SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD DELNICE
64

51.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2005. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Delnica za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Bilance prihoda i izdataka gdje se iskazuju svi prihodi što pripadaju Gradu te svi izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznos izdataka utvrđenih u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Grada Delnica u 2005. godini ne smiju, prema ovom Proračunu biti veći od odobrenog Proračuna.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna Upravni odjel Grada obvezan je izvijestiti sve proračunske korisnike o odobrenim sredstvima i dinamici njihova trošenja.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu Proračuna niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, a prioritet u izvršavanju izdataka imat će sredstva za materijalne troškove poslovanja.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Gradskom vijeću izmjena i dopuna Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 %.

Članak 8.

U okviru svog djelokruga i ovlasti članovi Poglavarstva odgovorni su za provedbu ove Odluke i to kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik.

Članak 9.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava rezervi utvrđenih godišnjim Proračunom. O korištenju rezerve Proračuna odlučuje Gradonačelnik. Gradonačelnik je obvezan svaki mje

sec obavijestiti Poglavarstvo Grada Delnica o korištenju sredstava rezerve Proračuna.

Članak 10.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada ovlašten je Gradonačelnik na osnovi Odluke Poglavarstva.

Članak 11.

Naknade materijalnih prava zaposlenima u Upravnom odjelu Grada Delnica isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Delnica. Poglavarstvo Grada utvrđuje vrijednost boda za obračun plaća zaposlenih.

Članak 12.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2005. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2005. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2005. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2006. godinu.

O viškovima prihoda ostvarenim u 2004. godini, na osnovu prijedloga Poglavarstva odlučuje Gradsko vijeće.

Članak 13.

Proračunski korisnici obvezni su dostaviti nadležnom upravnom odjelu Grada do 15. siječnja 2005. godine financijsko izvješće o korištenju odobrenih sredstava iz Proračuna za 2004. godinu te financijske planove za 2005. godinu usaglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu za 2005. godinu.

Članovi Poglavarstva obvezni su pregledati izvješća iz stavka 1. ovog članka iz svoje nadležnosti i o tome izvijestiti Gradonačelnika i Poglavarstvo.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01/126

Ur. broj: 2112-01-04-02

Delnice, 23. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr