SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

76.

Na temelju članka 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), te članka 21. Statuta Grada NoviVinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 5. sjednici održanoj dana 21.11.2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o priključenju na
komunalne vodne građevine

Članak 1.

Članak 1. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/11, 21/12 i 19/13) u daljnjem tekstu: Odluka, mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom utvrđuje se postupak priključenja i rokovi za priključenje građevina na komunalne vodne građevine.«

Članak 2.

Članak 5. Odluke mijenja se i sada glasi:

»Isporučitelj vodnih usluga u oblasti javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Novi Vinodolski je KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.«

Članak 3.

Članak 7. Odluke briše se.

Članak 4.

U članku 11. Odluke, stavak 3. mijenja se i sada glasi:

»Uz zahtjev za priključenje prilaže se dokaz o vlasništvu ne stariji od mjesec dana i kopija katastarskog plana odnosne čestice ne starija od šest mjeseci.«

Članak 5.

U članku 13. Odluke, stavku 1., alineji 2. brišu se riječi u zagradi »datum konačnosti građevinske dozvole«, a alineja 9. briše se u cijelosti.

Stavak 3. briše se.

Članak 6.

U članku 17., stavku 1. riječi »plaćena naknada za priključenje« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i sada glasi:

»Ako je za izvođenje radova na priključku u smislu stavka 1. ovog članka potrebno više od tri dana, rok za priključenje iz prethodnog stavka produljuje se za vrijeme koje je objektivno potrebno za izvođenje odgovarajućih radova na priključku.«

Članak 7.

Članak 19. Odluke briše se.

Članak 8.

Glava V. »NAKANDA ZA PRIKLJUČENJE«, glava VI. »FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA«, glava VII »NADZOR« i glava VIII »PREKRŠAJNE ODREDBE«, brišu se u cijelosti.

Članak 9.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, osim članka 2. koji stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/13-01/34

Ur. broj: 2107/02-01-13-2

Novi Vinodolski, 21. studenoga. 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=51250&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr