijednost parametra »v« iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Načelnik.

Odluka o vrijednosti parametra »v« objavljuje se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

V. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 32.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora s novim zakupnikom sklapa se na određeno vrijeme,u pravilu na 5.godina, u trajanju do najduže 10 godina.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ugovor o zakupu poslovnog prostora može se sklopiti u trajanju dužem od 10 godina, u slučaju kada Načelnik ocijeni da bi to bilo od izuzetnog interesa za razvoj Općine.

Članak 33.

Zakupnik može koristiti poslovni prostor samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu.

Članak 34.

Zakupniku se poslovni prostor ne smije predati u posjed prije sklapanja ugovora o zakupu i potpisivanja zapisnika o primopredaji poslovnog prostora.

Članak 35.

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje poslovnog prostora, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i slično.

Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.

Zakupnik je dužan o svom trošku provoditi sve mjere zaštite od požara propisane zakonom kojim se uređuje zaštita od požara te drugim propisima donesenim na temelju tog zakona.

Zakupnik je dužan o svom trošku provoditi sve mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao opće, odnosno posebne mjere sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti te drugim propisima donesenim na temelju tog zakona.

Članak 36.

U slučaju prestanka ugovora o zakupu poslovnog prostora, zakupnik ima pravo odnijeti uređaje koje je ugradio u poslovni prostor, ako se time ne oštećuje poslovni prostor i ako mu za takvo ulaganje Općine nije vratila uložena sredstva.

VI. PRESTANAK ZAKUPA

Članak 37.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje na način propisan zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Članak 38.

Općina može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora u svako doba, bez obzira na ugovorne ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako:

-zakupnik koristi poslovni prostor protivno ugovoru, ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

-u roku od 15 dana od dana priopćenja pisane opomene, zakupnik ne plati dospjelu zakupninu ili troškove s osnova korištenja poslovnog prostora za tri uzastopna mjeseca ili četiri mjeseca u bilo kojem razdoblju trajanja ugovornog odnosa,

-tijekom trajanja zakupa Načelnik odredi da se poslovni prostor može koristiti samo za obavljanje druge djelatnosti od djelatnosti za koju je poslovni prostor dat u zakup,

-bez suglasnosti Općine obavlja preinake poslovnog prostora,

-izda dio ili cijeli poslovni prostor drugome u podzakup bez suglasnosti Općine,

-tijekom trajanja zakupa ne omogući Općini nesmetano izvođenje radova na održavanju poslovnog prostora ili

zajedničkih dijelova građevine, ako se isti nalaze u poslovnom prostoru,

-zakupnik ne produži bankarsku garanciju sukladno članku 21. stavku 1. točki 13. podstavku 2. ove Odluke,

-u drugim slučajevima utvrđenim ugovorom o zakupu.

Članak 39.

Protiv zaključka donesenog od strane Načelnika sukladno odredbama ove Odluke, zakupnik može uložiti prigovor Načelniku u roku od 15 dana od dana primitka zaključka.

Zaključak po prigovoru mora biti obrazložen i u pisanom obliku dostavljen zakupniku.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Ova Odluka ne primjenjuje se na slučajeve davanja na privremeno korištenje poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke.

Članak 41.

Ugovori o zakupu poslovnog prostora sklopljeni na određeno vrijeme temeljem Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj:22/98), ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni, odnosno do prestanka ugovora o zakupu.

Dosadašnji poslovni prostori sklopljeni na neodređeno vrijeme prestaju važiti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu i objave ove Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine.

Članak 42.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 22/98).

Članak 43.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/5

Ur. broj: 2107-03/13-01-10-18

Bribir, 30. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr